wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MERITUM PRAWO PRACY 2021


JAŚKOWSKI K. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie XVIII

cena netto: 310.80 Twoja cena  295,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

MERITUM

Prawo pracy 2021


18. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.

Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.


W kolejnej edycji omówiono regulacje „covidowe” na wszystkich płaszczyznach prawa pracy.

Przedstawiono m.in. następujące zmiany dotyczące:

 • przepisów „covidowych” wprowadzających obowiązkowe odosobnienie pracownika (usprawiedliwiona przyczyna nieobecności pracownika),
 • możliwości udzielenia przez pracodawcę urlopu bez zgody pracownika, z pominięciem planu urlopów (w związku z pandemią),
 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19,
 • wynagrodzenia za przestój w czasie pandemii,
 • nowych obowiązków i uprawnień pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa, m.in. przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pracownika,
 • możliwości przeprowadzania szkoleń BHP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (czasowe zawieszenie),
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego – aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
 • pracy zdalnej w kontekście epidemicznym, w tym sytuacji kiedy pracodawca może zlecić pracę w formie pracy zdalnej, różnic między pracą zdalną a telepracą uregulowaną w kodeksie pracy,
 • nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • uproszczonej procedury legalizującej pobyt cudzoziemców i podejmowania przez nich pracy na terytorium Polski, wydłużenia okresu ważności kart pobytu, wiz pobytowych, przedłużenia prawa cudzoziemca do pracy sezonowej po upływie ważności zezwolenia,
 • obowiązku zgłaszania do ZUS (już od 1 stycznia 2021 r.) umowy o dzieło,
 • możliwości wydłużenia (lub przesunięcia) terminu realizacji lub zmiany warunków umów z zakładami pracy chronionej (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19),
 • obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w związku z COVID-19),
 • szczególnych regulacji w zakresie stosowania układów zbiorowych pracy (lub regulaminów zatrudniania) w okresie zagrożenia epidemicznego,
 • zagadnienia tzw. whistleblowingu – funkcji sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości w firmie w odniesieniu do różnych branż (np. lotniczej, bankowej).

Czytelnicy znajdą również przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy, a także zaktualizowane stawki i wskaźniki (w treści poszczególnych rozdziałów i syntetycznie w aneksie na końcu książki).

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

Wprowadzenie
Wykaz skrótów

Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy
1. Katalog danych osobowych - uregulowania prawne
2. Wstępne badania lekarskie
3. Przyjęcie pracownika do pracy - sposób postępowania

Rozdział II. Strony stosunku pracy
1. Pracodawca
2. Pracownik

Rozdział III. Umowa o pracę
1. Umowa o pracę
2. Umowa o pracę na okres próbny
3. Umowa o pracę na czas określony
4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
5. Umowa na czas wykonania określonej pracy - przepisy przejściowe
6. Umowa o pracę na czas nieokreślony

Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia ustug w Unii Europejskiej
1. Delegowanie pracowników- uregulowania prawne
2. Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71
3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE
4. Dochodzenie roszczeń z tytutu delegowania przed sądem
5. Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE
6. Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE

Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy
1. Kodeksowe
2. Cywilnoprawne
3. Elastyczne formy pracy

Rozdział VI. Zatrudnianie telepracowników
1. Uwagi wprowadzające i ważniejsze pojęcia
2. Warunki stosowania telepracy
3. Praca zdalna

Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
1. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje
2. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej
3. Realizacja zatrudnienia tymczasowego
4. Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego

Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy
1. Zakres obowiązków pracodawcy - zagadnienia ogólne
2. Katalog obowiązków pracodawcy
3. Regulamin pracy
4. Zapewnienie bhp

Rozdział IX. Obowiązki pracownika
1. Obowiązek wykonywania pracy
2. Szczegółowe obowiązki pracownika

Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy
1. Odpowiedzialność pracowników
2. Odpowiedzialność pracodawcy

Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę
1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę
2. Składniki wynagrodzenia za pracę
3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę
4. Ochrona wynagrodzenia za pracę
5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą
7. Inne świadczenia związane z pracą
8. Odszkodowania przysługujące pracownikom
9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę
10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę
11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym
12. Sadowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę

Rozdział XII. Czas pracy
1. Zagadnienia ogólne
2. Przepisy o czasie pracy
3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy
4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
5. Okresy niewliczane do czasu pracy
6. Okresy odpoczynku od pracy
7. Systemy czasu pracy
8. Praca w godzinach nadliczbowych
9. Praca w nocy
10. Praca w dni wolne od pracy
11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych
12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy
13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy
14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
15. Ewidencja czasu pracy
16. Naruszenie przepisów o czasie pracy

Rozdział XIII. Urlopy pracownicze
1. Urlop wypoczynkowy
2. Urlop bezpłatny
3. Urlopy szkoleniowe
4. Urlopy okolicznościowe

Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika-rodzica
1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży
2. Urlop macierzyński
3. Urlop wychowawczy
4. Pozostate uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
5. Zasiłek opiekuńczy

Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych
1. Zagadnienia wstępne
2. Wiek pracowników młodocianych
3. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
4. Prawo do refundacji
5. Praktyki absolwenckie

Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
1. Zagadnienia ogólne
2. Osoba niepełnosprawna
3. Rehabilitacja społeczna
4. Typy pracodawców
5. Adaptacja środowiska pracy
6. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
7. Wpłaty na PFRON
8. Formy wsparcia dla pracodawców
9. Wspieranie samozatrudnienia
10. Pomoc publiczna
11. Odpowiedzialność wykroczeniowa
12. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
14. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych
15. Rada Dostępności
16. Zespół do spraw opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin
17. Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
18. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych
1. Pojęcie bezrobotnego
2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych
4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych
5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych
6. Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych
7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych
8. Uwagi końcowe

Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy
1. Porozumienie zmieniające
2. Wypowiedzenie zmieniające
3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę
1. Wprowadzenie
2. Rozwiązanie umowy o pracę - zagadnienia ogólne
3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
4. Rozwiązanie umów terminowych
5. Wypowiedzenie umowy o pracę
6. Procedura zwolnień grupowych
7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
8. Wygaśnięcie stosunku pracy
9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę
10. Świadectwo pracy

Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy
1. Zagadnienia ogólne
2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy
3. Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy
4. Zaskarżanie orzeczeń
5. Skarga na przewlekłość postępowania
6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy
1. Układy zbiorowe pracy
2. Związek zawodowy u pracodawcy
3. Rady pracowników

Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - ubezpieczenie wypadkowe
1. Ustawa wypadkowa - nowe przepisy
2. Choroby zawodowe
3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Rozdział XXIII. Kontrola pracowników
1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli
2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy
3. Sankcje dla pracodawcy

Rozdział XXIV. Syganlizowanie nieprawidłości
1. Zagadnienia wstępne
2. System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)
3. Ochrona sygnalistów na gruncie obowiązującego prawa zatrudnienia
4. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej - tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów

Aneks
Indeks rzeczowy

1888 stron, Format: 15.0x24.5cm, oprawa zintegrowana

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021