wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

NAKDANIE ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENI石NYCH W ROZPORZZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


ABU GHOLEH M. KU琋ICKA-BSZKOWSKA D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Nak砤danie administracyjnych kar pieni昕nych w rozporz眃zeniu o ochronie danych osobowych


Ksi笨ka kompleksowo omawia administracyjne kary pieni昕ne przewidziane przez przepisy ogólnego rozporz眃zenia o ochronie danych osobowych – RODO, nak砤dane na administratorów danych oraz podmioty je przetwarzaj眂e.

Autorki analizuj眂 konkretne decyzje wydane przez organy nadzorcze ochrony danych wskazuj, w jaki sposób naruszenie poszczególnych obowi眤ków (m.in. obowi眤ku informacyjnego) przek砤da si na charakter i wysoko舵 na硂縪nej kary. Daje to administratorom mo縧iwo舵 zidentyfikowania potencjalnego ryzyka, jakie wynika z niedope硁ienia na硂縪nych obowi眤ków.

W publikacji szczegó硂wo przeanalizowano:

  • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i konsekwencje ich nieprzestrzegania;
  • kwestie odpowiedzialno禼i podmiotów przetwarzaj眂ych dane osobowe oraz prawa osób, których dane dotycz;
  • niedope硁ienie obowi眤ków Inspektora ochrony danych a praktyk nak砤dania administracyjnych kar pieni昕nych.

Opracowanie jest przeznaczone dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych – oraz pracowników organów administracji rz眃owej i samorz眃owej, którzy na co dzie stosuj przepisy RODO. B阣zie przydatne dla Inspektorów Ochrony Danych, a tak縠 mened縠rów i pracowników naukowych.

Wst阷

I. Odpowiedzialno舵 podmiotów przetwarzaj眂ych dane osobowe na gruncie RODO
1. Model odpowiedzialno禼i przyj阾y w RODO
2. Administracyjna kara pieni昕na jako narz阣zie zapewniaj眂e efektywno舵 regulacji
3. Pozycja i kompetencje organu nadzorczego

II. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ich nieprzestrzeganie
1. Wprowadzenie do ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych
2. Konsekwencje nieprzestrzegania w praktyce
2.1. ClickQuickNow
2.2. Deutsche Wohnen SE
2.3. Osoba fizyczna
3. Wnioski

III. Podstawy przetwarzania danych osobowych i ich brak
1. Podstawa przetwarzania jako przes砤nka legalizuj眂a dzia砤lno舵 administratora danych i podmiotu przetwarzaj眂ego
2. Skutki przetwarzania danych osobowych z pomini阠iem podstawy przetwarzania
2.1. Restauracja w Wiedniu
2.2. N26
2.3. Osoba fizyczna
3. Wnioski

IV. Prawa osób, których dane dotycz i ich znaczenie w RODO
1. Katalog i zakres praw osób, których dane dotycz
2. Praktyka nak砤dania administracyjnych kar pieni昕nych:
2.1 Bank chorwacki
2.2 Google LLC
2.3 Delivery Hero
3. Wnioski

V. Obowi眤ek informacyjny i konsekwencje jego niedope硁ienia
1. Zakres i charakter obowi眤ku informacyjnego
2. Praktyka nak砤dania administracyjnych kar pieni昕nych w przypadku niedope硁ienia obowi眤ku informacyjnego
2.1. Google Inc
2.2. Bismede
2.3. LaLiga
3. Wnioski

VI. Brak wystarczaj眂ych 秗odków organizacyjnych i technicznych
1. Zakres i charakter obowi眤ku na硂縪nego na administratora
2. Praktyka nak砤dania administracyjnych kar pieni昕nych:
2.1 Marriott oraz British Airways
2.2.UWV
2.3 Bergen Municipality
2.4 Vodafone Espana
3. Wnioski

VII. Wspó硃raca z organem nadzorczym
1. Obowi眤ek wspó硃racy z organem nadzorczym i jego charakter
2. Administracyjne kary pieni昕ne nak砤dane przez organ nadzorczy z powodu braku b眃 niewystarczaj眂ej wspó硃racy
3. Wnioski

VIII. Podsumowanie

269 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021