wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MERITUM PODATKI 2021


KAŹMIERSKI A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie XIX

cena netto: 310.80 Twoja cena  295,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

MERITUM

Podatki 2021


Najważniejsze uwzględnione w 19. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:

PIT:

 • niekorzystne dla podatników zmiany – co do ulgi abolicyjnej (od 1 stycznia 2021 r.);
 • preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
 • zasady odliczania od dochodu – stanowiącego podstawę opodatkowania – darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
 • stosowanie w zmodyfikowany sposób ulgi na złe długi – w odniesieniu do podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 (dotyczy także podatników CIT);
 • ułatwienia dla płatników w zakresie skutecznego posługiwania się certyfikatem rezydencji podatnika (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe” – dotyczą one również podatników CIT);
 • zmiany w zakresie prawa do obniżenia stawki amortyzacyjnej (od 1 stycznia 2021 r.; dotyczą one również podatników CIT);
 • zmiana wysokości limitów niektórych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych zwolnionych od podatku (zmiana wprowadzona przez ustawy „anty-COVIDowe”);
 • znacząca liberalizacja warunków stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (od 1 stycznia 2021 r.).

CIT:

 • spółka komandytowa oraz niektóre spółki jawne zostaną objęte podatkiem CIT (zgodnie z projektem od 1 stycznia 2021 r.);
 • prosta spółka akcyjna – jako osoba prawna (spółka kapitałowa) – podatnikiem CIT (od 1 marca 2021 r.);
 • spółki nieruchomościowe płatnikiem CIT (od 1 stycznia 2021 r.);
 • zmiany w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%, w tym zwiększenie maksymalnego limitu bieżących przychodów, tj. jednego z warunków stosowania stawki 9% (od 1 stycznia 2021 r.);
 • zmiany dotyczące podatników zobligowanych do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (od 1 stycznia 2021 r.);
 • wydłużenie terminów dla złożenia oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych za rok podatkowy: TPR-C za 2019 rok (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe”).

 VAT:

 • połączenie pliku JPK_VAT z deklaracją i wprowadzenie obowiązku składania pliku JPK V7M albo JPK V7K – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;
 • nowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;
 • wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT obejmujące m.in. rezygnację z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w odniesieniu do faktur korygujących in minus, tj. zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dotyczących zasad ujmowania faktur korygujących in plus, wprowadzenie możliwości dokonywania przeliczeń na złote według kursów stosowanych dla potrzeb podatku dochodowego, wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
 • zmiany w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej będące skutkiem wprowadzenia na poziomie unijnym tzw. pakietu e-commerce (od 1 stycznia 2021 r.).

Ordynacja podatkowa:

 • zmiana regulacji dotyczących wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta (od 1 lipca 2020 r.).

Podatek od nieruchomości:

 • zasady udzielania przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych przez COVID-19;
 • wpływ nowelizacji ustawy – Prawo budowlane z 17 września 2020 r. na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

 Kodeks karny skarbowy:

 • penalizacja nowych zachowań – odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe związane z przekazywaniem nowego pliku JPK_VAT (zmiany w k.k.s. obowiązują od 1 października 2020 r.);
 • kara grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. 

11 Wprowadzenie
13 Wykaz skrótów
17 Wykaz rozporządzeń

23 Rozdział I. Zobowiązania podatkowe
26 1. Zagadnienia ogólne
67 2. Terminy płatności podatków
70 3. Zaległość podatkowa
74 4. Zapłata podatku
82 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
91 6. Nadpłata podatku
97 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
105 8. Następstwo prawnopodatkowe
115 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika
134 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
139 11. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania
142 12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

145 Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
152 1. Zasady ogólne
306 2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej
373 3. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
399 4. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
406 5. Opodatkowanie stron umowy leasingu
421 6. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej
509 7. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
532 8. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych
575 9. Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych
589 10. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze
603 11. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
628 12. Podatek od przychodów z budynków
632 13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł wspólnych
648 14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł

669 Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych
673 1. Zasady ogólne
796 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej
854 3. Wykorzystanie związku gospodarczego
871 4. Opodatkowanie stron umowy leasingu
883 5. Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnego korzystania z udostępnionej nieruchomości
885 6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
890 7. Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box)
894 8. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
921 9. Opodatkowanie przychodów ze wspólnego źródła
928 10. Opodatkowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej
936 11. Podatek od przychodów z budynków
940 12. Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax)
947 13. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej

953 Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn
954 1. Podstawy prawne
954 2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych
955 3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych
956 4. Podmiot opodatkowania
961 5. Przedmiot opodatkowania
964 6. Wyłączenia ustawowe
965 7. Zwolnienia podatkowe
983 8. Podstawa opodatkowania
989 9. Ulga mieszkaniowa
994 10. Wysokość podatku
998 11. Obowiązek podatkowy
1002 12. Zobowiązanie podatkowe
1012 13. Obowiązki dłużników

1017 Rozdział V. Podatek od towarów i usług
1022 1. Zagadnienia ogólne
1024 2. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
1047 3. Zakres opodatkowania
1067 4. Miejsce świadczenia
1083 5. Obowiązek podatkowy
1092 6. Podstawa opodatkowania
1108 7. Stawki i zwolnienia z VAT
1136 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
1145 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
1149 10. Magazyn konsygnacyjny i procedura magazynu typu call-off stock
1152 11. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
1156 12. Eksport towarów
1160 13. Import towarów
1161 14. Sprzedaż wysyłkowa
1166 15. Opodatkowanie bonów na towary i usługi
1170 16. Odliczenie podatku naliczonego
1193 17. Ulga na złe długi
1198 18. Rejestracja. Deklaracje i ewidencje. Zapłata podatku
1225 19. Zapłata i zwrot podatku
1233 20. Mechanizm podzielonej płatności
1238 21. Dokumentacja
1253 22. Kasy rejestrujące
1262 23. Procedury szczególne

1289 Rozdział VI. Podatek od nieruchomości
1290 1. Wprowadzenie
1290 2. Elementy podatku od nieruchomości
1314 3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości
1328 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – specyfika opodatkowania

1343 Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1345 1. Podstawa prawna
1345 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług
1346 3. Przedmiot opodatkowania
1354 4. Wyłączenia ustawowe
1360 5. Zwolnienia przedmiotowe
1367 6. Podmiot opodatkowania
1368 7. Zwolnienia podmiotowe
1369 8. Podstawa opodatkowania
1373 9. Stawki podatkowe
1376 10. Moment powstania obowiązku podatkowego
1378 11. Zobowiązanie podatkowe
1394 12. Właściwość organów podatkowych

1399 Rozdział VIII. Opłata skarbowa
1400 1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
1412 2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
1414 3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej

1425 Rozdział IX. Czynności sprawdzające
1426 1. Zasady ogólne
1428 2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających
1433 3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

1437 Rozdział X. Kontrola podatnika
1439 1. Kontrola podatkowa
1471 2. Kontrola celno-skarbowa i inne instrumenty kontrolne przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

1525 Rozdział XI. Postępowanie podatkowe
1527 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
1539 2. Strona postępowania podatkowego
1557 3. Wyłączenie funkcjonariusza/pracownika jednostki KAS oraz wyłączenie organu podatkowego
1561 4. Doręczenia i wezwania
1572 5. Dowody i postępowanie dowodowe
1589 6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym
1599 7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień
1607 8. Postępowanie odwoławcze
1621 9. Nadzwyczajne tryby postępowania
1635 10. Wygaśnięcie decyzji

1639 Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych
1642 1. Uwagi wstępne
1688 2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
1752 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
1770 4. Nadzwyczajne tryby postępowania sądowego

1777 Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe
1779 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej
1798 2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym
1816 3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną
1826 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
1870 5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe)

1901 Indeks rzeczowy

1920 stron, Format: 15.0x24.5cm, oprawa zintegrowana

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021