wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ KOMENTARZ PRAKTYCZNY WZORY UCHWAŁ Z SERII MERITUM


GĄSIOREK P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie III

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kompetencje rady pedagogicznej

Komentarz praktyczny

Wzory uchwał

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej


Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustaw i rozporządzeń, w tym związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Autor szczegółowo omawia:

  • kompetencje stanowiące rady pedagogicznej,
  • opinie rady pedagogicznej,
  • wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody,
  • porozumienia rady pedagogicznej,
  • zgody oraz wnioski rady pedagogicznej.

Dla każdej kompetencji została wskazana podstawa prawna oraz informacja w jakim typie jednostki oświatowej jest wykonywana. Opisy uzupełniono przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie każdej z nich.

W najnowszym wydaniu zmodyfikowano istniejące i dodano nowe kompetencje, przykłady i wzory uchwał rady pedagogicznej, w tym wzór regulaminu działalności rady pedagogicznej.

Książka zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.rada-pedagogiczna-wzory-pism-3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wzory zostały sporządzone zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie do wszystkich Dzienników Ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie których są przyjmowane uchwały.

Lektura książki i stosowanie zawartych w niej wzorów w znaczący sposób usprawni prace rady pedagogicznej, poprzez skrócenie czasu potrzebnego na sporządzenie projektu uchwały, a także uchroni od błędów skutkujących uchyleniem niezgodnej z prawem uchwały.

Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek, a także organów nadzoru nad tymi instytucjami.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej
1.1. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
1.2. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej
1.3. Promowanie w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej
1.4. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
1.5. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia technikum, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego
1.6. Postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
1.7. Zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego
1.8. Wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów dla ucznia, słuchacza lub absolwenta
1.9. Zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki
1.10. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
1.11. Wprowadzenie eksperymentu
1.12. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
1.13. Skreślenie ucznia z listy uczniów
1.14. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
1.15. Wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
szkoły lub placówki
1.16. Przyjęcie regulaminu swojej działalności
1.17. Przyjęcie statutu lub jego projektu
1.18. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych
1.19. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
1.20. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych
1.21. Ustalenie warunków przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych
1.22. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie
1.23. Ustalenie warunków przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
1.24. Ustalenie programu wychowawczo-profilaktycznego
1.25. Wskazanie przedstawiciela rady pedagogicznej w zespole oceniającym odwołanie nauczyciela od oceny pracy
1.26. Zatwierdzenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów
1.27. Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
1.28. Skrócenie okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym
1.29. Wybór formy egzaminu semestralnego
1.30. Wybór zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego obowiązujących na egzaminie semestralnym
1.31. Wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji odwoławczej rozpatrującej odwołanie od odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej
1.32. Skrócenie albo przedłużenie okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym

Rozdział 2. Opinie rady pedagogicznej
2.1. Wyrażenie opinii w przedmiocie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
2.2. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
2.3. Wyrażenie opinii w przedmiocie dopuszczenia do użytku w danym przedszkolu lub w danej szkole programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania
2.4. Wyrażenie opinii w przedmiocie przystąpienia ucznia, słuchacza lub absolwenta do egzaminów w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
2.5. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia średniej ocen warunkującej przyznanie stypendium za wyniki w nauce
2.6. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
2.7. Wyrażenie opinii w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
2.8. Wyrażenie opinii w przedmiocie utworzenia w szkole oddziałów przygotowania wojskowego
2.9. Wyrażenie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora
2.10. Wyrażenie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole lub placówce i odwołania z niego
2.11. Wyrażenie opinii w przedmiocie organizacji pracy szkoły lub placówki oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych
2.12. Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu planu finansowego
2.13. Wyrażenie opinii w przedmiocie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
2.14. Wyrażenie opinii w przedmiocie propozycji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2.15. Wyrażenie opinii w przedmiocie aktu założycielskiego zespołu szkół lub placówek
2.16. Wyrażenie opinii w przedmiocie wzoru jednolitego stroju
2.17. Wyrażenie opinii w przedmiocie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju
2.18. Wyrażenie opinii w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do rozkładu zajęć
2.19. Wyrażenie opinii w przedmiocie zezwolenia uczniowi na indywidualny tok lub program nauki
2.20. Wyrażenie opinii w przedmiocie połączenia zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi
2.21. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2.22. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2.23. Wyrażenie opinii w przedmiocie form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów
2.24. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zajęć realizowanych w ramach godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
2.25. Wyrażenie opinii w przedmiocie przedłużenia uczniowi okresu nauki
2.26. Wyrażenie opinii w przedmiocie skrócenia uczniowi okresu nauki
2.27. Wyrażenie opinii w przedmiocie wydania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się
2.28. Wyrażenie opinii w przedmiocie kształcenia uczniów przez 6 dni w tygodniu
2.29. Wyrażenie opinii w przedmiocie realizacji zajęć artystycznych przez 6 dni w tygodniu
2.30. Wyrażenie opinii w przedmiocie programu realizacji doradztwa zawodowego
2.31. Wyrażenie opinii w przedmiocie modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć

Rozdział 3. Wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody
3.1. Wystąpienie o opinię w przedmiocie powtarzania klasy przez ucznia
3.2. Wystąpienie o zgodę na promowanie ucznia klasy i lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego
3.3. Wystąpienie o opinię w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
3.4. Wystąpienie o opinię w przedmiocie przedłużenia uczniowi okresu nauki
3.5. Wystąpienie o opinię w przedmiocie skrócenia uczniowi okresu nauki

Rozdział 4. Porozumienia rady pedagogicznej
4.1. Porozumienie w sprawie ustalenia programu wychowawczo-profilaktycznego
4.2. Porozumienie w sprawie realizacji skróconego cyklu kształcenia przez osadzonych
4.3. Porozumienie w sprawie przyjęcia warunkowo kandydatów do nauczania (osadzonych) w trakcie trwającego semestru nauki

Rozdział 5. Zgody rady pedagogicznej
5.1. Zgoda na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
5.2. Zgoda na powtórzenie przez ucznia klasy lub semestru
5.3. Zgoda na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat
5.4. Zgoda na powtórzenie ostatniej klasy i przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty
5.5. Zgoda i cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego
5.6. Zgoda na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju
5.7. Zgoda na kształcenie uczniów, którym skrócono okres nauki w szkole, przez 6 dni w tygodniu
5.8. Zgoda na egzamin poprawkowy ucznia

Rozdział 6. Wnioski rady pedagogicznej
6.1. Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela
6.2. Zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej
6.3. Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej
6.4. Wniosek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego
6.5. Wniosek o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela
6.6. Wniosek o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju
6.7. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
6.8. Wniosek o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu
6.9. Wniosek o nadanie imienia przedszkolu
6.10. Wniosek o nadanie imienia szkole
6.11. Wniosek o nadanie imienia poradni psychologiczno-pedagogicznej
6.12. Wniosek o nadanie imienia bibliotece pedagogicznej
6.13. Wniosek o nadanie imienia centrum kształcenia ustawicznego
6.14. Wniosek o nadanie imienia centrum kształcenia zawodowego
6.15. Wniosek o nadanie imienia młodzieżowemu ośrodkowi wychowawczemu
6.16. Wniosek o nadanie imienia młodzieżowemu ośrodkowi socjoterapii
6.17. Wniosek o nadanie imienia bursie
6.18. Wniosek o nadanie imienia domowi wczasów dziecięcych
6.19. Wniosek o nadanie imienia szkole artystycznej
6.20. Wniosek o nadanie imienia placówce artystycznej - ognisku artystycznemu
6.21. Wniosek o nadanie imienia placówce wychowania pozaszkolnego
6.22. Wniosek o nadanie imienia specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu
6.23. Wniosek o nadanie imienia specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu
6.24. Wniosek o nadanie imienia ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu

Rozdział 7. Budowa i zasady tworzenia uchwał rady pedagogicznej
7.1. Zasady ogólne
7.2. Oznaczenie przepisów i ich systematyzacja
7.3. Tytuł
7.4. Przepisy merytoryczne
7.5. Przepisy zmieniające
7.6. Przepisy epizodyczne
7.7. Przepisy przejściowe i dostosowujące
7.8. Przepisy końcowe
7.9. Podpis upoważnionej osoby

Wykaz wzorów w formie elektronicznej
Indeks rzeczowy

311 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021