wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

METODYKA SPORZĄDZANIA PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH KARNYCH CYWILNYCH GOSPODARCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH


CEMPURA A. KASOLIK A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VII

cena netto: 214.80 Twoja cena  204,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych


Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć.

Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.

Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych.

W książce uwzględniono ponadto orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji poszczególnych żądań procesowych, składanych wniosków dowodowych oraz zarzutów apelacyjnych wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania pism procesowych, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Wykaz skrótów   17
Wstęp  21

I. Część karna

Uwagi wprowadzające . 25

Rozdział 1. Pisma procesowe w postępowaniu przygotowawczym  29
1. Analiza poprawności postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem I instancji  29
1.1. Poprawność sporządzania protokołów, notatki urzędowe  29
1.2. Gwarancje procesowe w postępowaniu przygotowawczym  33
1.2.1. Pouczenie podejrzanego o przysługujących mu prawach . 33
1.2.2. Przesłuchanie w charakterze świadka osoby, której następnie zostały przedstawione zarzuty  34
1.2.3. Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym  35
1.3. Czynność procesowa przedstawienia zarzutów  36
1.4. Udział stron postępowania w czynnościach dowodowych . 38
1.5. Zabezpieczenie materiału dowodowego  40
1.6. Poprawność przeprowadzonych czynności procesowych (okazanie, przeszukanie)  40
1.6.1. Okazanie osoby lub rzeczy  41
1.6.2. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy . 44
1.6.3. Oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy  44
1.6.4. Czynności związane z badaniem na okoliczność obecności alkoholu lub innych środków odurzających . 45
1.7. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, forma prowadzonego postępowania przygotowawczego . 45
2. Akt oskarżenia  46
2.1. Odpowiedź na akt oskarżenia . 49
2.2. Zwrot aktu oskarżenia, przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia . 49

Rozdział 2. Postępowanie przed sądem I instancji  51
1. Właściwość sądu rozpoznającego sprawę . 51
2. Skład sądu w trakcie postępowania . 54
3. Obrona obligatoryjna i prawo do obrony . 58
4. Zakazy dowodowe  61
5. Wyjaśnienia oskarżonego  64
6. Wniosek o ściganie . 66
7. Modyfikacja opisu czynu . 66
8. Poprawność doręczeń i wezwań na rozprawy  67
9. Zachowanie zasady bezpośredniości . 68
10. Poprawność sporządzania protokołów  69
11. Odniesienie się przez sąd do wniosków dowodowych . 72
12. Inicjatywa dowodowa sądu i stron  73
13. Uprzedzenie o zmianie kwalifikacji przed wyrokowaniem  75
14. Dowód z opinii biegłego . 78
14.1. Konieczność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego albo biegłych . 78
14.2. Poprawność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sądowego  81
14.3. Forma i treść opinii . 82
14.4. Wymogi dotyczące opinii psychiatrycznej  85
14.5. Ocena opinii  89
14.6. Znaczenie opinii prywatnej (pozaprocesowej) . 92
15. Udzielenie głosu stronom . 94
16. Wyrokowanie  96
17. Obowiązek naprawienia szkody . 98
18. Warunkowe umorzenie postępowania – okres próby (art. 66 k.k.)  101
18.1. Zmiany w zakresie orzekania kar (art. 37a k.k.) . 102
18.2. Mieszana kara – pozbawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 37b k.k.)  103
18.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 69 k.k.) . 104
18.4. Kara ograniczenia wolności . 106
18.5. Kara grzywny . 107
18.6. Zmiany dotyczące środków zabezpieczających  107
18.7. Zatarcie kar nieizolacyjnych (art. 107 k.k.) . 108
18.8. Orzekanie o środkach kompensacyjnych  109
18.9. Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż pojazd mechaniczny  111
18.10. Stosowanie siły fizycznej i środków przymusu bezpośredniego wobec osoby podejrzanej i oskarżonego . 112
18.11. Prawo do pomocy tłumacza  113
18.12. Rozszerzenie katalogu spraw uprawniających prokuratora do zamieszczenia w akcie oskarżenia kar i środków karnych uzgodnionych z oskarżonym . 113

Rozdział 3. Analiza poprawności wydanego w sprawie orzeczenia  116
1. Analiza poprawności wydanego w sprawie wyroku  116
1.1. Elementy wyroku  116
1.2. Wyrok zwykły, wyrok zaoczny, wyrok nakazowy . 116
1.3. Data wydania wyroku . 117
1.4. Właściwość sądu . 118
1.5. Skład sądu  119
1.6. Wskazanie osoby oskarżonego  122
1.7. Data urodzenia oskarżonego . 123
1.8. Opis czynu . 126
1.9. Elementy dyspozytywne wyroku  127
1.10. Pozostałe elementy wyroku . 129
1.11. Zgodność podpisu z podpisem sędziego orzekającego  130
2. Analiza uzasadnienia wyroku . 130
2.1. Podstawa faktyczna . 131
2.2. Analiza strony przedmiotowej typu czynu zabronionego . 134
2.3. Analiza strony podmiotowej typu czynu zabronionego  135
2.4. Ocena dowodów . 135
2.5. Uzasadnienie kary, środków karnych, środków zabezpieczających, środków zapobiegawczych  137
2.6. Wyjaśnienie podstawy prawnej . 137

Rozdział 4. Apelacja . 139
1. Konstrukcja apelacji – poprawność sformułowań elementów apelacji  139
2. Odmienności w formułowaniu elementów apelacji w odniesieniu do poszczególnych wzorów  160
2.1. Apelacja w sprawie o przestępstwo sporządzona przez oskarżyciela posiłkowego/prywatnego  160
2.2. Apelacja w sprawie o wykroczenie sporządzona przez obrońcę  161
2.2.1. Odniesienie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania w sprawach o wykroczenia . 161
2.2.2. Pozycja procesowa obwinionego  162
2.2.3. Analiza akt postępowania z uwzględnieniem odmienności proceduralnych  162
2.2.3.1. Ustanie karalności (przedawnienie orzekania)  162
2.2.3.2. Obrona obligatoryjna . 164
2.2.3.3. Wniosek o ściganie . 166
2.2.3.4. Odstępstwa od zasady bezpośredniości  166
2.2.4. Sporządzenie i wniesienie apelacji . 167
2.2.4.1. Termin wniesienia apelacji  167
2.2.4.2. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego  168
2.2.4.3. Konstrukcja zarzutów apelacji  169
2.2.4.4. Uzupełnienie postępowania dowodowego . 171
2.2.5. Wzór apelacji od wyroku w sprawie o wykroczenie  172
3. Formułowanie elementów aktu oskarżenia w odniesieniu do poszczególnych wzorów . 179
3.1. Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo  180
3.2. Prywatny akt oskarżenia  189
4. Zasady sporządzania opinii prawnej w sprawach karnych . 194

II. Część cywilna

Uwagi wprowadzające . 201

Rozdział 5. Postępowanie procesowe  208
1. Pisma główne w postępowaniu – uwagi ogólne . 208
2. Pozew . 208
2.1. Elementy pozwu  208
2.2. Oznaczenie sądu . 214
2.3. Właściwość miejscowa . 214
2.4. Właściwość rzeczowa . 217
2.5. Określenie stron postępowania . 219
2.6. Wartość przedmiotu sporu  221
2.7. Opłata od pozwu . 226
2.8. Określenie żądania pozwu . 229
2.9. Zakres żądania pozwu  230
2.10. Oznaczenie daty wymagalności roszczenia oraz wniosek o zasądzenie odsetek  230
2.11. Rekompensata kosztów odzyskania należności  231
2.12. Konstrukcja żądania pozwu  234
2.12.1. Konstrukcja żądania w pozwie o zasądzenie świadczenia  234
2.12.2. Konstrukcja żądania w pozwie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa  234
2.12.3. Konstrukcja żądania pozwu o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa  236
2.12.4. Konstrukcja żądania ewentualnego i alternatywnego oraz żądania zawierającego uprawnienie do zwolnienia się przez pozwanego z zobowiązania w drodze innego świadczenia . 237
2.13. Przytoczenie faktów  238
2.14. Podstawa prawna roszczenia . 240
2.15. Wnioski dowodowe  242
2.16. Wniosek o zobowiązanie strony przeciwnej lub innej osoby do przedłożenia dokumentu . 248
2.17. Fakultatywne elementy pozwu  249
2.17.1. Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów  249
2.17.2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu . 252
2.17.3. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia  255
2.17.4. Wniosek o wykonanie zastępcze  260
2.17.5. Wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności . 262
2.17.6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda  264
2.17.7. Wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych . 265
2.18. Skutki wniesienia pozwu . 265
2.18.1. Materialnoprawne skutki wniesienia pozwu  266
2.18.2. Procesowe skutki wniesienia pozwu  268
2.19. Braki formalne pozwu  269
2.20. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej  272
2.21. Wzór pozwu  275
3. Odrębności w rodzajach pozwów  284
3.1. Pozew w sprawie o ochronę dóbr osobistych  284
3.2. Pozew o stwierdzenie nieważności umowy . 289
3.3. Pozew o unieważnienie umowy  293
3.4. Pozew o uznanie czynności za bezskuteczną  296
3.4.1. Pozew o uznanie czynności za bezskuteczną (art. 59 k.c.)  296
3.4.2. Pozew o uznanie czynności za bezskuteczną (art. 527–534 k.c. – skarga pauliańska)  299
3.5. Pozew o wydanie wyroku nakazującego złożenie oświadczenia woli  302
3.6. Pozew o ustalenie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym  305
3.7. Powództwo windykacyjne . 309
3.8. Powództwo negatoryjne . 312
3.9. Pozew o ochronę posiadania . 315
3.10. Pozew w sprawie o zachowek  318
4. Odpowiedź na pozew i postępowanie przygotowawcze . 321
4.1. Posiedzenie przygotowawcze . 322
4.2. Znaczenie odpowiedzi na pozew  324
4.3. Termin wniesienia odpowiedzi na pozew . 326
4.4. Zarzuty i twierdzenia podnoszone w odpowiedzi na pozew  327
4.5. Wniesienie powództwa wzajemnego  346
4.6. Inne wnioski, które mogą się znaleźć w odpowiedzi na pozew  347
4.7. Wzór odpowiedzi na pozew  348

Rozdział 6. Postępowanie przed sądem I instancji  353
1. Przesłanki nieważności postępowania (art. 379 k.p.c.) . 353
1.1. Uwagi ogólne . 353
1.2. Niedopuszczalność drogi sądowej  354
1.3. Brak zdolności sądowej lub procesowej, brak organu powołanego do reprezentowania strony, brak przedstawiciela ustawowego, nienależyte umocowanie pełnomocnika . 355
1.3.1. Zdolność sądowa  355
1.3.2. Zdolność procesowa . 356
1.3.3. Organ powołany do reprezentowania strony  358
1.3.4. Prawidłowo ustanowiony pełnomocnik, przedstawiciel . 359
1.4. Zawisłość sporu . 362
1.5. Powaga rzeczy osądzonej . 363
1.6. Niewłaściwość składu sądu  366
1.7. Brak możliwości obrony praw . 369
1.8. Niewłaściwość sądu  374
2. Postępowanie dowodowe  375
2.1. Protokoły z posiedzeń  378
2.2. Postanowienia dowodowe . 380
2.3. Zastrzeżenia do protokołu . 382
2.4. Rozkład ciężaru dowodu  385
2.5. Przeprowadzenie dowodu z urzędu . 386
2.6. Dowód prima facie  387
2.7. Fakty znane powszechnie . 389
2.8. Fakty znane z urzędu  390
2.9. Fakty przyznane  391
2.10. Domniemania faktyczne  393
2.11. Domniemania prawne  395
2.12. Ocena dowodów . 396
2.13. Dowód z dokumentów . 399
2.13.1. Dokument urzędowy . 404
2.13.2. Dokument prywatny  406
2.13.3. Ograniczenia dowodowe związane z dokumentami . 408
2.14. Umowa dowodowa . 412
2.15. Dowód z zeznań świadków  413
2.15.1. Zasada bezpośredniości . 414
2.15.2. Ograniczenia dowodowe . 416
2.15.3. Prawo odmowy zeznań  418
2.15.4. Ocena dowodu z zeznań świadków . 419
2.16. Dowód z opinii biegłego sądowego  421
2.16.1. Potrzeba powołania biegłego w celu sporządzenia opinii . 423
2.16.2. Elementy opinii . 423
2.16.3. Znaczenie opinii prywatnej (pozaprocesowej) . 426
2.16.4. Ocena dowodu z opinii biegłego  427
2.17. Dowód z przesłuchania stron  430

Rozdział 7. Postępowanie nieprocesowe . 434
1. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących postępowania procesowego  435
2. Właściwość sądu  436
3. Uczestnicy postępowania  437
4. Postępowanie dowodowe  440
4.1. Wymogi dotyczące wniosku i odpowiedzi na wniosek w postępowaniu nieprocesowym . 441
4.1.1. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości . 442
4.1.2. Wniosek o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności  447
4.1.3. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o dział spadku  449
4.2. Koszty postępowania  453
5. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym  454

Rozdział 8. Analiza poprawności wydanego w sprawie orzeczenia  458
1. Elementy orzeczenia  458
1.1. Sąd orzekający w sprawie . 459
1.1.1. Zgodność składu sądu z przepisami prawa . 459
1.1.2. Udział sędziego wyłączonego z mocy ustawy . 460
1.1.3. Orzekanie przez sąd rejonowy w sprawie zastrzeżonej do właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu . 460
1.2. Strony postępowania  463
1.3. Rozstrzygnięcie (sentencja) . 464
1.3.1. Wyrok wstępny, wyrok częściowy  468
1.3.1.1. Wyrok wstępny . 468
1.3.1.2. Wyrok częściowy  471
1.4. Rozstrzygnięcie co do kosztów procesu . 473
1.5. Podpisy pod wyrokiem  475
2. Problematyka ogłoszenia orzeczenia . 478
3. Zasady wyrokowania . 479
3.1. Przedmiot orzekania . 479
3.2. Zasada aktualności orzeczeń . 482
3.3. Podstawa faktyczna i prawna orzeczenia . 484
4. Analiza uzasadnienia orzeczenia . 487
4.1. Analiza elementów uzasadnienia  487
4.1.1. Podstawa faktyczna  489
4.1.2. Podstawa prawna  489
4.2. Analiza dokonanej przez sąd oceny dowodów . 490

Rozdział 9. Zaskarżanie orzeczeń  496
1. Apelacja . 497
2. Odmienności w zaskarżaniu orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym  510
2.1. Apelacja  510
2.2. Zażalenie  518
2.3. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . 523
3. Zasady sporządzania opinii prawnej . 526

III. Część gospodarcza

Uwagi wprowadzające . 531

Rozdział 10. Umowy zawierane w ramach obrotu profesjonalnego . 532
1. Rodzaje umów funkcjonujących w obrocie handlowym  532
2. Oświadczenie woli . 534
2.1. Wykładnia umowy  535
2.2. Forma oświadczeń woli  536
3. Wady oświadczenia woli . 540
4. Treść złożonych oświadczeń woli – objęcie granicami swobody kontraktowania . 542
5. Podstawowe elementy umów i ich sformułowania  546
5.1. Nazwa umowy . 546
5.2. Data i miejsce zawarcia umowy  546
5.3. Strony umowy . 547
5.3.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą . 547
5.3.2. Spółka cywilna  548
5.3.3. Osobowe spółki handlowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna  549
5.3.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inny podmiot mający osobowość prawną . 550
5.4. Reprezentacja  552
5.4.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą . 552
5.4.2. Spółka cywilna  552
5.4.3. Spółki prawa handlowego – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna  553
5.4.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inny podmiot mający osobowość prawną . 554
5.5. Preambuła  556
5.6. Postanowienia wstępne  557
5.7. Przedmiot umowy  558
5.8. Miejsce wykonania umowy . 558
5.9. Podstawowe obowiązki stron  559
5.10. Terminy spełnienia świadczeń  561
5.11. Materiały i podwykonawcy  561
5.12. Wynagrodzenie . 562
5.13. Sposób rozliczenia i płatności . 563
5.14. Odsetki za zwłokę w płatnościach  563
5.15. Kara umowna  565
5.16. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania  568
5.17. Umowne prawo odstąpienia  570
5.18. Warunki ewentualnego rozwiązania umowy  572
5.19. Warunki i okres gwarancji . 573
5.20. Zakaz konkurencji  576
5.21. Klauzula poufności . 577
5.22. Określenie sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów  579
5.23. Dodatkowe zabezpieczenia  580
5.24. Postanowienia końcowe . 581

Rozdział 11. Umowy zawierane w ramach obrotu konsumenckiego  583
1. Odmienności w umowach zawieranych z konsumentami . 583
1.1. Wzorce umowne . 583
1.2. Niedozwolone postanowienia umowne . 585
1.3. Katalog niedozwolonych klauzul umownych . 586

Rozdział 12. Ogólny wzór umowy na przykładzie umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. wraz z komentarzem  588

Rozdział 13. Przykłady konstrukcji pozwów na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych  595
1. Pozew o wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  595
2. Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki kapitałowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . 601
3. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  608
4. Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu spółki z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki  614
5. Powództwo wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (tzw. actio pro socio) . 622

IV. Część administracyjna

Uwagi wprowadzające . 631

Rozdział 14. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego . 632
1. Uwagi ogólne  632
2. Analiza akt postępowania administracyjnego  632
2.1. Przesłanki nieważności decyzji . 633
2.1.1. Ustalenie właściwości organu wydającego decyzję  633
2.1.2. Wybór przepisów proceduralnych stosowanych w badanym postępowaniu . 635
2.1.3. Tożsamość przedmiotu postępowania . 637
2.1.4. Prawidłowość doręczeń . 637
2.2. Przesłanki wznowienia postępowania  640
2.2.1. Prawdziwość dowodów stanowiących podstawę ustaleń w postępowaniu . 641
2.2.2. Popełnienie przestępstwa  643
2.2.3. Przesłanki wyłączenia organu . 643
2.2.4. Przesłanki wyłączenia pracownika . 644
2.2.5. Prawidłowe ustalenie katalogu stron postępowania  645
2.2.6. Nowe fakty i dowody w postępowaniu  647
2.2.7. Wymagane prawem stanowisko innego organu . 648
2.2.8. Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez organ  649
2.2.9. Istnienie innego orzeczenia stanowiącego podstawę wydania decyzji  649
2.3. Inne naruszenia przepisów postępowania mające wpływ na treść wydanej decyzji  650
2.3.1. Gwarancje stron postępowania – art. 10 k.p.a. . 650
2.3.2. Pouczenia o przysługujących stronie prawach . 652
2.3.3. Prawidłowość sporządzonych protokołów  653
2.3.4. Udział pełnomocnika . 655
2.3.5. Prawidłowość przesłuchań świadków  657
2.3.6. Prawidłowość przesłuchań i weryfikacja żądań stron postępowania  657
2.3.7. Metryka sprawy  659
2.3.8. Postępowanie dowodowe  659
2.3.9. Dowód z opinii biegłego  663
2.3.10. Tryb wszczęcia postępowania . 665
2.3.11. Rozprawa . 666
2.3.12. Przesłanki zawieszenia postępowania  667
2.4. Podsumowanie  668
3. Analiza poprawności wydanych w postępowaniu decyzji  668
3.1. Weryfikacja, czy podjęte w sprawie rozstrzygnięcie jest aktem administracyjnym . 668
3.2. Podstawa prawna wydawanej decyzji . 669
3.3. Wykonalność wydanej w postępowaniu decyzji – pozostałe przesłanki nieważności decyzji  669
3.4. Weryfikacja elementów formalnych decyzji na podstawie art. 107 k.p.a. . 670
3.5. Poprawność sporządzenia uzasadnienia decyzji  674
4. Odwołanie . 675
5. Realizacja zasady dwuinstancyjności – właściwość organu II instancji . 678
6. Decyzje organu odwoławczego  679
6.1. Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji . 680
6.2. Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia . 680
6.3. Uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy . 681
6.4. Umorzenie postępowania  681
6.5. Rozstrzygnięcie w sytuacji nieważności decyzji . 681
7. Ogólny wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego  683
Rozdział 15. Skarga kasacyjna i zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego  695
1. Weryfikacja typu orzeczenia . 695
2. Legitymacja skargowa  697
2.1. Analiza poprawności sentencji wyroku . 699
2.2. Analiza uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego  701
2.2.1. Uzasadnienie faktyczne wyroku . 702
2.2.2. Uzasadnienie prawne wyroku . 702
2.2.3. Wskazanie sądu co do dalszego postępowania  704
3. Analiza akt postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym . 705
3.1. Analiza przesłanek nieważności postępowania  705
3.1.1. Niedopuszczalność drogi sądowej  707
3.1.2. Brak zdolności sądowej lub procesowej organu powołanego do reprezentowania strony lub przedstawiciela ustawowego, brak należytego umocowania pełnomocnika  708
3.1.3. Skład sądu  710
3.1.4. Przesłanki wyłączenia sędziego  711
3.1.5. Pozbawienie strony możności obrony swoich praw  711
3.1.6. Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego . 712
3.2. Pozostałe uchybienia proceduralne  713
3.2.1. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji społecznych . 713
3.2.2. Związanie sądu prawomocnym wyrokiem skazującym  714
3.2.3. Ustalenie kręgu stron postępowania  715
3.2.4. Wymogi formalne składanych pism procesowych . 716
3.2.5. Wymogi formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego  717
3.2.6. Weryfikacja przesłanek odrzucenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego  718
3.2.7. Prawidłowość doręczeń . 719
3.2.8. Dochowanie terminów przez strony postępowania . 720
3.2.9. Weryfikacja przesłanek odroczenia . 720
3.2.10. Prawidłowość sporządzanych protokołów i notatek  721
3.2.11. Zastrzeżenia do protokołu  722
3.2.12. Dodatkowe postępowanie dowodowe . 722
3.2.13. Weryfikacja przesłanek trybu uproszczonego  723
3.2.14. Weryfikacja przesłanek zawieszenia postępowania . 724
4. Konstrukcja skargi kasacyjnej  725
5. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego  732
5.1. Katalog zaskarżalnych postanowień i zarządzeń  732
5.2. Pozostałe warunki sporządzania zażalenia  734
5.3. Konstrukcja zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego  736

740 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021