wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH


CIEPŁA H.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych

Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi


Publikacja kompleksowo wskazuje rodzaje wytaczanych powództw i prawidłowe sposoby formułowania żądań pozwów przy dochodzeniu roszczeń z umów kredytów frankowych.

Uwzględnia małżonków jako kredytobiorców po obu stronach procesu, zarówno w trakcie trwania wspólności ustawowej, jak i po jej ustaniu.

Autorka przedstawia istotne dla omawianej problematyki najnowsze zmiany legislacyjne w Kodeksie postępowania cywilnego, aktualne stanowisko doktryny oraz rozbudowane wykazy wybranych tez orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i okręgowych. Szczególnie cenne dla czytelników będą odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań zadanych podczas szkoleń otwartych dla praktyków oraz w sądach, dotyczących już prowadzonych spraw bądź planowanych do wytoczenia powództw w dochodzeniu roszczeń frankowych.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów, a także pracowników banków udzielających kredytów frankowych oraz aplikantów zawodów prawniczych. 

Wykaz skrótów    9
Wprowadzenie . 11

Rozdział 1
Zawarcie umowy o tak zwany kredyt frankowy indeksowany bądź denominowany  13
1.1. Pojęcie umowy o kredyt frankowy  13
1.2. Pojęcie kredytu indeksowanego i denominowanego  16
1.3. Umowa o kredyt frankowy a zasada swobody umów . 27
1.4. Praktyka zawierania umów o kredyt frankowy . 32
1.5. Pożyczki hipoteczne  36
1.6. Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich  37
1.7. Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej . 38

Rozdział 2
Abuzywne klauzule walutowe  41
2.1. Pojęcie abuzywnej klauzuli walutowej a ryzyko związane z kredytem frankowym  41
2.1.1. Uwagi ogólne  41
2.1.2. Kiedy postanowienia umowy są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów (niedozwolone)?  43
2.1.3. Dobre obyczaje a zasady współżycia  49
2.1.4. Chwila zawarcia umowy właściwa dla oceny abuzywności  54
2.2. Klauzula indeksacyjna a określenie głównego świadczenia stron umowy . 57
2.2.1. Uwagi wprowadzające . 57
2.2.2. Ryzyko związane z zawarciem umowy o kredyt frankowy . 63
2.2.3. Jednoznaczność postanowień umowy określających główne świadczenia stron . 66
2.3. Skutek prawny sprzeczności klauzuli indeksacyjnej z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającej interesy kredytobiorcy  69
2.4. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jako klauzula abuzywna . 78
2.5. Wypowiedzenie umowy kredytu . 81

Rozdział 3
Eliminacja klauzuli abuzywnej a dalsze obowiązywanie umowy . 87
3.1. Uwagi wprowadzające . 87
3.2. Uzupełnienie umowy przepisami dyspozytywnymi . 92
3.3. Ocena skutków prawnych niedozwolonych postanowień umowy dla interesu konsumenta . 93

Rozdział 4
Rodzaje powództwa i wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia  100
4.1. Znaczenie wyroku TS z 3.10.2019 r., C-260/18, dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych . 100
4.2. Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy (o unieważnienie umowy
ze skutkiem ex tunc) i sposoby formułowania żądania pozwu  107
4.2.1. Uwagi wprowadzające . 107
4.2.2. Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w sprawach frankowych . 110
4.2.3. Błąd jako podstawa powództwa . 116
4.2.4. Małżonkowie jako kredytobiorcy  121
4.3. Powództwo o odfrankowienie umowy  124
4.4. Związanie sądu cywilnego klauzulą wpisaną do rejestru UOKiK . 125
4.5. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia przy poszczególnych rodzajach powództw  131
4.6. Powództwo opozycyjne . 137

Rozdział 5
Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczenia z tzw. umów kredytów frankowych w stanie prawnym od 21.08.2019 r.  142
5.1. Uwagi wprowadzające . 142
5.2. Kolejne zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczenia . 144
5.3. Przedawnienie roszczeń banku do konsumenta i konsumenta do banku . 150

Rozdział 6
Stwierdzenie nieważności (unieważnienie umowy) a związane z tym roszczenia  152
6.1. Uwagi wprowadzające . 152
6.2. Unieważnienie umowy a roszczenia kondykcyjne  156
6.3. Unieważnienie umowy a wynagrodzenie za korzystanie z kredytu  158

Pytania i odpowiedzi  167

Wykaz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości  193

Wykaz wybranych tez orzeczeń Sądu Najwyższego . 195

Wykaz wybranych tez orzeczeń sądów apelacyjnych . 207

Wykaz wybranych tez orzeczeń sądów okręgowych  221

Propozycja wystosowania wezwania . 231

Literatura  233

Wybrane akty prawne  237
Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) (wyciąg) . 239
Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083) . 324

368 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021