wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM KOMENTARZ


TOKARCZYK D.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem

Komentarz


Książka stanowi przekrojowy komentarz do wszystkich przepisów stanowiących przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników, kształtowaniem stosunku pracy, regulacją zbiorowych stosunków pracy.

W publikacji uwzględniono wszystkie znane Autorowi ustawy przewidujące odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia pracownicze. Zaprezentowano najważniejsze instytucje prawa karnego i wykroczeń na tle przestępstw i wykroczeń prawa pracy.

Publikacja jest praktycznym kompendium wiedzy przeznaczonym dla praktyków wymiaru sprawiedliwości (adwokatów i radców prawnych), prawników tworzących działy prawne organizacji oraz funkcjonariuszy prowadzących postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia prawa pracy. Zainteresuje również osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz ryzykami w organizacji.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Część I Prawo karne, prawo pracy i prawo karne pracy - próba modelowego ujęcia

Prawo karne - prawo pracy - prawo karne pracy. Próba modelowego ujęcia
Przestępstwo a wykroczenie
Zbieg przepisów/czynów karalnych
Struktura przestępstwa i wykroczenia
Znamiona przestępstwa/wykroczenia
Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej
Osobisty i indywidualny charakter odpowiedzialności
Formy stadialne popełnienia przestępstwa i wykroczenia
Współdziałanie przestępne
Wielość zachowań i czynów zabronionych
Kary i środki karne
Przedawnienie karalności i zatarcie skazania
Ściganie przestępstw i wykroczeń

Część II Komentarz do poszczególnych przepisów prawa karnego pracy

Systematyka komentarza

Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444)
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności
Art. 189a. [Handel ludźmi]
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Art. 218. [Naruszanie praw pracowników]
Art. 218a. [Naruszenie zakazu handlu]
Art. 219. [Niezgtoszenie do ZUS]
Art. 220. [Narażenie na niebezpieczeństwo]
Art. 221. [Nieprawidłowości dotyczące wypadku lub choroby]
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Art. 225. [Udaremnienie kontroli PIP]

Ustawa z 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.)
Art. 110. [Zatrudnienie zakażonego]
Art. 111. [Niespełnienie wymogów sanitarnych]

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Art. 281. [Wykroczenia przeciwko prawom pracownika]
Art. 282. [Wykroczenia przeciwko prawom pracownika]
Art. 283. [Wykroczenia związane z zasadami BHP]

Ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
Art. 451. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 431. [Wykroczenie; spożywanie i nabycie alkoholu w pracy]
Art. 44. [Wykroczenie; dopuszczenie do sprzedaży, spożycia alkoholu w pracy]

Ustawa z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 567 ze zm.)
Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy
Art. 22. [Wykroczenie; naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy]

Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
Rozdział 4. Przepisy karne
Art. 38. [Wykroczenie; udaremnienie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej]

Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)
Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 35. [Przestępstwo przeciwko działalności związkowej; przestępstwa związkowe]

Ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123)
Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 26. [Przestępstwo niedopełnienia obowiązków ustawowych]

Ustawa z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1809)
Rozdział 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa
Art. 191. [Wykroczenie przeznaczenia środków na cele inne niż statutowe]

Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070)
Art. 12a. [Wykroczenie naruszenia przepisów ustawy]

Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2399)
Art. 15. [Wykroczenie; zatrudnienie w warunkach konfliktu interesów]

Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
Rozdział 10a. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Art. 56c. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 56a. [Wykroczenie; niezłożenie informacji lub deklaracji]
Art. 56b. [Wykroczenie utrudniania kontroli]

Ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 105 ze zm.)
Rozdział 22. Przepisy karne
Art. 222. [Klauzula podmiotowa]
Art. 215. [Przestępstwo używania oznaczenia]
Art. 216. [Przestępstwo prowadzenia działalności bez zezwolenia]
Art. 217. [Przestępstwo; naruszenie wymagań działalności lokacyjnej]
Art. 218. [Przestępstwo; nieprawidłowości w zakresie prospektu]
Art. 219. [Przestępstwo prowadzenia działalności akwizycyjnej]
Art. 220. [Przestępstwo naruszenia tajemnicy zawodowej]

Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.)
Rozdział 11. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Art. 98. [Wykroczenie; naruszenie przepisów ustawy]

Ustawa z 5.04.2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1832)
Rozdział 8. Przepisy karne
Art. 39. [Wykroczenie przeciwko prawom zespołu negocjacyjnego]
Art. 40. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]

Ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.)
Art. 8e. [Wykroczenie; wypłacenie zaniżonego wynagrodzenia za umowę cywilnoprawną]
Art. 8f. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]

Ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1 563)
Rozdział IV. Przepisy karne
Art. 28. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 27. [Wykroczenia pracodawcy użytkownika]
Art. 27a. [Wykroczenia agencji pracy tymczasowej]
Art. 27b. [Wykroczenia pracodawcy użytkownika]

Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.)
Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Art. 125. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 119. [Wykroczenie; podjęcie pracy przez bezrobotnego bez zawiadomienia]
Art. 120. [Wykroczenia związane z powierzeniem wykonywania pracy]
Art. 120a. [Wyłączenie odpowiedzialności]
Art. 121. [Wykroczenie przeciwko zasadom prowadzenia działalności]
Art. 121a. [Wykroczenie; pobranie dodatkowych opłat]
Art. 121 b. [Wykroczenie; niezawarcie umowy z kierowanym do pracy za granicą]
Art. 121 c. [Wykroczenie; nieprzedstawienie informacji]
Art. 122. [Wykroczenie przeciwko obowiązkom związanym z Funduszem Pracy]
Art. 123. [Wykroczenie; dyskryminacja]

Ustawa z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 686)
Rozdział 6. Przepisy karne
Art. 50. [Przestępstwo; używanie zastrzeżonych oznaczeń]

Ustawa z 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808)
Rozdział 8. Przepisy karne
Art. 40. [Przestępstwo; używane zastrzeżonych oznaczeń]

Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)
Dział IX. Przepisy karne
Art. 193. [Wykroczenia przeciwko obowiązkom określonym w ustawie]
Art. 194a. [Wykroczenie; zatrudnienie kontrolera w warunkach konfliktu interesów]

Ustawa z 4.03.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2036 ze zm.)
Tytuł V. Przepisy porządkowe i karne
Art. 133. [Wykroczenia przeciwko zespołowi negocjacyjnemu lub organowi przedstawicielskiemu]

Ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550 ze zm.)
Art. 19. [Wykroczenie przeciwko obowiązkom ustawowym]

Ustawa z 22.07.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2043 ze zm.)
Tytuł IV. Przepisy porządkowe i karne
Art. 111. [Wykroczenia przeciwko zespołowi negocjacyjnemu lub organowi przedstawicielskiemu]

Ustawa z 25.04.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. z 2019 r. poz. 2384)
Rozdział 6. Przepisy karne
Art. 52. [Wykroczenia przeciwko zespołowi negocjacyjnemu lub organowi przedstawicielskiemu]

Ustawa z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769)
Art. 9. [Przestępstwo powierzenia pracy wielu cudzoziemcom, małoletniemu]
Art. 10. [Przestępstwo; handel ludźmi]
Art. 11. [Wykroczenie; powierzanie pracy niezwiązanej z działalnością]
Art. 14. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 12. [Środki karne]
Art. 13. [Wyłączenie odpowiedzialności]

Ustawa z 5.08.2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1353)
Rozdział 11. Odpowiedzialność karna
Art. 117. [Właściwość organów oraz tryb wymierzania i ściągania kar pieniężnych]
Art. 111. [Wykroczenia agencji zatrudnienia]
Art. 112. [Wykroczenie, niepokrycie wydatków]
Art. 113. [Wykroczenia związane z zatrudnieniem na statku]
Art. 114. [Wykroczenie; kierowanie w strefę działań wojennych]
Art. 115. [Wykroczenie przeciwko obowiązkom armatora]
Art. 116. [Wykroczenie; naruszenie innych przepisów]

Ustawa z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152)
Rozdział 5. Przepisy karne
Art. 23. [Wykroczenie dopuszczenia do pracy bez sprawdzenia]
Art. 24. [Przestępstwo nielegalnego uzyskania informacji]

Ustawa z 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2206 ze zm.)
Rozdział 7. Przepisy karne
Art. 29. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 27. [Wykroczenia pracodawcy delegującego na terytorium RP]
Art. 28. [Wykroczenie; nieudzielenie informacji PIP]

Ustawa z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466)
Rozdział 4. Przepisy karne
Art. 10. [Wykroczenie powierzenia pracy w niedziele lub święto]
Art. 11. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]

Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
Rozdział 11. Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne
Art. 107. [Przestępstwo; nielegalne przetwarzanie danych osobowych]
Art. 108. [Przestępstwo; udaremnianie kontroli PUODO]

Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)
Rozdział 16. Przepisy karne
Art. 111. [Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Art. 106. [Wykroczenie; niezawarcie umowy o zarządzanie PPK]
Art. 107. [Wykroczenie; niezawarcie umowy o prowadzenie PPK, niedokonanie wpłat]
Art. 108. [Wykroczenie; nakłanianie do rezygnacji z PPK]
Art. 109. [Przestępstwo używania zastrzeżonych oznaczeń]
Art. 110. [Wykroczenie; opłacanie działalności akwizycyjnej]

Literatura podstawowa

496 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021