wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TEORIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW


JAWORSKI J.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie III

cena netto: 92.25 Twoja cena  87,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych - przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds.. Analiz, controllingu, inwestycji.

Można w niej znaleźć zarówno teoretyczne podstawy omawianych zagadnień, jak i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów dotyczącychpomiaru i kształtowania przepływów finansowych w przedsiębiorstwie.


Spis treści:

Wprowadzenie


Rozdział 1
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw
1.1. Przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie
1.1.1. Definicja przedsiębiorstwa
1.1.2. Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw
1.2. Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw
1.2.1. Klasyfikacja celów przedsiębiorstw
1.2.2. Charakterystyka celów finansowych
1.2.3. Zarządzanie jako proces i system osiągania celów
1.3. Kierunki zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie
1.3.1. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie
1.3.2. Obszary kształtowania podstawowych kategorii finansowych
1.4. Elementy teorii wartości pieniądza w czasie
1.4.1. Pieniądz jako kategoria rynkowa
1.4.2. Wartości przyszłe strumieni pieniężnych
1.4.3. Rachunek dyskontowy


Rozdział 2
Źródła informacji finansowych
2.1. Rodzaje informacji i ich rola w podejmowaniu decyzji gospodarczych
2.1.1. Wykorzystanie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.1.2. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie
2.2. Funkcjonowanie systemu rachunkowości
2.2.1. Geneza i definicja rachunkowości
2.2.2. Składniki systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie
2.2.3. Jakość informacji rachunkowych oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu
2.3. Sprawozdawczość finansowa
2.3.1. Obowiązkowe sprawozdanie finansowe i procedury jego sporządzania.
2.3.2. Składniki majątkowe i źródła ich finansowania - bilans
2.3.3. Przychody i koszty - rachunek zysków i strat
2.3.4. Pozostałe składniki sprawozdania finansowego
i ich wzajemne powiązania


Rozdział 3
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3.1. Analiza finansowa i jej rola w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.1.1. Definicja kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3.1.2. Istota i zakres analizy finansowej
3.1.3. Metody analizy i wyznaczniki kondycji finansowej
3.2. Ocena wstępna składników sprawozdania finansowego
3.2.1. Pozioma i pionowa analiza bilansu
3.2.2. Ogólna ocena rachunku zysków i strat
3.2.3. Wartość informacyjna pozostałych elementów sprawozdania finansowego
3.3. Analiza wskaźnikowa
3.3.1. Założenia koncepcyjne analizy wskaźnikowej
3.3.2. Analiza płynności finansowej
3.3.3. Ocena wspomagania finansowego
3.3.4. Badanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa
3.3.5. Pomiar rentowności w przedsiębiorstwie
3.3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego
3.4. Pozostałe, wybrane metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3.4.1. Zastosowanie analizy piramidalnej
3.4.2. Elementy analizy dyskryminacyjnej
3.4.3. Strategiczna karta wyników


Rozdział 4
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
4.1. Istota planowania finansowego
4.1.1. Planowanie i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.1.2. Cele, funkcje, typologia i etapy planowania finansowego
4.2. Długoterminowe planowanie finansowe
4.2.1. Strategiczne planowanie finansowe
4.2.2. Metody długoterminowego planowania finansowego
4.2.3. Sprawozdania finansowe "pro forma"
4.3. Krótkoterminowe planowanie finansowe
4.3.1. Budżetowanie przychodów i kosztów
4.3.2. Preliminowanie zapotrzebowania na gotówkę


Rozdział 5
Zarządzanie strukturą finansową przedsiębiorstwa
5.1. Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw
5.1.1. Definicja i klasyfikacja kapitałów w przedsiębiorstwie
5.1.2. Finansowanie kapitałem własnym
5.1.3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstwa
5.2. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie
5.2.1. Koszt kapitału własnego
5.2.2. Koszt kapitału obcego
5.2.3. Średnioważony koszt kapitału (WACC) i marginalny koszt kapitału (MCC)
5.3. Kształtowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa
5.3.1. Czynniki wpływające na sposoby finansowania przedsiębiorstwa
5.3.2. Teorie struktury kapitału
5.3.3. Strategie finansowania przedsiębiorstwa


Rozdział 6
Zarządzanie aktywami trwałymi
6.1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw
6.1.1. Definicje i rodzaje inwestycji
6.1.2. Przesłanki i uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
6.2. Inwestycje rzeczowe
6.2.1. Środki trwałe w procesie budżetowania kapitałowego
6.2.2. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji w środki trwałe
6.2.3. Metody szacowania opłacalności inwestycji rzeczowych
6.3. Inwestycje kapitałowe
6.3.1. Rynek kapitałowy i papiery warościowe
6.3.2. Wycena dłużnych papierów wartościowych
6.3.3. Inwestowanie w akcje


Rozdział 7
Zarządzanie kapitałem obrotowym
7.1. Krótkoterminowa polityka finansowa przedsiębiorstwa
7.1.1. Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym brutto
7.1.2. Cykl operacyjny przedsiębiorstwa
7.2. Wartość płynności w zarządaniu finansami firmy
7.2.1. Determinanty utrzymywania płynności finansowej w przedsiębiorstwi
7.2.2. Wartość płynności dla przedsiębiorstwa
7.2.3. Optymalny poziom płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym brutto
7.3. Zarządzanie składnikami aktywów bieżących
7.3.1. Zarządzanie zapasami
7.3.2. Narzędzia gospodarowania należnościami
7.3.3. Zarządzanie gotówką


Rozdział 8
Zarządzanie wynikiem finansowym
8.1. Kształtowanie wyniku finansowego
8.1.1. Etapy powstawania i czynniki kształtujące wynik finansowy
8.1.2. Analiza przyczynowa wyniku ze sprzedaży
8.1.3. Zastosowanie progów rentowności w analizie koszt - wolumen - zysk
8.1.4. Stopień dźwigni operacyjnej
8.1.5. Ryzyko finansowe i dźwignia finansowa
8.1.6. Dźwignia połączona i jej wpływ na wynik finansowy
8.2. Podział wyniku finansowego
8.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne podziału zysku
8.2.2. Wpływ polityki dywidend na wartość przedsiębiorstwa
8.2.3. Polityka dywidend w praktyce


Rozdział 9
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
9.1. Mierniki i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa
9.1.1. Pojęcie i typologia wartości przedsiębiorstwa
9.1.2. Istota, funkcje i podział metod wyceny przedsiębiorstw
9.1.3. Wybrane metody wyceny w praktyce
9.1.4. Ekonomiczne mierniki wartości przedsiębiorstwa (EVA, MVA)
9.1. Maksymalizacja wartości jako zagregowany cel przedsiębiorstwa
9.1.1. Nośniki wartości przedsiębiorstwa
9.1.2. Obszary i kierunki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
9.1.3. Koncepcja Value Based Management
Bibliografia
Rozwiązania zadań


544 strony, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021