wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FILOZOFIA I METODOLOGIA NAUK EKONOMICZNYCH


BURNEWICZ J.

wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

cena netto: 229.80 Twoja cena  218,31 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych


Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych to unikatowa monografia ekonomiczna, w której prof. dr hab. Jan Burnewicz kompleksowo wyjaśnia, skąd się bierze prawda o prawidłowościach życia gospodarczego. Przedstawia systematyzację ewoluującej w czasie metodologii badań ekonomicznych, a także charakterystykę istoty najważniejszych metod oraz instrumentów wyjaśniania ekonomicznych tajemnic.

Czytelnik otrzymuje w tej książce wszechstronną i szczegółową interpretację filozoficznych i pragmatycznych przyczyn różnorodności myśli ekonomicznej. Znajdzie też pomoc w trudnych kwestiach, a zwłaszcza w zakresie: sztuki formułowania istotnych problemów, doboru metod badania, dowodzenia słuszności twierdzeń ekonomicznych, weryfikacji prawdziwości istniejących teorii, wyrażania obiektywnych opinii o innych dziełach.

Monografia stanowi ukoronowanie ponad 45-letniej pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Burnewicza, który w tym czasie m.in. wykładał metodologię ekonomii dla doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim. Przed jej napisaniem zrealizował wieloletnie badania polegające na zgromadzeniu, krytycznej analizie i uporządkowaniu różnorodnych nurtów myślenia ekonomicznego na świecie.

W moim przekonaniu praca przyniesie dużo pożytku dla adeptów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych, a także okaże się przydatna dla dojrzałych ekonomistów i przyczyni się do doskonalenia ich warsztatu badawczego.

prof. dr hab. Marian Gorynia

Autor łączy wywody o charakterze akademickim z pomysłami i rekomendacjami o wymiarze praktycznym. (…) Praca ma ponadprzeciętne walory poznawcze, teoretyczno-metodyczne, a także utylitarne.

prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wstęp

1. Postrzeganie i rozwiązywanie problemów ekonomicznych
1.1. Inspiracje i rodzaje badań naukowych
1.2. Istota problemów i ich rozwiązywanie
1.3. Postrzeganie i formułowanie problemów ekonomicznych
1.4. Konstrukcja językowa tematu badania ekonomicznego

2. Naukowość wiedzy ekonomicznej
2.1. Prawda jako element świadomości
2.2. Koncepcje prawdy
2.3. Fakty jako podstawa prawdziwości twierdzeń ekonomicznych
2.4. Struktura i moc wyjaśniająca wiedzy naukowej
Formy wiedzy i ich rola wyjaśniająca
Formy i struktura naukowej wiedzy ekonomicznej
2.5. Prawda a uczciwość ekonomiczna
2.6. Demarkacja prawdy i fałszu w naukach ekonomicznych
Kontrola prawdziwości faktów ekonomicznych
Weryfikacja prawdziwości danych statystycznych
Krytyczne spojrzenie na prawdziwość wybranych teorii ekonomicznych
2.7. Wiarygodność całych nurtów myśli ekonomicznej
Krytyka ekonomii marksowskiej, marksistowskiej i radykalnej
Kontrowersyjność twierdzeń ekonomii neoklasycznej
Naprawcze aspiracje ekonomistów heterodoksyjnych

3. Ramy racjonalnego myślenia i działania ekonomicznego
3.1. Potoczne i naukowe pojęcie racjonalności
3.2. Teorie racjonalności
3.3. Racjonalność nauki
3.4. Racjonalność praktyczna
3.5. Racjonalność ekonomiczna

4. Utylitarność wiedzy ekonomicznej
4.1. Ogólne pojęcie utylitarności wiedzy
4.2. Utylitarność praw nauki i teori naukowych
4.3. Utylitarność naukowej wiedzy ekonomicznej
4.4. Sfery praktycznego wykorzystania teorii ekonomicznych
Adekwatność zasobu wiedzy ekonomicznej do zapotrzebowania na nią
Zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną w gospodarstwach domowych
Wiedza ekonomiczna niezbędna przedsiębiorcom
Wiedza ekonomiczna jako podstawa polityki gospodarczej i społecznej
4.5. Rola teorii ekonomii w gospodarce opartej na wiedzy

5. Inspiracje metodologiczne w badaniach naukowych
5.1. Nauki tworzące wiedzę o poznaniu
Epistemologiczny fundament metodologii nauk
Logika jako jeden z fundamentalnych elementów metodologii
Metodologiczne inspiracje matematyki
Rola nauk historycznych w rozwoju metodologii badań
Wkład psychologii do metodologii nauk
Kognitywistyczne wzbogacenie metodologii nauk
5.2. Postawy naukowe
5.3. Podejścia naukowe
5.4. Ewolucja i różnorodność metodologii ekonomicznej
Pragmatyka badania ewolucji metodologii ekonomicznej
Różnorodność myśli ekonomicznej i jej geneza metodologiczna
Metodologiczna geneza ekonomii głównego nurtu
Formowanie się metodologii heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych

6. Charakterystyka współczesnych badań naukowych i opracowań ekonomicznych
6.1. Uniwersalne typy badań naukowych
Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe
Badania teoretyczne i empiryczne
Badania zróżnicowane proceduralnie
Badania ilościowe i jakościowe
Badania monodyscyplinarne i interdyscyplinarne
Badania elementarne i systemowe
Badania mieszane
6.2. Motywacje i predyspozycje niezbędne do realizacji badań naukowych
6.3. Systematyka współczesnych badań ekonomicznych
Ekonomiczne badania podstawowe i stosowane
Ekonomiczne badania teoretyczne i empiryczne
Ekonomiczne badania opisowe i wyjaśniające
Ekonomiczne badania ilościowe i jakościowe
Typy ekonomicznych badań naukowych według ich przeznaczenia
6.4. Typologia ekonomicznej problematyki badawczej
6.5. Specjalizacja w ekonomicznych badaniach naukowych

7. Proces ekonomicznego badania naukowego
7.1. Planowanie naukowego badania ekonomicznego
7.2. Formułowanie i stosowanie tez oraz hipotez badawczych
7.3. Dobór metod w procesie badania ekonomicznego
7.4. Odkrywczość badania naukowego
7.5. Metody rozumowania naukowego
Typy myślenia i rozumowania
Logiczne rodzaje wnioskowania
7.6. Myślenie krytyczne
7.7. Definiowanie pojęć ekonomicznych
7.8. Operacjonalizacja badania ekonomicznego
7.9. Weryfikacja hipotez w badaniu ekonomicznym

8. Metodologia badań ilościowych
8.1. Analizy i wnioskowanie statystyczne
8.2. Próba statystyczna
8.3. Statystyka opisowa
Istota statystycznych badań opisowych
Miary położenia (przeciętne)
Miary natężenia i struktury
Miary zmienności
Miary asymetrii i spłaszczenia
Miary koncentracji
8.4. Metody statystycznej analizy współzależności zjawisk
8.5. Metody statystycznej analizy dynamiki zjawisk
8.6. Statystyka matematyczna
Teoria prawdopodobieństwa i wnioskowanie bayesowskie Wnioskowanie statystyczne Estymacja statystyczna Weryfikacja hipotez statystycznych Testy statystyczne
8.7. Modelowanie ekonometryczne
8.8. Badania operacyjne
8.9. Teoria gier

9. Pisarstwo i komunikacja naukowa
9.1. Formy i cechy tekstów naukowych
9.2. Współczesna ewolucja pisarstwa naukowego
9.3. Cytaty, cytowania i przypisy
9.4. Opis bibliograficzny
9.5. Poprawność językowa
9.6. Komunikacja i dyskusja naukowa
9.7. Recenzowanie dokonań naukowych
9.8. Kontrola i unikanie błędów w działalności naukowej

Zakończenie
Bibliografia (papierowa i elektroniczna)
Netografta
Akty prawne
Spis tabel
Spis rysunków

870 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021