wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STO LAT POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI ANDRZEJOWI KIDYBIE TOM I I II


DUMKIEWICZ M. SZCZOTKA J. KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK K. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 478.80 Twoja cena  454,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sto lat polskiego prawa handlowego

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie

Tom I i II


Przyjaciele, uczniowie i współpracownicy Profesora Andrzeja Kidyby podjęli miły trud przygotowania księgi dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej.

Krąg autorów księgi obejmuje znakomite gremium osób indywidualnie znanych i cenionych, reprezentujących nie tylko środowiska naukowe najważniejszych uczelni krajowych, lecz także przynależących do instytucji skupiających renomowanych praktyków.

Szerokie merytoryczne spektrum materii poruszonej w wypowiedziach księgi (z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego materialnego i sądowego, prawa własności intelektualnej) potwierdza rozległy, a zarazem złożony jurydycznie i doniosły praktycznie obszar zainteresowań Szanownego Jubilata. Uwypukleniu tego aspektu służy także przyjęta w księdze kategoryzacja autorskich wypowiedzi, ujęta według kryterium ich meritum, co jednocześnie odzwierciedla uniwersalną – szczególnie zasługującą na odniesienie do Jubilata – prawdę, że to nie osoba twórcy uświetnia swe dzieło, lecz odwrotnie – artificem commendat opus. Materia księgi emanuje nie tylko swym tematycznym bogactwem, lecz także różnorodnością perspektyw spojrzenia – od wypowiedzi wyspecjalizowanych i głęboko analitycznych, po rozważania ogólne, szeroko syntetyczne, prowadzone na wysokim poziomie generalizacji. Wszystkie one mają swój niepodważalny walor – uzupełniają się doskonale jako konieczny i najlepszy wkład w rozwój nauki, a przez to także prawnej legislacji i prawniczej praktyki.

ze Słowa wstępnego

TOM I

SŁOWO WSTĘPNE                5

ŻYCIORYS PROFESORA ANDRZEJA KIDYBY               7

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA ANDRZEJA KIDYBY           . 15

PRAWO PRYWATNE – ZAGADNIENIA OGÓLNE

JÓZEF FRĄCKOWIAK
Klasyfikacja podmiotów (adresatów norm) prawa prywatnego    . 41

AGNIESZKA GOLDISZEWICZ
Kilka uwag na temat tzw. działalności bagatelnej – uwagi na tle art. 5 pr. przed                      56

KATARZYNA KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK
Podwójna osobowość prawna wewnętrznej jednostki organizacyjnej osoby prawnej                       65

BARTOSZ KUCHARSKI
Znaczenie prawne kodeksów deontologicznych w obrocie gospodarczym                       . 80

MAREK MICHALSKI
Między modernizacją a imitacją, czyli o roli prawa handlowego w procesie unowocześniania Polski               96

DOMINIKA MOSIO
Ewolucja instytucji prokury w prawie polskim i jej obecny kształt w relacji do systemu niemieckiego               111

MAJA PIĄTKOWSKA
Sto lat Krajowego Rejestru Sądowego – dotychczasowe osiągnięcia i kierunki zmian                      124

MARIA POŹNIAK-NIEDZIELSKA
Gdzie jest teraz prawo handlowe               . 135

URSZULA PROMIŃSKA
O ujęciu firmy w kodeksie cywilnym              140

MARCIN SOKOŁOWSKI
Miejsce zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy w Unii Europejskiej w kontekście swobody prowadzenia działalności gospodarczej na wspólnym rynku UE na tle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-390/18 Airbnb Ireland UC i inni oraz w sprawie C-563/17 TAP Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA                    . 150

BOGUSŁAW SOŁTYS
Oznaczenie podtypu spółki jako element składowy firmy – de lege lata i de lege ferenda                 . 171

MIROSŁAW STEC
Pojęcie przedsiębiorcy turystycznego w nowej polskiej regulacji normatywnej                   . 180

ROBERT STEFANICKI
Przejęcie części przedsiębiorstwa w świetle ostatniego orzecznictwa                       . 195

ANDRZEJ WACH
Lex mercatoria jako pierwowzór lex sportiva           206

ANNE-MARIE WEBER-ELŻANOWSKA
Postulat zrównoważonego wzrostu gospodarczego jako wyzwanie dla polskiego prawa handlowego               . 218

MACIEJ WĘGIERSKI
Wykreślenie podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego bez postępowania likwidacyjnego – zagadnienia problematyczne   230

PIOTR MARCIN WIÓREK
Prawo handlowe a sztuczna inteligencja             240

ALEKSANDER JERZY WITOSZ
Prokura w postępowaniu sanacyjnym              251

IRENEUSZ WOLWIAK
Kurator spółki prawa handlowego              . 262

KAROLINA WYRWIŃSKA,
MICHAŁ WYRWIŃSKI
Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi          281

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

WOJCIECH BIALIK,
EWA JASTRZĘBSKA
Korporacyjne prawo wyjścia przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową – uwagi na tle zmian wprowadzanych ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw      297

MICHAŁ BIENIAK
Dualny i monistyczny system organów spółki na przykładzie prostej spółki akcyjnej                   . 309

TOMASZ BIENIEK
Atypowość spółek handlowych z perspektywy czasu. Rzeczywiste korzyści czy rodzima megalomania?         315

JAKUB BIERNAT
Ustanowienie wspólnego pełnomocnika współuprawnionych z udziału lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonywania praw w spółce        327

PAWEŁ BŁASZCZYK
Charakter prawny i znaczenie norm compliance w spółkach handlowych                       . 342

LESZEK BOSEK,
JANUSZ ROSZKIEWICZ
Zagadnienie parytetu płci w organach spółek prawa handlowego w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej        . 357

EWA BUTKIEWICZ,
RADOSŁAW WIŚNIEWSKI
Nazwisko partnera – dynamiczny element w firmie spółki partnerskiej                       . 376

NATALIA CHYB
Odpowiedzialność solidarna spółek uczestniczących w podziale przez wydzielenie                     . 394

ALEKSANDRA CZARNECKA,
ROBERT NICZYPORUK,
KRZYSZTOF A. ZAKRZEWSKI
Praktyczne aspekty wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej        . 408

KRZYSZTOF CZESZEJKO-SOCHACKI
Dematerializacja akcji w prostej spółce akcyjnej – właściwości i konsekwencje projektowanych przepisów ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw dotyczących prostej spółki akcyjnej         427

PAWEŁ DASZCZUK
Nowelizacje kodeksu spółek handlowych na tle niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością       . 437

JUSTYNA DĄBROWSKA
Powszechna dematerializacja akcji i akcje rejestrowe        449

MAŁGORZATA DUMKIEWICZ
Czynności z samym sobą w spółkach handlowych         468

TOMASZ DURAJ
Wątpliwości wokół pracowniczego modelu zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych po wejściu w życie tzw. nowej ustawy kominowej                . 477

ZDZISŁAW GAWLIK
Udział przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego                       497

ALEKSANDRA GAWRYSIAK-ZABŁOCKA
Kryptowaluty jako przedmiot wkładu do spółek handlowych    . 509

IZABELLA GIL,
BARTOSZ ZIAJKA
Wpływ COVID-19 na obowiązki sprawozdawcze organów zarządczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z ustawy o rachunkowości             . 522

BARTŁOMIEJ GLINIECKI
Upoważnienie zarządu do emisji akcji w prostej spółce akcyjnej   . 543

BOGUSŁAWA GNELA
Zakres odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania tej spółki według art. 22 § 2 w zw. z art. 31 k.s.h  552

MICHAŁ GORNOWICZ
Europejska spółka uśpiona – wyjątek czy tendencja? Analiza przyczyn zjawiska                  564

MACIEJ GOSZCZYK
Odpowiedzialność wspólników w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej albo umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą (uwagi dotyczące art. 33 i 116 k.s.h.)              571

JAKUB JANETA
Wspólnik – likwidator spółki jawnej. Aspekt podmiotowy     . 586

JĘDRZEJ JERZMANOWSKI
Na temat braku wewnętrznej spójności w kodeksowym systemie przepisów regulujących procedury łączenia się, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego            600

JACEK JONAK
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna jako podmiot zależny w ujęciu kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, przepisów o spółkach publicznych i o ochronie konkurencji                  . 615

ALEKSANDER KAPPES
Cena emisyjna akcji jako instrument pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych przy zamkniętej subskrypcji akcji w spółce niepublicznej                       . 631

WOJCIECH J. KATNER
Brak staranności zawodowej członków organów spółek kapitałowych jako przesłanka ich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce                     642

KAROL KICZKA,
TADEUSZ KOCOWSKI,
WITOLD MAŁECKI
Nadzór w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego                . 661

ANDRZEJ KOCH
Związek przyczynowy jako przesłanka i okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności z art. 299 k.s.h             672

JACEK KRAUSS
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek osobowych                        685

ALEKSANDRA KUDRZYCKA-SZYPIŁŁO
Nabycie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia a prawo pierwokupu wynikające z ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego                         . 703

KRZYSZTOF KUŁAK
Wycofanie składnika majątku spółki jawnej z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie go na użytek osobisty wspólników w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych     714

ZBIGNIEW KUNIEWICZ,
MARIA WYSOCKA
Konstrukcja prawna obejścia ustawy na tle instytucji przymusowego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością                     727

JAROSŁAW KUROPATWIŃSKI
Problem dopłat nierównomiernych nakładanych w jednomyślnej uchwale wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    740

MAREK LEŚNIAK
Udział w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wybrane aspekty regulacji po nowelizacji z 31.03.2020 r            . 753

PAWEŁ LEWANDOWSKI
Konsekwencje wadliwego zwołania elektronicznego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością       . 767

AGNIESZKA MALAREWICZ-JAKUBÓW,
PAWEŁ CZAPLICKI
Sposób zawiadamiania wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa oraz skutki niezachowania wymogów umownych w tym zakresie                      . 781

PRZEMYSŁAW MALINOWSKI
Prawo komandytariusza do kontroli spraw spółki komandytowej   788

WIKTOR P. MATYSIAK
Zabezpieczenie powództwa w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 268 k.s.h                      . 800

OLIWIER MENDALA,
MAREK STOLORZ
Obowiązek lojalności wspólników spółki osobowej w Polscei Stanach Zjednoczonych                  . 812

KONRAD MŁYNKIEWICZ
Wybrane ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w nabywaniu nieruchomości przez spółki prawa handlowego          833

MAŁGORZATA MODRZEJEWSKA
Zastaw na udziałach z uwzględnieniem szczególnej sytuacji zastawnika po transformacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością                     843

JERZY MODRZEJEWSKI
O specyfice zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością               855

TERESA MRÓZ
Przesłanka sprzeczności interesów a reprezentacja szczególna spółek kapitałowych – zagadnienia podstawowe         . 869

JACEK NAPIERAŁA
Rola reguł celowościowych w procesie wykładni unijnego prawa spółek przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej      879

JERZY P. NAWORSKI
Sądowa ochrona prawa akcjonariusza spółki niepublicznej do informacji. Wybrane zagadnienia               . 893

PIOTR NAZARUK
Stosunki powiernicze w spółkach kapitałowych          910

JÓZEF OKOLSKI,
SONIA STRZELECKA
Nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna       . 924

PIOTR PINIOR
Propozycje zmian w zakresie regulacji spółki komandytowej – zagadnienia wybrane                    934

MARCIN PODLEŚ
Odpowiedzialność komandytariusza na podstawie art. 118 § 2 k.s.h                     944

PAWEŁ POPARDOWSKI
Rezygnacja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pełnionej funkcji (z uwzględnieniem implikacji wynikających z art. 202 § 6 k.s.h.)          . 953

WOJCIECH POPIOŁEK
O legislacyjnych eksperymentach w prawie spółek         965

MICHAŁ PYKA
Szczególna pozycja prawna założycieli prostej spółki akcyjnej    . 979

MATEUSZ RODZYNKIEWICZ
Z problematyki obrotu przedsiębiorstwem spółki partnerskiej , udziałem spółkowym w takiej spółce oraz zasad odpowiedzialności z tym związanych              994

ANNA RZETELSKA
Uchwały wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy podejmowane na podstawie art. 2281 i 3931 k.s.h        1009

TOMASZ SIEMIĄTKOWSKI
20 lat kodeksu spółek handlowych – krótka historia bez happy endu?                     . 1020

ALEKSANDRA SIKORSKA-LEWANDOWSKA
Użytkowanie akcji                     1057

GRZEGORZ SIKORSKI
Skuteczność odwołania członka władz spółki kapitałowej     . 1072

LIDIA SIWIK
Uprawnienia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieposiadającej zarządu w związku z postępowaniem przymuszającym i postępowaniem o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego         1082

STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI
Spór o minimalny skład wspólników uczestniczących w przekształcaniu spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową   1094

KRZYSZTOF STEFANOWICZ
Jaka jest odpowiedzialność na podstawie art. 594–595 k.s.h., a jaka powinna być?                    1102

ANDRZEJ SZUMAŃSKI
Czy istnieje w Polsce potrzeba regulacji tzw. odpowiedzialności przebijającej w ramach prawa grup spółek (prawa holdingowego)?   1113

JAROSŁAW TURŁUKOWSKI
Konstrukcja przedsiębiorstwa unitarnego a zarządzanie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa białoruskiego   1126

ROMAN ULIASZ
O prawie kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej wspólnika                    . 1135

TADEUSZ WŁUDYKA
Brytyjskie prawo spółek a brexit               1144

MAGDALENA WRÓBEL
Zagadnienia konstrukcyjne odpowiedzialności (za zobowiązania) spółki komandytowej            1149

WOJCIECH WYRZYKOWSKI,
MATEUSZ ŻABA
Kilka uwag na temat zakazu nabywania akcji własnych      . 1155

ANNA ZBIEGIEŃ-TURZAŃSKA
Zarząd spółki partnerskiej                 . 1166

JAKUB JAN ZIĘTY
Skutki prawne braku wniesienia pracy lub świadczenia usług jako wkładu do spółki kapitałowej              . 1180

WYKAZ SKRÓTÓW                     . 1193

TOM II

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

EWELINA BADURA
Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich         7

BARBARA BAJOR
Umowa rachunku bankowego na tle przepisów ustawy o usługach płatniczych – kilka uwag                   20

DARIUSZ FUCHS
Interes ubezpieczeniowy w europejskim projekcie PEICL w świetle kodeksowej regulacji umowy ubezpieczenia           . 33

MATEUSZ GROCHOWSKI
Paradoks słabości: ochrona „słabszego” przedsiębiorcy jako problem prawa umów                        45

EWA LEWANDOWSKA
Kryteria żądania przez agenta prowizji na podstawie art. 7611 § 2 k.c                      59

SYLWIA ŁAZAREWICZ
Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło – kryteria kwalifikowania i skutki zawarcia określonego typu umowy      69

PIOTR MODRZEJEWSKI
Zakres asysty przedkontraktowej podmiotów udzielających kredytów konsumenckich – czy należy przyjąć belgijskie rozwiązanie zaakceptowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?                      80

DOMINIKA MRÓZ-KRYSTA
Wypowiedzenie umowy agencyjnej ze skutkiem natychmiastowym a odstąpienie od niej – wzajemna relacja uprawnień wierzyciela na wypadek naruszenia zobowiązania              92

KRYSTYNA NIZIOŁ
Umowa o kredyt hipoteczny jako instrument ochrony konsumentów przed missellingiem usług finansowych       102

KONRAD OSAJDA
Nieważność umowy ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: zagadnienia wybrane                    114

WIKTOR OZIĘBAŁA
Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z punktu widzenia ochrony konsumenta – wybrane zagadnienia                   . 129

GABRIEL RADECKI
Umowa przejęcia przez organizację odzysku obowiązku osiągnięcia poziomu odzysku lub recyklingu           142

EWA ROTT-PIETRZYK
Ochrona interesów kredytobiorców a sytuacja prawna agentów (uwagi na tle wyroku w sprawie Lexitor)            . 155

OLGA SZTEJNERT-ROSZAK
Świadczenie wyrównawcze dla dystrybutora – analiza praktyki europejskiej                        176

EWA WÓJTOWICZ
Wskazanie „określonej sumy” jako warunek skutecznego zastrzeżenia kary umownej – uwagi na tle umów zawieranych przez deweloperów                     190

PRAWO CYWILNE

MICHAŁ BEREK
Odstąpienie od umowy sprzedaży z zastrzeżeniem własności ze względu na zwłokę kupującego               201

MAGDALENA DENEKA
Uwagi o prawnej regulacji wspólności prawa własności i wspólności innych praw podmiotowych            . 217

JACEK GOŁACZYŃSKI
Zastaw rejestrowy w systemie praw zastawniczych        . 232

KRZYSZTOF GOŁĘBIOWSKI,
RADOSŁAW STRUGAŁA
Problem możliwości kompensacji „bezużytecznych wydatków” wierzyciela w razie naruszenia zobowiązania umownego      254

ANETA KAŹMIERCZYK
Umowy zawierane w systemach condo i apart – najem zwrotny   . 272

ELIGIUSZ JERZY KRZEŚNIAK
Uwagi na temat wybranych aspektów funkcjonowania klubów sportowych, związków sportowych i polskich związków sportowych oraz możliwości kwestionowania decyzji tych podmiotów na drodze prawnej                     285

PAWEŁ KSIĘŻAK
Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (AI)         294

JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA
Dychotomia w konstrukcji prawnej przedawnienia roszczeń jako skutek zmian wprowadzonych ustawą z 13.04.2018 r. – wybrane zagadnienia problemowe               308

RADOSŁAW L. KWAŚNICKI,
DAMIAN DWOREK,
MARIA CZAIŃSKA
Podział majątku małżonków, którego substratem są prawa udziałowe w spółkach kapitałowych              . 321

BOGUSŁAW LACKOROŃSKI
Majątkowa ochrona dóbr osobistych osób prawnych        340

ANETA ŁAZARSKA
Wykładnia umów w poznaniu sądowym            . 349

MAGDALENA OLCZYK
Jeszcze o terminie przedawnienia roszczeń w razie odpowiedzialności kilku osób za wyrządzoną szkodę       . 361

ADAM OLEJNICZAK
O charakterze prawnym odpowiedzialności strony umowy offsetowej                        . 377

PIOTR RODZIEWICZ
Wykup certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny zamknięty                        . 390

ROBERT RYKOWSKI
Zwolnienie z długu przyszłego                . 404

MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO
Odpowiedzialność cywilna profesjonalnego pełnomocnika za nienależyte wykonanie umowy o zastępstwo procesowe     . 421

EWA SKIBIŃSKA
Siedziba fundacji                     . 431

TOMASZ SÓJKA
Wprowadzenie do problematyki charakteru prawnego jednostek rozliczeniowych łańcucha bloków (blockchain)          . 446

PIOTR STAROŃ
Zasady współżycia społecznego a rules of equity jako element stosunku kontraktowego – wybrane zagadnienia prawnoporównawcze                    457

PIOTR STASZCZYK
Prawa podstawowe Unii Europejskiej jako źródło uprawnień stron umowy                       . 479

JOANNA WIAK
Dopuszczalność wyłączenia prawa odstąpienia i wypowiedzenia umowy w kodeksie cywilnym                . 489

JACEK WIDŁO
O dopuszczalności wyboru prawa dla umów o charakterze wewnątrzkrajowym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu z 8.06.2017 roku (C-54/16)      503

PIOTR ZAKRZEWSKI
Przystąpienie do spółki cywilnej na podstawie klauzuli przystąpienia  . 528

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

EWELINA DUDA-STAWORKO
Wykonywanie przez organizacje radiowe i telewizyjne praw do reemisji utworów nadawanych w programach radiowych i telewizyjnych – uwagi na tle art. 211 ust. 11 pr. aut       539

BOGDAN FISCHER
Autorskoprawne konteksty ponownego wykorzystywania danych badawczych                        553

JULIAN JEZIORO
Utwory typograficzne – wybrane zagadnienia          . 576

JUSTYNA KONIKOWSKA-KUCZYŃSKA
Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich        . 589

SABINA KUBSIK,
ZBIGNIEW DRZEWIECKI
Umowy na korzystanie z oprogramowania oparte na modelu Software as a Service (SaaS) – ich kwalifikacja prawna oraz kwestie z tym związane                      600

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ,
KAMA CHLABICZ
Postępowanie w sprawie sprzeciwu w prawie znaków towarowych po nowelizacjach prawa własności przemysłowej         . 621

JOANNA SITKO
Kolizja pomiędzy prawem do firmy a prawem ochronnym na znak towarowy                     634

JERZY SZCZOTKA
Dozwolony użytek baz danych spełniających cechy utworu na podstawie art. 171 pr. aut. – pokrewieństwo prawa autorskiego i ochrony sui generis                    . 654

POSTĘPOWANIE CYWILNE

MARCIN ASŁANOWICZ
Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym                  675

FILIP BALCERZAK
Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu                698

ANDRZEJ BIERĆ
Czy projektowana sankcja sędziowska może stać się podstawą optymalnego mechanizmu kontroli legalności we współczesnym obrocie handlowym?             712

ŁUKASZ BŁASZCZAK
Zarzut potrącenia w powództwie opozycyjnym (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.). Kilka uwag na marginesie ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego               . 727

JOANNA BODIO
Nowe reguły doręczeń w postępowaniu rozpoznawczym. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r                      . 747

TOMASZ CYROL
Hybrydowe formy ADR                   765

BEATA GESSEL-KALINOWSKA VEL KALISZ
Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym – glosa do wyroku SA KIG 193/05    777

ANDRZEJ JAROCHA
Zarzut nieważności uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w procesie cywilnym            788

NATALIA JODŁOWSKA,
JOANNA KISIELIŃSKA-GARNCAREK
Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym       801

MACIEJ ŁASZCZUK
Arbitraż w czasach pandemii                 817

MAŁGORZATA MALCZYK
Dywersyfikacja charakteru prawnego obligatoryjnych postępowań odrębnych – uwagi na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego normujących postępowanie uproszczone oraz postępowanie w sprawach gospodarczych            827

ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ,
ALEKSANDRA BUDNIAK-ROGALA
Zdatność arbitrażowa – uwagi wybrane na tle nowelizacji ustawą z 31.07.2019 r                   837

JOANNA MAY
Wytoczenie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako przejaw nadużycia prawa procesowego                     866

ANETA MENDREK
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – zagadnienia wybrane                    879

JOANNA MISZTAL-KONECKA
Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością               889

DOMINIKA MRÓZ-SZARMACH
Postępowanie w sprawie cywilnej zainicjowane na podstawie art. 21 k.s.h                       901

MONIKA REJDAK
Dopuszczalny cel umowy dowodowej zawieranej w postępowaniu w sprawach gospodarczych                 . 913

KAROL RYSZKOWSKI
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego         . 929

ANDRZEJ SZLĘZAK,
ANNA TUJAKOWSKA
Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego – w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej             942

JUSTYNA SZPARA,
ALEKSANDRA ORZEŁ-JAKUBOWSKA
Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym     . 974

KAROL WEITZ
Charakter interwencji ubocznej wspólnika lub akcjonariusza w sprawach o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych               . 986

KAROLINA ZIEMIANIN
Zabezpieczenia roszczeń w sprawie o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością              . 1000

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

KAROLINA BADUROWICZ
Wpływ upadłości spółki kapitałowej na uprawnienia spółki w stosunku do jej majątku oraz na prawa udziałowe jej wspólników   1011

AGNIESZKA CYBULSKA-BIENIOSZEK
Przygotowana likwidacja (pre-pack) po nowelizacji        1025

ANDRZEJ GRZEGORZ HARLA
Zdolność upadłościowa i podstawy ogłoszenia upadłości (upadłość) – istota i sens unormowań                 . 1042

PIOTR HOROSZ
O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego                1063

ANDRZEJ JAKUBECKI
Ewolucja przepisów o sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym                      1078

PAWEŁ JANDA
Instytucje „nowej szansy” w postępowaniu upadłościowym toczącym się wobec wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólników spółki partnerskiej                    . 1095

JOANNA KRUCZALAK-JANKOWSKA
Na pograniczu prawa handlowego i upadłościowego. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 8.05.2019 r. (V CSK 207/18)     1114

ARTUR NOWACKI
Konwersja wierzytelności w układzie             . 1126

EWELINA SKROBAS
Rodzaje odpowiedzialności za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej                 1141

TOMASZ SZCZUROWSKI
Legitymacja syndyka masy upadłości (zarządcy) do wytoczenia powództwa z art. 293 § 1 k.s.h               1157

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

JERZY AKIŃCZA
Zagadnienia prawne i finansowe postępowania licencyjnego przed Komisją do spraw Licencji PZPN. Koegzystencja prawa gospodarczego z prawem piłkarskim             . 1169

CEZARY BANASIŃSKI
Kilka refleksji o udziale państwa w gospodarce         . 1180

TOMASZ BOJAR-FIJAŁKOWSKI
Implementacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym na pograniczu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego   . 1198

MARCIN CZERWIŃSKI
Umowa regulująca współpracę wykonawców w nowym prawie zamówień publicznych                   1209

DARIUSZ ĆWIK,
MARIA KACPRZYK-BONIECKA
Kary umowne w umowach w sprawie zamówienia publicznego   . 1223

TOMASZ DŁUGOSZ
Państwo jako podmiot gospodarczy w prawie Unii Europejskiej – rozważania w kontekście spółki Skarbu Państwa         1233

MACIEJ ETEL
Wsparcie na nowe inwestycje                . 1245

KONRAD KOHUTEK
Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji polegającym na nadużywaniu pozycji dominującej                       . 1260

MACIEJ MATACZYŃSKI
Kontrola koncentracji przedsiębiorstw przez Komisję Europejską – wybrane zagadnienia              . 1273

RAJMUND MOLSKI
Aniołowie biznesu a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw                 . 1283

KATARZYNA SIEMION
Forma organizacyjno-prawna klubu sportowego – wybór czy przymus?                    1298

RAFAŁ SZCZEPANIAK
Kwestia sensowności wprowadzenia kategorii „osoba prawna prawa publicznego” do dyskursu cywilnoprawnego oraz do kodeksu cywilnego                 1309

KRYSTIAN ZIEMSKI,
JĘDRZEJ JAKUBOWICZ
Wpływ regulacji administracyjnoprawnych odnoszących się do sukcesji syngularnych na konsekwencje prawne w zakresie sukcesji uniwersalnej administracyjnoprawnej na przykładzie sukcesji określonej w kodeksie spółek handlowych        1319

WYKAZ SKRÓTÓW                     . 1339

2572 strony, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021