wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYPADKI I INNE ZDARZENIA DROGOWE OPINIOWANIE W SPRAWACH REKONSTRUKCJI


KRZEMIEŃ P. PAWELEC K. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wypadki i inne zdarzenia drogowe

Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji


W publikacji szczegółowo omówiono m.in:

  • dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;
  • użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w tym: wykorzystanie odbiorników GPS, kamer samochodowych, tachografów, „czarnych skrzynek” i sterowników pojazdów;
  • zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej.

W opracowaniu wyczerpująco zaprezentowano również:

  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz najważniejsze wykroczenia drogowe;
  • zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, pierwszeństwa, prędkości dostosowanej.

Opracowanie jest przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Wykaz skrótów  13
Od autorów . 17
Wstęp  21

Rozdział 1
Zarys problematyki . 25
1. Uwagi wprowadzające . 25
2. Uwarunkowania ostrożności  28
3. Typizacja przestępstw i wykroczeń drogowych . 31

Rozdział 2
Przestępstwa z rozdziału XXI Kodeksu karnego.
Zagadnienia węzłowe  36
1. Uwagi wprowadzające . 36
2. Katastrofa w ruchu drogowym (art. 173 k.k.)  37
2.1. Uwagi wprowadzające  37
2.2. Strona podmiotowa  41
3. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) . 45
3.1. Uwagi wprowadzające  45
3.2. Strona podmiotowa  47
3.3. Skutek . 51
4. Wypadek drogowy . 53
4.1. Uwagi wprowadzające  53
4.2. Podmiot przestępstwa  56
4.3. Podmiotowa strona czynu . 61
4.4. Przedmiotowa strona czynu  62
4.5. Związek przyczynowy  64
4.6. Miejsce wypadku drogowego  67
4.7. Skutek wypadku drogowego . 69
5. Pozostałe występki przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej . 71
5.1. Uwagi wprowadzające  71
5.2. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 k.k.) . 72
5.3. Ucieczka przed policyjnym pościgiem (art. 178b k.k.) . 78
5.4. Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu (art. 179 k.k.) . 83
5.5. Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów (art. 180 k.k.) . 86
5.6. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień (art. 180a k.k.) . 88
6. Zbieg przepisów o czynach przeciwko bezpieczeństwu drogowemu i innych  90
6.1. Uwagi wprowadzające  90
6.2. Zbieg przepisów o nieumyślnym spowodowaniu katastrofy i umyślnym sprowadzeniu jej niebezpieczeństwa . 92
6.3. Zbieg przestępstwa wypadku drogowego z innymi występkami  93
6.4. Występek z art. 178a § 1 k.k. w zbiegu z innymi występkami  97
6.5. Zbieg pozostałych przestępstw z rozdziału XXI
Kodeksu karnego z innymi  99
6.6. Wnioski końcowe  101

Rozdział 3
Wykroczenia drogowe. Zagadnienia podstawowe  102
1. Uwagi wprowadzające . 102
2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu (art. 86 k.w.)  105
3. Wywołanie niebezpieczeństwa dla innej osoby (art. 98 k.w.)  113
4. Pozostałe wykroczenia z rozdziału XI Kodeksu wykroczeń  118

Rozdział 4
Podstawowe zasady bezpieczeństwa – zasady sprawności psychomotorycznej  121
1. Uwagi wstępne  121
2. Stan nietrzeźwości  125
3. Stan po użyciu środka odurzającego . 127
4. Inne niedyspozycje psychofizyczne . 130
5. Właściwości psychofizyczne . 134
6. Zasada sprawności technicznej  141
7. Nakaz pozostania na miejscu wypadku  147

Rozdział 5
Zasady bezpieczeństwa (bezwzględne nakazy)  156
1. Wprowadzenie  156
2. Zasada ruchu prawostronnego . 156
3. Zasada pierwszeństwa . 157
4. Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu . 159
5. Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost . 161
6. Zasada pierwszeństwa między kierującymi a pieszymi  163
7. Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego  165
8. System znaków . 166

Rozdział 6
Zasady bezpieczeństwa. Reguły interpretacyjne . 169
1. Uwagi wprowadzające . 169
2. Zasada szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania . 170
3. Zasada prędkości dostosowanej, tzw. bezpiecznej . 175
4. Zachowanie wobec pieszych na przejściu . 186
5. Zatrzymanie i postój  188
6. Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie  191
7. Hamowanie i bezpieczny odstęp  195
8. Używanie świateł  196
9. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy . 198
10. Reguły taktyczne  200
11. Zwyczaj – reguła nieskodyfikowana  202

Rozdział 7
Oszustwo i wyłudzenie odszkodowania jako potencjalna prawnokarna kwalifikacja zdarzeń drogowych . 207
1. Uwagi wstępne  207
2. Oszustwo jako kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych. Oszustwa ubezpieczeniowe . 210
2.1. Uwagi wprowadzające  210
2.2. Przestępcze wyłudzenie korzyści majątkowej za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy (art. 286 § 2 k.k.)  220
2.3. Wypadek mniejszej wagi (art. 286 § 3 k.k.) . 223
2.4. Wyłudzenie odszkodowania jako potencjalna kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych (art. 298 § 1 k.k.) . 224
2.5. Zbieg przepisów  234
2.6. Kwalifikacja karna pozorowanych zdarzeń drogowych . 237
3. Cofanie lub ingerowanie we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym  239
3.1. Uwagi wprowadzające  239
3.2. Założenia noweli marcowej . 240
3.3. Treść noweli marcowej w zakresie prawnokarnym  241
3.4. Wybrane zagadnienia procesowe . 244
3.5. Analiza materialnoprawna przestępstw typizowanych w treści art. 306a k.k.  245
3.6. Uwagi końcowe . 263

Rozdział 8
Rekonstrukcja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego przez biegłego . 271
1. Zagadnienia ogólne  271
2. Dopuszczenie dowodu  275
3. Przedmiot opinii  280
4. Zasada bezstronności i obiektywizmu  284
5. Przesłuchanie biegłego  290
6. Opinia pozaprocesowa i jej ocena  294
7. Tajemnica biegłego, specjalisty i tłumacza . 297
8. Ocena opinii  303

Rozdział 9
Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej. Założenia ogólne  313
1. Uwagi wprowadzające . 313
2. Ogólne założenia opinii . 315
3. Ocena materiału badawczego . 318
4. Zakres opinii . 331
5. Założenia przyjęte do opiniowania  334

Rozdział 10
Rodzaje opinii. Zagadnienia podstawowe  341
1. Ocena stanu technicznego pojazdu, jego zespołów lub części . 341
2. Rekonstrukcja wypadków z udziałem pieszych . 347
3. Rekonstrukcja zderzeń pojazdów  369
4. Ustalenie osoby kierującej pojazdem  380
5. Wypadki drogowe z udziałem jednośladów . 389
6. Ocena rodzaju i stopnia uszkodzeń pojazdów . 395
7. Nowoczesne techniki w opiniowaniu – komputerowe wspomaganie rekonstrukcji zdarzeń drogowych . 403

Rozdział 11
Zagadnienia wybrane w procesie opiniowania  406
1. Zasady planowania eksperymentu i aktualne podejście do opiniowania zdarzeń zaistniałych w okresie ograniczonej widoczności  406
2. Ślady cyfrowe w rekonstrukcji zdarzeń drogowych – odbiorniki GPS, kamery samochodowe, monitoring (fotogrametria 3D), tachografy, „czarne skrzynki” i sterowniki pojazdów  449
2.1. Uwagi wprowadzające  449
2.2. Nawigacje satelitarne i systemy APRS . 450
2.3. Kamery samochodowe . 456
2.4. Monitoring (fotogrametria 3D)  470
2.5. Tachografy . 485
2.6. Rejestratory danych i systemy elektroniczne pojazdów  494
3. Nietypowość rekonstrukcji zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych . 502
4. Interpretacja śladu DNA – interdyscyplinarne ustalenie osoby kierującej z zastosowaniem modelu wielobryłowego  523
4.1. Ślady biologiczne  523
4.2. Ślady biologiczne w kontekście wypadków drogowych . 525
4.3. Właściwe postępowanie podczas oględzin oraz czynniki wpływające na wynik badań genetycznych . 528
4.4. Metody poszukiwania i identyfikacji śladów biologicznych  532
4.5. Struktura materiału genetycznego  534
4.6. Metody stosowane w analizie genetycznej do celów sądowych . 535
4.7. Nowe metody analityczne w genetyce sądowej  544
4.8. Zapewnienie jakości badań genetycznych . 547
4.9. Słowniczek podstawowych pojęć związanych z genetyką ogólną i genetyką sądową . 548
4.10. Ustalenie osoby kierowcy – zagadnienia teoretyczne i praktyczne . 554
4.11. Dynamika ruchu ciała człowieka wewnątrz pojazdu . 576
4.12. Przykład interdyscyplinarnego ustalenia osoby kierowcy . 579
4.13. Podsumowanie  584
4.14. Przyszłość  585
5. Zdarzenia pozorowane, wyłudzenia odszkodowań i cofanie drogomierzy  586

Rozdział 12
Dogmatyczna ocena materiału dowodowego  617
1. Uwagi wprowadzające . 617
2. Obiektywne przypisanie skutku . 625
3. Koncepcja rozszerzonej odpowiedzialności . 633
4. Konstrukcja obojętności woli . 639
5. Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena . 644
6. Kontrowersje wokół przyczynienia pokrzywdzonego. Próba oceny . 648

Rozdział 13
Błędy organów procesowych oraz biegłych i ich ocena  653
1. Uwagi wprowadzające . 653
2. Błędy organów procesowych  655
3. Błędy rekonstrukcyjne i ich przyczyny  657
4. Procesowa ocena błędów organów państwa i opinii biegłych  662
5. Ocena braków dowodowych  665

Załącznik. Tabele . 669
Suplement  677
Wykaz ważniejszej literatury . 679

708 stron, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021