wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE


KATNER W.J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie III

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo gospodarcze i handlowe


W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa.

Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.


W opracowaniu przedstawiono:

  • prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
  • prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
  • instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
  • prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.
  • W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany ustawodawcze w prawie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, przepisy o prostej spółce akcyjnej, a także dotyczące powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych. Omówiono również zmiany dotyczące unormowania spółek handlowych i innych przedsiębiorców, które nastąpiły w latach 2018–2020.

Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki.

Wykaz skrótów | str. 19
Wstęp | str. 27

Część A Przedsiębiorcy. Prawo spółek

Rozdział A.I. Zagadnienia wprowadzające | str. 33
§ 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego. Prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Określenie prawa gospodarczego i handlowego | str. 33
§ 2. Źródła prawa gospodarczego i handlowego | str. 36
2.1. Prawo europejskie i międzynarodowe | str. 36
2.2. Prawo polskie | str. 38
2.3. Prace legislacyjne, projekty nowych regulacji (wzmianka) | str. 40
2.4. Zwyczaje handlowe. Prawo zwyczajowe | str. 41
§ 3. Zasady działalności gospodarczej | str. 42
§ 4. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia na tle różnych modeli ekonomicznych | str. 48
§ 5. Uczestnicy obrotu gospodarczego. Obrót powszechny, handlowy i konsumencki. Pojęcie konsumenta | str. 56

Rozdział A.II. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwo – ogólna charakterystyka. Firma. Prokura | str. 59
§ 1. Pojęcie przedsiębiorcy (kupiec – podmiot gospodarczy – przedsiębiorca) | str. 60
§ 2. Cechy przedsiębiorcy | str. 65
§ 3. Mikro-, mały i średni przedsiębiorca | str. 70
§ 4. Oznaczenie przedsiębiorcy. Firma | str. 72
4.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy firmy | str. 72
4.2. Pojęcie firmy. Funkcje, budowa i brzmienie firmy | str. 74
4.3. Zasady prawa firmowego | str. 78
4.4. Ochrona firmy | str. 81
4.5. Oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 82
§ 5. Prokura i pełnomocnictwo przedsiębiorcy | str. 84
5.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy prokury | str. 84
5.2. Zakres przedmiotowy prokury | str. 87
5.3. Udzielenie prokury | str. 91
5.4. Wygaśnięcie prokury | str. 95
§ 6. Przedsiębiorstwo | str. 97
6.1. Trzy rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca | str. 97
6.2. Czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo | str. 102
6.2.1. Zbycie przedsiębiorstwa | str. 102
6.2.2. Obciążenie przedsiębiorstwa | str. 104
6.2.3. Umowy o korzystanie z przedsiębiorstwa | str. 105

Rozdział A.III. Rodzaje przedsiębiorców | str. 107
§ 1. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca | str. 108
1.1. Przedsiębiorca jednoosobowy | str. 108
1.2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedsiębiorstwo w spadku | str. 110
§ 2. Spółka handlowa jako podstawowy przedsiębiorca w gospodarce rynkowej | str. 112
§ 3. Spółka cywilna. Wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy | str. 113
3.1. Istota spółki cywilnej i jej charakter prawny | str. 113
3.2. Umowa spółki cywilnej, cechy spółki i jej funkcjonowanie | str. 116
3.3. Wystąpienie ze spółki, spadkobranie udziałów i rozwiązanie spółki | str. 119
3.4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową | str. 121
§ 4. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty z udziałem zagranicznym | str. 122
4.1. Uwagi wprowadzające. Inwestowanie zagraniczne w Polsce | str. 122
4.2. Zasady działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce | str. 125
4.3. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego | str. 126
4.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego | str. 128
4.5. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego | str. 130
§ 5. Państwowa osoba prawna. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 132
5.1. Istota państwowej osoby prawnej | str. 132
5.2. Państwowa osoba prawna po 1.01.2017 r. | str. 132
5.3. Podstawowe zasady zarządzania mieniem państwowym | str. 134
5.4. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 137
5.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 137
5.4.2. Cechy przedsiębiorstwa państwowego i gospodarowanie jego mieniem | str. 137
5.4.3. Powstanie przedsiębiorstwa państwowego, rodzaje przedsiębiorstw | str. 139
5.4.4. Prowadzenie przedsiębiorstwa, jego organy | str. 140
§ 6. Komercjalizacja – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Prywatyzacja podmiotów państwowych | str. 141
6.1. Uwagi wprowadzające | str. 141
6.2. Komercjalizacja i jej skutki. Komercjalizacja a prywatyzacja | str. 143
6.3. Prywatyzacja nazywana pośrednią. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji lub udziałów (wzmianka) | str. 145
6.4. Prywatyzacja nazywana bezpośrednią (wzmianka) | str. 146
§ 7. Spółdzielnie | str. 148
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 148
7.2. Pojęcie, powstanie i ustrój spółdzielni | str. 149
7.2.1. Cechy normatywne spółdzielni jako osoby prawnej | str. 149
7.2.2. Powstanie spółdzielni | str. 152
7.2.3. Ustrój wewnętrzny spółdzielni | str. 152
7.3. Stosunek członkostwa w spółdzielni. Nabycie i ustanie członkostwa | str. 156
7.4. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni | str. 158
§ 8. Rzemiosło. Rzemieślnicy jako przedsiębiorcy | str. 160
§ 9. Podmioty niebędące przedsiębiorcami mogące prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza stowarzyszeń, fundacji oraz kościołów i związków wyznaniowych | str. 162
§ 10. Instytuty badawcze | str. 166
§ 11. Wspólnoty mieszkaniowe | str. 167
§ 12. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego | str. 168

Rozdział A.IV. Rejestr przedsiębiorców oraz ewidencja osób fizycznych będących przedsiębiorcami | str. 172
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 172
§ 2. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | str. 175
§ 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | str. 179

Rozdział A.V. Spółki handlowe – zagadnienia ogólne | str. 182
§ 1. Pojęcie spółki handlowej | str. 182
§ 2. Zakres przedmiotowy Kodeksu spółek handlowych. Stosunek do Kodeksu cywilnego | str. 183
§ 3. Umowa spółki handlowej | str. 184
§ 4. Typy spółek | str. 189
4.1. Spółki regulowane przez Kodeks spółek handlowych | str. 189
4.2. Spółki regulowane w przepisach odrębnych | str. 189
4.3. Spółki prywatne, publiczne i giełdowe | str. 190
§ 5. Powiązania spółek, spółki dominujące i zależne, holding, koncern i inne formy współpracy spółek | str. 192
5.1. Powiązania spółek | str. 192
5.2. Formy zgrupowań spółek | str. 193
5.3. Prawo koncernowe (prawo zgrupowań spółek) | str. 195
5.4. Polskie prawo koncernowe de lege lata | str. 195
§ 6. Europejskie prawo spółek | str. 198
6.1. Źródła i pojęcie europejskiego prawa spółek | str. 198
6.2. Dyrektywy | str. 199
6.3. Rozporządzenia – wzmianka | str. 202
6.4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – wzmianka | str. 202

Rozdział A.VI. Spółki osobowe | str. 204
§ 1. Zagadnienia wspólne | str. 205
1.1. Charakterystyka regulacji spółek osobowych | str. 205
1.2. Podstawowe cechy spółek osobowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str. 206
1.3. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe w spółkach osobowych | str. 209
§ 2. Spółka jawna | str. 212
2.1. Charakterystyka ogólna | str. 212
2.2. Utworzenie spółki | str. 213
2.2.1. Umowa spółki jawnej | str. 213
2.2.2. Wpis spółki do rejestru | str. 215
2.2.3. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną | str. 216
2.3. Stosunki wewnętrzne spółki jawnej | str. 217
2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 217
2.3.2. Prawa i obowiązki korporacyjne | str. 218
2.3.3. Prawa i obowiązki majątkowe | str. 222
2.4. Stosunki zewnętrzne spółki jawnej. Prawo reprezentacji spółki | str. 226
2.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Charakterystyka i cechy odpowiedzialności | str. 229
2.6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 231
§ 3. Spółka partnerska | str. 234
3.1. Charakterystyka ogólna | str. 234
3.2. Utworzenie spółki | str. 236
3.2.1. Uwagi wprowadzające. Umowa spółki partnerskiej | str. 236
3.2.2. Wpis spółki do rejestru | str. 239
3.3. Stosunki spółki partnerskiej | str. 240
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 240
3.3.2. Prawa i obowiązki partnerów | str. 240
3.3.3. Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce partnerskiej | str. 242
3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej | str. 246
3.4.1. Charakterystyka ogólna. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce | str. 246
3.4.2. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania inne niż związane z wykonywaniem wolnego zawodu | str. 249
3.4.3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z umowy spółki | str. 250
3.5. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 251
§ 4. Spółka komandytowa | str. 253
4.1. Charakterystyka ogólna | str. 253
4.2. Utworzenie spółki | str. 255
4.3. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej | str. 260
4.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowej - reprezentacja spółki | str. 265
4.5. Stosunki zewnętrzne spółki - odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 266
4.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 269
§ 5. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 270
5.1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej i jej modele konstrukcyjne | str. 270
5.2. Charakterystyka ogólna spółki komandytowo-akcyjnej | str. 272
5.3. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 275
5.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowo-akcyjnej | str. 276
5.4.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej | str. 276
5.4.2. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 277
5.5. Organy spółki komandytowo-akcyjnej | str. 278
5.5.1. Walne zgromadzenie | str. 279
5.5.2. Rada nadzorcza | str. 281

Rozdział A.VII. Spółki kapitałowe | str. 284
§ 1. Zagadnienia wspólne | str. 285
1.1. Zasady fundamentalne dla spółek kapitałowych | str. 286
1.2. Wkłady do spółek | str. 290
1.2.1. Wkłady pieniężne i niepieniężne. Zdolność aportowa | str. 290
1.2.2. Termin wniesienia. Wartość wkładów | str. 291
1.3. Kapitał zakładowy | str. 293
1.4. Spółka kapitałowa w organizacji | str. 295
1.5. Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych | str. 297
1.5.1. Rozwiązanie spółki kapitałowej | str. 297
1.5.2. Likwidacja spółki kapitałowej | str. 300
1.6. Pozostałe zagadnienia wspólne | str. 302
§ 2. Spółka z o.o. | str. 303
2.1. Charakterystyka ogólna | str. 303
2.2. Utworzenie spółki | str. 304
2.3. Udziały. Prawa i obowiązki wspólników | str. 308
2.4. Organy spółki z o.o. | str. 312
2.4.1. Zarząd | str. 312
2.4.2. Organy nadzoru i kontroli | str. 315
2.4.3. Zgromadzenie wspólników | str. 317
2.5. Zmiana umowy spółki. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego | str. 321
2.6. Wyłączenie wspólnika | str. 323
§ 3. Spółka akcyjna | str. 324
3.1. Charakterystyka ogólna | str. 324
3.2. Akcje | str. 330
3.3. Uprawnienia akcjonariusza | str. 339
3.4. Organy spółki akcyjnej | str. 342
3.4.1. Zarząd | str. 343
3.4.2. Rada nadzorcza | str. 345
3.4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 347
3.5. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał docelowy i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 353
§ 4. Prosta spółka akcyjna | str. 356
4.1. Charakterystyka ogólna | str. 356
4.2. Tworzenie, wkłady | str. 358
4.3. Akcje. Uprawnienia akcjonariuszy | str. 359
4.3.1. Akcje w prostej spółce akcyjnej | str. 359
4.3.2. Uprawnienia majątkowe | str. 360
4.3.3. Uprawnienia korporacyjne | str. 362
4.3.4. Uprzywilejowanie akcji i przywileje osobiste | str. 362
4.3.5. Zbywalność akcji | str. 363
4.4. Organy spółki | str. 365
4.4.1. Ustrój organów w prostej spółce akcyjnej | str. 365
4.4.2. Kompetencje i ustrój zarządu | str. 365
4.4.3. Kompetencje i ustrój rady nadzorczej | str. 365
4.4.4. Kompetencje i ustrój rady dyrektorów | str. 366
4.4.5. Walne zgromadzenie | str. 367
4.5. Zmiana umowy. Emisja akcji | str. 369
4.5.1. Zmiana umowy spółki | str. 369
4.5.2. Emisja akcji | str. 369

Rozdział A.VIII. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 372
§ 1. Łączenie spółek | str. 372
1.1. Pojęcie i rodzaje łączenia spółek | str. 372
1.2. Przebieg procesu łączenia spółek | str. 374
1.3. Skutki połączenia | str. 376
§ 2. Podział spółek | str. 377
2.1. Pojęcie i rodzaje podziału spółki | str. 377
2.2. Procedura podziału spółki | str. 379
2.3. Skutki podziału | str. 380
§ 3. Przekształcanie spółek | str. 381
3.1. Pojęcie i rodzaje przekształcenia spółki | str. 381
3.2. Przebieg procesu przekształcenia | str. 383
3.3. Skutki przekształcenia | str. 384
3.4. Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową | str. 384

Rozdział A.IX. Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek | str. 386
§ 1. Zagadnienia wspólne. Przepisy Kodeksu spółek handlowych o odpowiedzialności dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej | str. 387
§ 2. Poszczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej | str. 389
2.1. Odpowiedzialność członków zarządu za podanie fałszywych danych w oświadczeniu rejestracyjnym (art. 291, 479 i 300123 k.s.h.) | str. 389
2.2. Wyrządzenie spółce szkody przy jej tworzeniu (art. 292, 480 i 300124 k.s.h.) | str. 391
2.3. Wyrządzenie spółce szkody przez zachowania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu (art. 293 i 483 k.s.h.) | str. 392
2.4. Wyrządzenie szkody prostej spółce akcyjnej przez członków jej organów (art. 300125 k.s.h.) | str. 394
2.5. Roszczenie na podstawie art. 484 k.s.h. | str. 395
2.6. Wyrządzenie spółce szkody wspólnie przez kilka osób (art. 294, 485 i 300126 k.s.h.) | str. 396
2.7. Actio pro socio (art. 295–298, 486–489 i 300127–300131 k.s.h.) | str. 396
2.8. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. i P.S.A. (art. 299 i 300132 k.s.h.) | str. 397
2.9. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 300, 490 i 300134 k.s.h.) | str. 401

Rozdział A.X. Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółdzielnia europejska | str. 404
§ 1. Spółka europejska (Societas Europaea) – uwagi ogólne | str. 404
§ 2. Spółka europejska w Polsce | str. 406
§ 3. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) | str. 409
§ 4. Spółdzielnia europejska | str. 411

Rozdział A.XI. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne | str. 412
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 412
§ 2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości | str. 414
§ 3. Zdolność upadłościowa | str. 420
§ 4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str. 422
§ 5. Likwidacja masy upadłości | str. 427
§ 6. Podział funduszów masy | str. 431
§ 7. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 435

Część B Czynności handlowe. Umowy w obrocie gospodarczym

Rozdział B.I. Wprowadzenie. Zasada swobody umów. Rodzaje umów handlowych | str. 447
§ 1. Pojęcie czynności handlowej. Źródła zobowiązań przedsiębiorców w obrocie gospodarczym | str. 447
§ 2. Zasada swobody umów i jej granice | str. 448
§ 3. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym (umów handlowych) | str. 451

Rozdział B.II. Zawieranie umów handlowych | str. 454
§ 1. Sposoby zawierania umów | str. 454
1.1. Uwagi wprowadzające. Wyróżnienie sposobów zawierania umów | str. 454
1.2. Oferta i jej przyjęcie. Negocjacje | str. 455
1.2.1. Oferta w postaci elektronicznej | str. 457
1.2.2. Milczenie adresata oferty | str. 458
1.2.3. Chwila oraz miejsce zawarcia umowy | str. 458
1.3. Przetarg i aukcja | str. 459
1.4. Aukcja publiczna | str. 461
1.5. Dom aukcyjny | str. 462
1.6. Umowa przedwstępna | str. 462
1.7. List intencyjny | str. 464
1.8. Giełda towarowa | str. 466
1.9. Przystąpienie do wykonania umowy (art. 69 k.c.) | str. 468
§ 2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość | str. 468
§ 3. Zawieranie umów w trybie zamówień publicznych (wzmianka) | str. 471
§ 4. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo | str. 472

Rozdział B.III. Wykonywanie umów przez przedsiębiorców | str. 474
§ 1. Zasady wykonywania umów | str. 475
§ 2. Świadczenia pieniężne między przedsiębiorcami | str. 476
§ 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownej | str. 481
3.1. Uwagi ogólne. Zabezpieczenia rzeczowe (wzmianka) | str. 481
3.2. Zabezpieczenia osobiste | str. 482
3.2.1. Wprowadzenie, rodzaje zabezpieczeń osobistych | str. 482
3.2.2. Poręczenie (tzw. cywilne) | str. 483
3.2.3. Gwarancja bankowa | str. 484
3.2.4. Przelew na zabezpieczenie | str. 486
3.3. Zabezpieczenia wekslowe | str. 488
3.3.1. Weksel in blanco | str. 488
3.3.2. Poręczenie wekslowe (aval) | str. 489

Rozdział B.IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy | str. 492
§ 1. Zasady ogólne. Odpowiedzialność ex contractu | str. 492
§ 2. Zastosowanie odpowiedzialności ex delicto | str. 499
§ 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 500
§ 4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody w środowisku naturalnym | str. 502
§ 5. Kara umowna | str. 504

Rozdział B.V. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi | str. 509
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 509
§ 2. Ogólna charakterystyka polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 511

Rozdział B.VI. Umowy w gospodarce elektronicznej – e-commerce | str. 515
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 515
§ 2. Umowy w postaci elektronicznej | str. 517
§ 3. Implementacja prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego | str. 519
3.1. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej | str. 519
3.2. Dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnych | str. 520
3.2.1. Elektroniczna forma czynności prawnej | str. 521
3.2.2. Dokumentowa forma czynności prawnej | str. 522
§ 4. Tryby zawierania umów w postaci elektronicznej | str. 523
4.1. Oferta w postaci elektronicznej | str. 523
4.2. Aukcja w postaci elektronicznej (aukcja internetowa) | str. 525
4.3. Negocjacje w postaci elektronicznej | str. 529
§ 5. Podpis elektroniczny | str. 530
§ 6. Przedstawienie poszczególnych umów | str. 535
6.1. Umowa o rejestrację domeny internetowej | str. 535
6.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną | str. 536
6.2.1. Wybrane usługi świadczone drogą elektroniczną | str. 539
6.2.2. Usługa automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich (caching) | str. 540
6.2.3. Usługa polegająca na przechowywaniu danych (hosting) | str. 542
6.2.4. Umowa o dostawę treści cyfrowych | str. 543
6.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym | str. 544
6.4. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy | str. 546
6.4.1. Umowa o kartę płatniczą | str. 550
6.4.2. Umowa o usługi bankowości elektronicznej | str. 552
6.4.3. Umowa o instrument pieniądza elektronicznego | str. 554

Rozdział B.VII. Umowy w obrocie towarowym. Umowa sprzedaży handlowej. Sklep internetowy. Umowa dostawy | str. 558
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 559
§ 2. Umowa sprzedaży handlowej | str. 559
2.1. Charakterystyka umowy, źródła prawa, cechy sprzedaży handlowej | str. 559
2.2. Składniki umowy. Przedmiot umowy, cena, marża handlowa | str. 562
2.3. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 570
2.4. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość (odesłanie). Sprzedaż akwizycyjna i sprzedaż bezpośrednia | str. 573
2.5. Forma umowy sprzedaży | str. 575
2.6. Obowiązki przedsiębiorcy będącego sprzedawcą | str. 576
2.7. Obowiązki kupującego | str. 583
2.7.1. Zapłata ceny | str. 583
2.7.2. Przeciwdziałanie opóźnieniom w zapłacie ceny w transakcjach handlowych | str. 584
2.7.3. Obowiązek odebrania rzeczy | str. 588
2.7.4. Przejście na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą | str. 589
§ 3. Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu. Sklep elektroniczny (internetowy) | str. 590
§ 4. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej | str. 591
§ 5. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 603
§ 6. Gwarancja przy sprzedaży | str. 604
§ 7. Umowa dostawy | str. 607

Rozdział B.VIII. Umowy o świadczenie usług i w pośrednictwie handlowym | str. 609
§ 1. Usługi w prawie polskim i europejskim. Źródła prawa | str. 610
§ 2. Umowy powiernicze | str. 612
2.1. Istota powiernictwa | str. 612
2.2. Wybrane umowy powiernicze | str. 614
2.2.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 614
2.2.2. Przelew na zabezpieczenie (odesłanie) | str. 616
2.2.3. Zarząd powierniczy | str. 616
2.2.4. Inne umowy powiernicze | str. 618
§ 3. Pojęcie pośrednictwa handlowego | str. 619
§ 4. Umowa zlecenia i umowy podobne (art. 750 k.c.) | str. 620
4.1. Zlecenie | str. 620
4.2. Umowy podobne do zlecenia – świadczenie usług | str. 624
§ 5. Umowa dystrybucyjna | str. 625
§ 6. Umowa agencyjna | str. 628
§ 7. Umowa komisu | str. 633
§ 8. Umowa leasingu | str. 636
8.1. Pojęcie, składniki i zawarcie umowy leasingu | str. 636
8.2. Prawa i obowiązki stron umowy | str. 639
8.3. Rękojmia za wady przedmiotu leasingu | str. 641
§ 9. Umowa faktoringu. Forfaiting | str. 641
9.1. Istota faktoringu | str. 641
9.2. Faktoring w prawie polskim | str. 643
9.3. Funkcje i rodzaje faktoringu | str. 645
9.4. Forfaiting | str. 648
§ 10. Outsourcing | str. 652
§ 11. Umowa franchisingu | str. 655
11.1. Uwagi wprowadzające | str. 655
11.2. Franchising jako zjawisko ekonomiczne. Geneza, istota i rodzaje | str. 655
11.3. Znaczenie gospodarcze i regulacja prawna franchisingu. Pojęcie umowy franchisingu | str. 658
11.4. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce | str. 661

Rozdział B.IX. Transport towarów. Spedycja i skład | str. 670
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 670
§ 2. Umowa przewozu | str. 671
§ 3. Umowy pokrewne | str. 677
§ 4. Umowa spedycji | str. 680
§ 5. Umowa składu | str. 682

Rozdział B.X. Umowa o dzieło. Umowy inwestycyjne w budownictwie. Umowa o roboty budowlane. Umowa deweloperska | str. 685
§ 1. Umowa o dzieło | str. 685
§ 2. Organizacja procesu inwestycyjnego. Rodzaje umów i ich uczestnicy. Źródła prawa | str. 691
§ 3. Pojęcie umowy o roboty budowlane | str. 695
§ 4. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane. Gwarancja zapłaty | str. 698
§ 5. Odpowiedzialność za wady robót budowlanych | str. 703
§ 6. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu inwestycyjnego | str. 704
§ 7. Umowa deweloperska | str. 707

Rozdział B.XI. Ubezpieczenia gospodarcze | str. 712
§ 1. Ryzyko ubezpieczeniowe i interes ubezpieczeniowy | str. 713
§ 2. Źródła prawa ubezpieczeń | str. 715
§ 3. Rodzaje ubezpieczeń | str. 716
3.1. Ubezpieczenia majątkowe | str. 717
3.2. Ubezpieczenia osobowe | str. 721
§ 4. Umowa reasekuracji | str. 723
§ 5. Pojęcie i cechy umowy ubezpieczenia | str. 723
§ 6. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str. 727
§ 7. Ubezpieczenie na cudzy rachunek. Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie. Przeniesienie przedmiotu ubezpieczenia | str. 733
§ 8. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia. Przedawnienie roszczeń | str. 736

Część C Papiery wartościowe. Instrumenty finansowe. Umowy z bankiem

Rozdział C.I. Papiery wartościowe | str. 741
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 741
§ 2. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych | str. 743
§ 3. Rodzaje papierów wartościowych | str. 748
3.1. Kryteria klasyfikacyjne | str. 748
3.2. Weksle | str. 749
3.3. Czeki | str. 751
3.4. Obligacje | str. 753

Rozdział C.II. Instrumenty finansowe | str. 756
§ 1. Pojęcie rynku kapitałowego | str. 756
§ 2. Pojęcie instrumentów finansowych | str. 761
§ 3. Wybrane rodzaje instrumentów finansowych | str. 772
3.1. Kontrakty terminowe | str. 772
3.2. Opcje | str. 774
3.3. Swapy | str. 776
3.4. Skomplikowane warianty kontraktów terminowych, opcji i swapów | str. 777
§ 4. Sekurytyzacja | str. 781
4.1. Istota sekurytyzacji, jej funkcje i cele | str. 781
4.2. Umowa sekurytyzacyjna. Umowa o subpartycypację | str. 786
4.3. Inne umowy zawierane w procesie sekurytyzacji | str. 788
4.4. Podmioty uczestniczące w procesie sekurytyzacji | str. 789

Rozdział C.III. Umowy z bankiem | str. 791
§ 1. Właściwości podmiotowe banku | str. 791
§ 2. Umowa rachunku bankowego | str. 796
§ 3. Umowa kredytu bankowego | str. 802
§ 4. Akredytywa | str. 805

Część D Własność przemysłowa. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Rozdział D.I. Własność przemysłowa i jej ochrona | str. 811
§ 1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 811
§ 2. Ochrona własności przemysłowej | str. 814
§ 3. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 815
3.1. Ochrona własności przemysłowej w prawie międzynarodowym | str. 815
3.2. Regulacja unijna dóbr własności przemysłowej | str. 816
3.3. Polska regulacja własności przemysłowej | str. 817

Rozdział D.II. Wynalazek i jego ochrona | str. 819
§ 1. Wynalazek jako przedmiot patentu | str. 819
1.1. Cechy wynalazku | str. 820
1.2. Wyłączenia i zakazy udzielania patentów | str. 822
1.3. Wynalazki biotechnologiczne | str. 823
1.4. Kwestia ochrony programów komputerowych | str. 824
§ 2. Uzyskanie patentu | str. 824
§ 3. Treść i zakres patentu | str. 826
§ 4. Charakter prawny patentu | str. 829
§ 5. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami i ustanie tej ochrony | str. 830
§ 6. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificate – SPC) | str. 832
§ 7. Kwestia patentu europejskiego | str. 833

Rozdział D.III. Wzór użytkowy i jego ochrona | str. 835
§ 1. Wzór użytkowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie i cechy | str. 835
§ 2. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Charakterystyka ogólna | str. 837

Rozdział D.IV. Wzór przemysłowy i jego ochrona | str. 839
§ 1. Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie i cechy | str. 839
§ 2. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna | str. 842
§ 3. Wzór Wspólnoty | str. 843

Rozdział D.V. Znak towarowy i jego ochrona | str. 845
§ 1. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie, cechy i funkcje | str. 846
§ 2. Kategorie normatywne znaków towarowych | str. 848
§ 3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 851
§ 4. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 853
§ 5. Treść i zakres prawa ochronnego. Ograniczenie skuteczności | str. 854
§ 6. Charakter prawa ochronnego na znak towarowy | str. 856
§ 7. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 857
7.1. Naruszenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie (w granicach specjalizacji) | str. 858
7.2. Naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej | str. 860
7.3. Środki ochrony | str. 862
§ 8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 863
8.1. Unieważnienie prawa | str. 863
8.2. Wygaśnięcie prawa | str. 864
§ 9. Znak towarowy Unii Europejskiej (dawniej: wspólnotowy). Wzmianka | str. 865

Rozdział D.VI. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona | str. 867
§ 1. Przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie, funkcje, klasyfikacja | str. 867
§ 2. Modele ochrony | str. 868
§ 3. Uzyskanie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego na gruncie prawa własności przemysłowej | str. 869
§ 4. Treść i zakres prawa z rejestracji. Charakter prawa | str. 870
§ 5. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (wzmianka) | str. 872

Rozdział D.VII. Topografia układów scalonych i jej ochrona | str. 874

Rozdział D.VIII. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją | str. 876
§ 1. Uwagi wprowadzające. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Funkcje art. 3 u.z.n.k. | str. 876
§ 2. Typizowane czyny nieuczciwej konkurencji | str. 880
2.1. Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa i jego zdolność odróżniająca | str. 880
2.2. Czyn nieuczciwej konkurencji skierowany na oznaczenia geograficzne | str. 882
2.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów | str. 884
2.4. Ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 885
2.5. Naśladownictwo | str. 886
2.6. Nieuczciwa reklama | str. 887
2.7. Oczernianie, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w stosunki umowne | str. 889
2.8. Sprzedaż premiowana, system sprzedaży lawinowej, nadmierna sprzedaż marek właściciela, przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów | str. 890
§ 3. Środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji | str. 892

O Autorach | str. 895

896 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021