wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW


BERA A. KORDELA D. MARSKA-DZIOBA N. PAUC D.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2020, wydanie I

cena netto: 63.30 Twoja cena  60,14 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo finansowe mikro i małych przedsiębiorstw


Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Zakres funkcji gospodarczych pełnionych przez te przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. Aby jednak funkcje te nie miały wyłącznie charakteru deklaratywnego i były rzeczywiście realizowane, a mikro i małe przedsiębiorstwa mogły wzmacniać swoją po­zycję w gospodarce, konieczne jest zaistnienie wielu czynników i uwarunkowań sprzy­jających stabilności, a tym samym bezpieczeństwu finansowemu tej grupy podmiotów.

Celem monografii jest analiza obszarów wpływających na bezpieczeństwo finanso­we mikro i małych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem gospodarki finansowej przedsię­biorstwa, obciążeń podatkowych, kosztów pracy, a także dostępności i kosztów usług fi­nansowych. Co więcej, przedmiotem rozważań jest również cyberbezpieczeństwo oraz korzyści i ryzyko związane z wykorzystaniem wsparcia dostępnego w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Autorzy wychodzą od definicji bezpieczeństwa finansowego rozumianego jako zdol­ność przedsiębiorstwa do zachowania możliwości regulowania bieżących zobowiązań oraz wysokiej sprawności działania, by w kolejnych częściach książki podjąć rozważa­nia odpowiadające szerokiemu ujęciu bezpieczeństwa finansowego definiowanego jako brak zagrożeń w sferze finansów przedsiębiorstwa. Na podstawie tak przyjętej proble­matyki autorzy przedstawiają poziom i rodzaj obciążeń podatkowych, przymusowych świadczeń społecznych, a także prezentują fundusze unijne oraz usługi bankowe i ubez­pieczeniowe dla mikro i małych przedsiębiorstw w kontekście bezpieczeństwa finanso­wego prowadzonej działalnoś

Ze wstępu

Rozdział 1
Bezpieczeństwo finansowe – w perspektywie makro i mikro
1.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne jako element bezpieczeństwa państwa
1.2. Zarys problematyki bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
1.3. Ocena bezpieczeństwa finansowego małych przedsiębiorstw w Polsce – przegląd wyników badań

Rozdział 2
Informacje finansowe w ocenie bezpieczeństwa finansowego mikro i małych przedsiębiorstw
2.1. Proces i zakres oceny bezpieczeństwa finansowego mikro i małych podmiotów
2.2. Mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z punktu widzenia mikro i małych przedsiębiorstw

Rozdział 3
Bezpieczeństwo mikro i małych przedsiębiorstw w sferze podatków (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
3.1. Bezpieczeństwo małego przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego
3.2. Podatki w działalności osoby fizycznej
3.3. Opodatkowanie działalności osób fizycznych na zasadach ogólnych
3.4. Skala liniowa
3.5. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3.6. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej
3.7. Kredyt podatkowy
3.8. Przykłady, case study

Rozdział 4
Bezpieczeństwo finansowe mikro i małych przedsiębiorstw w sferze ubezpieczeń społecznych
4.1. Działalność gospodarcza a społeczna rola ubezpieczeń
4.2. Konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
4.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez przedsiębiorcę i osoby przez niego zatrudnione
4.4. Podstawa wymiaru i stopa składki w ubezpieczeniach społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą
4.5. Przykłady, case study

Rozdział 5
Bezpieczeństwo i możliwości finansowania mikro i małych przedsiębiorstw w sferze funduszy unijnych
5.1. Fundusze unijne a mikro i małe przedsiębiorstwa
5.2 Środki finansowe na programy pomocowe dla mikro i małych przedsiębiorstw w latach 2014–2020
5.3. Wsparcie unijne w działalności badawczo-rozwojowej małych przedsiębiorstw
5.4. Zachowanie bezpieczeństwa finansowego w okresie trwałości projektów finansowanych ze środków unijnych
5.5. Przykłady, case study

Rozdział 6
Cyberbezpieczeństwo małego przedsiębiorstwa
6.1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ‒ pojęcie, podstawy prawne
6.2. Cyberbezpieczeństwo w działalności gospodarczej
6.3. Cyberbezpieczeństwo w usługach płatniczych
6.4. Przykłady, case study

Rozdział 7
Małe przedsiębiorstwa na rynku usług finansowych
7.1. Małe przedsiębiorstwa na rynku usług bankowych
7.1.1. Charakterystyka usług bankowych
7.1.2. Kredyt bankowy jako podstawowe źródło finansowania zewnętrznego mikro i małych przedsiębiorstw
7.1.3. Pozostałe usługi bankowe i finansowe
7.2. Małe przedsiębiorstwa na rynku usług ubezpieczeniowych
7.2.1. Uwarunkowania korzystania małych przedsiębiorstw z ochrony ubezpieczeniowej
7.2.2. Ryzyko i ubezpieczenia w małym przedsiębiorstwie
7.2.3. Korzyści małych przedsiębiorstw z ochrony ubezpieczeniowej a bezpieczeństwo finansowe
7.3. Przykłady, case study

Bibliografia
Spis rysunków i tabel

185 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021