wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEM OCHRONY KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ A AUTONOMIA WOLI


DOBOSZ D.

wydawnictwo: WYD UJ, 2021, wydanie I

cena netto: 48.50 Twoja cena  46,08 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

System ochrony konsumentów w Unii Europejskiej a autonomia woli


Praca Damiana Dobosza jest obszerna i zasługuje na ocenę celującą, a jej przedmiot usystematyzowano i przedstawiono w sposób  ponadprzeciętny, jeśli chodzi o stosowanie kryteriów oceny prac magisterskich. Bez przesady mogę stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych prac magisterskich, jakie przeczytałam. Autor z postawionego sobie zadania badawczego wywiązał się znakomicie. Odpowiedział również na sformułowane wcześniej pytania i wątpliwości. Zajął także wyraźne własne stanowisko, zwracając uwagę na występujące w judykaturze czy  doktrynie rozbieżności. Ocenił analizowane orzeczenia, którymi zobrazował metodologię wykładni i stosowania prawa w zakresie objętym przedmiotem pracy.

Prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, fragment recenzji wydawniczej

Konkluzje Autora w badanej kwestii mają charakter innowacyjny, niedyskutowany dotychczas nie tylko w Polsce, ale również w literaturze europejskiej. Damian Dobosz zajmuje się także kwestią kompetencji Unii Europejskiej do stanowienia norm dyspozytywnych, co w polskiej literaturze było jedynie bardzo sporadycznie postrzegane jako problem. Dostrzega też zjawisko łączenia się klasycznego prawa umów z prawem „uczciwego rynku”, które stara się regulować nie tyle indywidualne stosunki prawne, ile zachowania zbiorowości poszczególnych uczestników rynku. Autor próbuje ocalić w swojej pracy resztki dziewiętnastowiecznego liberalizmu, ale udaje mu się dostrzec całą złożoność skomplikowanych procesów prawa unijnego. Praca stanowi ważny wkład w naukę prawa cywilnego.

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, fragment recenzji pracy magisterskiej

Damian Dobosz – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył z wyróżnieniem jednolite studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji tejże uczelni. Stypendysta Baden-Württemberg Stiftung na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz oraz Uniwersytet Jagielloński, absolwent Szkoły Prawa Austriackiego organizowanej przez Universität Wien oraz Uniwersytet Jagielloński, wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta w konkursie organizowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kancelarię Kubas Kos Gałkowski dla najlepszych studentów. Stypendysta Marszałka Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, stypendysta Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej dla wybitnych studentów, wielokrotnie uzyskał stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkunastu publikacji naukowych.

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy
1.1.1. Wprowadzanie do problematyki pracy
1.1.2. Zakres pracy
1.1.3. Cele pracy, metody badawcze oraz wstępne hipotezy badawcze
1.1.4. Uzasadnienie wyboru tematu pracy
1.2. Analiza najważniejszych pojęć
1.2.1. Kompetencja podmiotu prawa do tworzenia prawa -zasada swobody umów
1.2.2. Autonomia woli stron
1.2.3. Czynność prawna
1.2.4. Gwarancje autonomii woli
1.2.5. Cechy autonomii woli
1.2.5.1. Definicja autonomii woli na potrzeby niniejszej pracy
1.2.5.2. Cechy autonomii woli w prawie zobowiązań
1.2.5.3. Autonomia woli a pozostałe podsystemy prawa cywilnego
1.2.6. Napięcie między autonomią woli a konceptem jednolitego rynku
1.2.7. Relacja konsumencka
1.2.8. Konsument

2. Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na autonomię woli stron w relacjach konsumenckich
2.1. Problematyka ograniczenia autonomii woli stron przez prawo pierwotne Unii Europejskiej
2.2. Autonomia woli stron a prawo wtórne Unii Europejskiej

3. System ochrony praw konsumenta w prawie pierwotnym Unii Europejskiej
3.1. Ochrona konsumentów - kompetencja dzielona Unii Europejskiej
3.2. Ochrona konsumentów - norma kierunkowa
3.3. Ochrona konsumenta - środki do jej realizacji
3.3.1. Ochrona konsumenta - procedura przyjmowania środków
3.4. Ochrona konsumentów w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
3.5. Ochrona konsumentów w pozostałych przepisach prawa pierwotnego Unii Europejskiej
3.6. System ochrony praw konsumenta w prawie pierwotnym Unii Europejskiej -podsumowanie

4. Zmaterializowanie pojęcia konsumenta przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prawo wtórne Unii Europejskiej
4.1. Pojęcie konsumenta wprawie wtórnym Unii Europejskiej
4.1.1. Konsument w prawie wtórnym Unii Europejskiej - próba syntezy
4.2. Pojęcie konsumenta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
4.2.1. Model przeciętnego konsumenta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
4.2.2. In dubio pro consumatore
4.2.3. Orzecznictwo TSUE a rozszerzenie pojęcia konsumenta
4.2.4. Konsument w orzecznictwie TSUE - wnioski

5. Obowiązki przedkontraktowe w relacji konsumenckiej a autonomia woli stron
5.1. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne w dyrektywie 2011/83/UE
5.2. Obowiązki przedkontraktowe w dyrektywach regulujących wystąpienie niezgodności z umową
5.3. Podsumowanie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych występujących w umowach sprzedaży i o świadczenie usług

6. Wpływ prawa wtórnego na sposób powstania relacji konsumenckiej
6.1. Oferta oraz przyjęcie oferty w handlu tradycyjnym
6.2. Oferta oraz przyjęcie oferty w handlu elektronicznym
6.3. Normy antydyskryminacyjne a przymus kontraktowania
6.3.1. Rozróżnienie dyskryminacji uzasadnionej oraz nieuzasadnionej - rozważania na temat takiej systematyki.
6.3.2. Tak zwane geoblokowanie jako forma dyskryminacji
6.3.3. Wnioski

7. Wpływ prawa wtórnego na kształtowanie stosunku zobowiązaniowego
7.1. Wzorce umowne
7.1.1. Główny przedmiot umowy oraz indywidualne negocjowanie postanowień umownych - omówienie wybranej problematyki
7.1.1.1. Główny przedmiot umowy
7.1.1.2. Postanowienia umowne negocjowane indywidualnie
7.2. Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku wystąpienia niezgodności rzeczy sprzedane) z umową na podstawie dyrektywy 1999/44/WE
7.3. Regulacja sprzedaży internetowej
7.4. Zmiany w odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność rzeczy z umową sprzedaży na podstawie dyrektywy 2019/771 oraz za niezgodność usługi z umową na podstawie dyrektywy 2019/770
7.4.1. Dyrektywa 2019/771
7.4.2. Dyrektywa 2019/770
7.4.3. Kryteria zgodności z umową a swoboda kształtowania treści umowy
7.5. Wpływ prawa wtórnego na sposób spełnienia świadczenia w relacji konsumenckiej

8. Obowiązki stron w relacji konsumenckiej po zawarciu umowy a autonomia woli stron
8.1. Obsługa posprzedażna
8.2. Obowiązek aktualizacji
8.3. Obowiązki po wygaśnięciu pierwotnego stosunku zobowiązaniowego

9. Prawo unijne a obejście lub nadużycie prawa w relacjach konsumenckich

10. Niwelowanie nierówności jako metoda ochrony konsumentów
10.1. Nierówność ekonomiczna.
10.2. Nierówność prawna
10.3. Nierówność psychologiczna
10.4. Nierówność związana z wiekiem
10.5. Nierówność ze względu na płeć
10.6. Nierówność związana z poziomem intelektu

11. Wnioski z rozdziałów 5-10
11.1. Konstrukcja systemu ochrony konsumentów
11.2. Zagrożenia dla konsumenta wynikające z uczestnictwa w jednolitym rynku
11.3. Instrumenty regulacyjne zapobiegające wystąpieniu zagrożenia dla konsumenta

12. Kompetencja prawodawcy europejskiego do stanowienia norm względnie obowiązujących (dyspozytywnych)
12.1. Przenikanie prawa publicznego do prawa prywatnego

13. Zakończenie
13.1. Prawo unijne a autonomia woli stron
13.2. Wolność człowieka a system ochrony konsumenta i wspólny rynek
13.3. Alternatywa dla obecnych regulacji dotyczących systemu ochrony konsumenta oraz prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku

Wykaz aktów prawnych
Akty prawa polskiego, niemieckiego, austriackiego oraz francuskiego
Akty prawa unijnego
Akty prawa unijnego miękkiego
Bibliografia

Orzecznictwo
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Opinie Rzeczników Generalnych Unii Europejskiej
Orzecznictwo sądów polskich
Decyzje organów ochrony konkurencji i konsumentów

Wykaz źródeł internetowych

Pozostałe

214 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022