wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   1 egz. / 79.00 75,05 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

LICZBY W HR MATEMATYCZNE RAMY NAJBARDZIEJ LUDZKIEJ CZ师CI BIZNESU


MORAWIEC-BARTOSIK A.

wydawnictwo: ONE PRESS, 2022, wydanie I

cena netto: 79.00 Twoja cena  75,05 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Liczby w HR

Matematyczne ramy najbardziej ludzkiej cz甓ci biznesu


Czy prac dzia硊 HR da si zmierzy?

Wspó砪zesny biznes liczbami stoi. Wykresy, tabele, przetwarzanie danych, analizowanie wyników z przesz硂禼i, prognozowanie sprzeda縴, zakupów i produkcji... Wi阫szo舵 dziaów w du縴ch przedsi阞iorstwach wspiera si tym, co policzalne. Wi阫szo舵, ale raczej nie dzia human resources. Dlaczego? Czy縝y HR-owcy nie wierzyli w liczby i stawiali na intuicj? Mo縠. A mo縠 po prostu brakuje im rzetelnych narz阣zi, dzi阫i którym mo縩a przeanalizowa dane, jakie s dost阷ne dla osób wyspecjalizowanych w zarz眃zaniu zasobami ludzkimi firmy?

Do niedawna dzia硑 HR uchodzi硑 powszechnie za najbardziej niemierzalne w przedsi阞iorstwach. Ostatnio jednak ten trend si zmienia. Takie poj阠ia jak data-based HR czy data-driven HR z roku na rok zyskuj na popularno禼i. Zarz眃zaj眂y firmami, a tak縠 sami pracownicy human resources chc mierzy efektywno舵 coraz wi阫szej liczby procesów personalnych, by na podstawie uzyskanych wyników móc planowa przysz砮 dzia砤nia. Tylko co mierzy? Jakimi metodami to robi? Odpowiedzi na te i inne pytania zwi眤ane z analityk zasobów ludzkich znajdziesz w tej ksi笨ce.

Ta ksi笨ka pomo縠 Ci zbudowa lub wzmocni rol analityki HR w Twojej firmie, pomo縠 tak縠 w rozwijaniu umiej阾no禼i i perspektywy analityków HR oraz przekona zarz眃 i biznes, 縠 warto zainwestowa czas i fundusze w rozwijanie tej cz甓ci biznesu. Wska縠 jasne cele analityki personalnej, przeprowadzi Ci krok po kroku przez najwa縩iejsze aspekty liczb w HR, które b阣ziesz móg wykorzysta w swojej firmie. Przede wszystkim ksi笨ka pomo縠 Ci w znalezieniu wspólnego j陑yka z biznesem, finansami i zarz眃em ― a j陑ykiem tym s w砤秐ie dane.

Anna Morawiec-Bartosik ― analityczka HR, twórczyni narz阣zi mierz眂ych efektywno舵 HR i autorka metody wyznaczania HR KPI dopasowanych do organizacji. Absolwentka ekonomii mi阣zynarodowej na Uniwersytecie Jagiello駍kim, od ponad dekady zwi眤ana z bran勘 zarz眃zania zasobami ludzkimi, zarówno od strony biznesowej, jak i consultingowej. Autorka koncepcji czterech rewolucji funkcji personalnej, a tak縠 metody tworzenia w砤snych, dopasowanych wska糿ików efektywno禼i. Stworzy砤 mark HRrebels, w ramach której buduje biznesow warto舵 dziaów HR dzi阫i podej禼iu opartemu na danych. Wyst阷uje jako prelegentka na konferencjach bran縪wych, na co dzie doradza mened縠rom i cz硂nkom zarz眃ów w zakresie komunikacji wynagrodze, podwy縠k i interpretowania danych HR.

Z matematyki do HR - pocz眛ki analityki HR

Cz甓 I. Miejsce danych w HR

PERSPEKTYWA!
CZY POLSKI HR SI LICZY?
EWOLUCJA HR
NOWY IAT
HR JAKO INWESTYCJA
JAK PRZEKONA ZARZ DO INWESTYCJI W MIERZENIE HR?
Case study - projekt na start analityki HR
ROLA HR W BIZNESIE
DANE W HR - OD CZEGO ZACZ∑?
Case study - drogie urlopy
SK WZI∑ DANE PERSONALNE?
HISTORIE SUKCESÓW I PORA疎K PISANE LICZBAMI
DLACZEGO OBAWIAMY SI PRACY Z DANYMI?
Case study - kiedy intuicja przegrywa z danymi
MATEMATYKA W HR
Mediana, 秗ednia - co za ró縩ica?
Case study - ile trwa rekrutacja?
HR KONTRA FINANSE
DOJRZAζ HR-OWA
KONTROLING PERSONALNY - ANALITYKA HR - PEOPLE ANALYTICS
Gdzie umiejscowi kontroling i analityk?
PROFIL ANALITYKA HR

Cz甓 II. Mierzenie efektywno禼i w HR

EFEKTYWNOζ HR
KORZYSTANIE ZE WSKA琋IKÓW W POLSKICH DZIACH HR
RODZAJE WSKA琋IKÓW
Wska糿iki wed硊g ich znaczenia dla organizacji
Wska糿iki efektywno禼i i rezultatów
Wska糿iki wed硊g rodzaju wyniku
WYZNACZANIE CELÓW I KORZYSTANIE Z BENCHMARKÓW
Sk眃 wzi辨 docelowy poziom wska糿ików?
Jak pracowa z celem wska糿ika?
WSKA琋IKI HR-OWE I ICH ZASTOSOWANIE
Strategiczne zarz眃zanie zasobami ludzkimi
Wska糿iki taktyczne i operacyjne
Marka pracodawcy (by Kinga Makowska)
Rekrutacja
Onboarding i preboarding
Struktura zatrudnienia i demografia
Absencje
Ruchy kadrowe
Szkolenia pracownicze
Programy talentowe
Sukcesja
Oceny pracownicze
Komunikacja wewn阾rzna
Kultura organizacyjna
Zdrowie pracowników
Zaanga縪wanie
Docenianie
Przywództwo i zarz眃zanie zespo砤mi
Wynagradzanie
iadczenia socjalne i benefity
Kadry, administracja danych pracowniczych (by Magda Gawro駍ka)
Etyka i zgodno舵 z prawem
Diversity & inclusion
Retencja
Rotacja
Offboarding i outplacement
Zarz眃zanie bud縠tem personalnym
Efektywno舵 pracy dzia硊 HR
KORZYSTANIE ZE WSKA琋IKÓW W CODZIENNEJ PRACY HR-OWCA
Dobór najlepszych wska糿ików
ILE WSKA琋IKÓW POTRZEBUJE HR-OWIEC?
Jak pracowa z miarami efektywno禼i HR?
Warunki korzystania z KPI - cechy dobrych miar
CZY WSZYSTKO NALE痀 MIERZY?

Cz甓 III. Analityka i dane w HR

JESZCZE RAPORTOWANIE CZY JU ANALITYKA?
CZTERY REWOLUCJE FUNKCJI HR
Dojrza硂舵 analityczna
PRZESZζ CZY PRZYSZζ?
Predykcja
CZY HR W POLSKICH FIRMACH SI LICZY?
CZY ANALITYKA JEST DLA KA疍EGO? NAJCZ蔛TSZE PROBLEMY Z DANYMI
ANALITYKA W COMP&BEN
Wewn阾rzna spójno舵 p砤c
Warto禼i nominalne i CR (compa-ratio)
Sk眃 si bierze p砤ca rynkowa?
Sk眃 wzi辨 dane o p砤cach rynkowych?
Jak korzysta z raportów p砤cowych?
Benchmarkowanie wynagrodze
Pay mix
Konkurencyjno舵 rynkowa
Strategia wynagrodzeniowa
Mam strategi i raport p砤cowy. Co dalej?
Pod latarni najciemniej
Case study - analityczne podwy縦i
Case study - analiza teorii w praktyce
Case study - analiza motywacji wynikaj眂ej z systemu motywacyjnego
Case study - analityka potrzeb benefitowych
Komunikacja wynagrodze
ZARZZANIE ETATAMI I BUD疎TEM HR
Analiza a planowanie bud縠tu HR
Monitorowanie realizacji i prognozowanie bud縠tu HR
Strategiczne planowanie zasobów
STRATEGIA PERSONALNA W OPARCIU O DANE
ANALIZA PROCESÓW HR
Case study - digitalizacja wniosków urlopowych
ROI procesów - oszcz阣no禼i i inwestycje
Efektywna inwestycja w procesy nastawione na pracownika
Pozorne oszcz阣no禼i w procesach HR

Cz甓 IV. Praca z danymi, ich wizualizacja i prezentacja

REKOMENDACJE I WNIOSKOWANIE Z DANYCH
ODBIORCY DANYCH HR-OWYCH
Co, komu i dlaczego chcemy pokaza?
JAK ROZMAWIA NA TEMAT HR Z ZARZEM?
PREZENTACJA DANYCH
Dobre praktyki w zakresie prezentacji danych
Pu砤pki prezentacji danych
Dashboard HR - zaawansowane raportowanie
ETYKA W HR I ANALIZIE DANYCH
TRANSPARENTNOζ CZY JAWNOζ?
NARZ蔇ZIA DLA ANALITYKA PERSONALNEGO (BY KATARZYNA SPYCHALSKA)
Narz阣zia: Excel
Narz阣zia: Excel + VBA (Visual Basic for Applications)
Narz阣zia: PowerPoint
Narz阣zia BI, na przyk砤dzie Tableau
J陑yki programowania: SQL
J陑yki programowania: Python
J陑yki programowania: R
Narz阣zia i j陑yki programowania - co wybra?

O autorce

368 stron, 16.8x23.7cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022