wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA PUBLICZNA. WYZWANIA W DOBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


RED. CZAPUTOWICZ J.

wydawnictwo: PWN, 2016, wydanie I

cena netto: 79.69 Twoja cena  75,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Antologia poświęcona najważniejszym zagadnieniom administracji publicznej.

Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej.
W części drugiej przedstawiono problematykę organizacji i zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości (skuteczności i sprawności) jej działania.
Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom służby cywilnej, profesji urzędniczej, jej specyfice i napięciom, jakim podlega.
Czwarta część wyznacza etyczne standardy dla administracji publicznej, w odwołaniu do koncepcji etosu pracowniczego, wzorów urzędnika funkcjonujących w Polsce oraz brytyjskich doświadczeń.


Zespół autorski tworzą:
Jolanta Arcimowicz, Dobrochna Bach-Golecka, Adam Barbasiewicz, Tadeusz Buchacz, Jacek Czaputowicz, Dagmar Długosz, Artur Górski, Tomasz Grzegorz Grosse, Hubert Izdebski, Antonii Z. Kamiński, Marek Kosewski, Barbara Kudrycka, Michał Kulesza, Jacek Kurczewski, Alex Matheson, Sławomir Najnigier, Artur Nowak-Far, Józef Płoskonka, Grzegorz Rydlewski, Allen Schick, Krzysztof Szczerski, Anna M. Śledzińska, Sławomir Wysocki.


Spis treści:

Wprowadzenie (Jacek Czaputowicz)

CZĘŚĆ I. Państwo i administracja publiczna


Suwerenność państwa w Unii Europejskiej (Jacek Czaputowicz)
Ewolucja prawa europejskiego
Ponadnarodowość
Umacnianie suwerenności państw
Wspólne wykonywanie suwerenności
Wpływ integracji na koncepcję suwerenności
Zasada subsydiarności
Metafora neośredniowiecza i zarządzanie wielopoziomowe
Atrybuty suwerenności
Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł (AllenSchick)
Idea działania sprawnego
Drogi do sprawnego działania
Rządzenie bez rządu
Państwo sprawne: od pomysłu do realizacji
Jak usprawnić budżet?
Administracja publiczna we współczesnym państwie (Antoni Z. Kamiński)
Administracja publiczna a polityka
Zarządzanie w administracji a zarządzanie firmą: zastosowanie konkurencji w zarządzaniu sferą publiczną
Administracja otwarta, czyli jak zwiększyć wydolność informacyjną administracji bez utraty jej tradycyjnych wartości
Administracja wobec czynnika kulturowego
Źródła zakłóceń w funkcjonowaniu administracji i państwa
Państwo "inteligentne" czy "inteligentna" administracja
Modernizacja sektora publicznego: nowy program. Przegląd dwóch dekad modernizacji z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi {Alex Matheson)
Zarządzanie publiczne w okresie zmian
Pierwsza generacja reform skutecznych, ale niewystarczających
Konieczność pogłębionej analizy zmian sektora publicznego
Doskonalenie strategii działań
Identyfikacja i wykorzystanie "dźwigni" zmiany systemowej
Modernizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Nowe metody zarządzania publicznego w Unii Europejskiej (Tomasz Grzegorz Grosse)
Metoda wspólnotowa
Nowe metody zarządzania w UE
Decentralizacja
Zmiany administracji państwowej pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej
Wnioski i kierunki dalszych badań
Problemy europeizacji administracji publicznej (Grzegorz Rydlewski)
Dwa sposoby myślenia o europeizacji administracji publicznej
Przesłanki i hamulce unifikacji administracji publicznej
Europeizacja administracji publicznej w Polsce
Europeizacja standardów administracji publicznej
Europeizacja zadań i rozwiązań organizacyjnych administracji publicznej
Kluczowe znaczenie kryteriów jakościowych w procesie europeizacji administracji publicznej
Stosowanie acąuis de 1'Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej (Artur Nowak-Far)
Administracja publiczna w acąuis de l'Union
Zobowiązania państw członkowskich
Traktat Lizboński a krajowa administracja publiczna
Implementacyjna i egzekucyjna rola administracji publicznej
Komplementarna rola administracji publicznej
Rola administracji publicznej w krajowym procesie prawotwórczym w jej aspekcie komplementarnym
Europeizacja funkcji czy ulepszenie funkcjonowania administracji publicznej?

CZEŚĆ II. Zarządzanie publiczne


Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji
(Jacek Czaputowicz)
Przyczyny globalizacji
Wpływ globalizacji na suwerenność państwa
Znaczenie kapitału społecznego
Globalizacja a polityka zagraniczna
Governance
Zarządzanie wielopoziomowe
Model biurokratyczny a nowe zarządzanie publiczne
Dobre rządzenie
Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władzy (Zbigniew Derdziuk, Artur Obłuski)
Prawo
Finanse publiczne
Kadry
Struktury
Informacja
Administracja czy biznes? (Sławomir Najnigier)
Czy można ograniczyć ekspansję sektora publicznego?
Czy istnieją remedia na kryzys sprawności administracji publicznej?
Potencjalni partnerzy administracji publicznej
Zakres współpracy z biznesem i sektorem trzecim
Uwarunkowania prywatyzacji i komercjalizacji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Komercjalizacja zadań publicznych w Polsce
Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań w administracji publicznej (Józef Płoskonka)
Nowe potrzeby, nowe wyzwania
Nowe podejście
Istota nowego systemu wykonywania zadań publicznych
Funkcje administracji publicznej - podejście zadaniowe
Płaszczyzna strategiczna
Płaszczyzna operacyjna
Jak mierzyć i oceniać uzyskiwane rezultaty?
Wnioski z wdrażania reform funkcjonalnych w innych krajach
Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia (Tadeusz Buchacz, Sławomir Wysocki)
Sektor publiczny a sektor prywatny
Zarządzanie publiczne
Od Modelu Doskonałości EFQM do Powszechnego Modelu Oceny
Model EFQM w sektorze publicznym
Powszechny Model Oceny - narzędzie do obiektywnych ocen urzędów
Polska administracja publiczna na drodze ku jakości
Innowacje w administracji - pierwszy krok na drodze do jakości
Systemy zarządzania jakością - instrument systematycznego nadzorowania organizacji
Co to znaczy dobrze zarządzać instytucją publiczną?
Wpływ jakości zarządzania na zrównoważony rozwój krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Barbara Kudrycka)
Etapy reformowania państwa a jakość rządzenia
Rozwój kompetencji a czynnik ludzki
Władza wykonawcza a grupy interesów. Podstawowe kwestie teoretyczne i praktyka polskiej administracji (Dagmir Długosz)
Grupy interesu - zagadnienia definicyjne
Typologia grup interesu
Państwo a grupy interesu
Grupy interesu a władza wykonawcza
Polska administracja rządowa a grupy interesu
Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjami obywatelskimi (Krzysztof Szczerski)
Ekonomia społeczna - państwo obywatelskie
Charakterystyka ekonomii społecznej
Zasady działania trzeciego sektora
Potencjał partnerstwa obywatelskiego
Partnerstwo obywatelskie - znaczenie polityczne i społeczne
Partnerstwo obywatelskie - warunki skuteczności
Partnerstwo obywatelskie w Polsce - uwarunkowania

CZĘŚĆ III. Służba cywilna


Służba cywilna w procesie integracji europejskiej (Jacek Czaputowicz)
Modele służby cywilnej w Unii Europejskiej
Polski model służby cywilnej
Europeizacja administracji publicznej
Swoboda przepływu pracowników
Wspólna Metoda Oceny
Scenariusze rozwoju administracji publicznej
Tendedncje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej
Klasyfikacja systemów służby cywilnej
Ocena polskiego systemu
Zmiany w pozycji i statusie urzędników administracji publicznej. Nowe wyzwania i trendy (Barbara Kudrycka)
Uwarunkowania i przesłanki reform administracji publicznej w XXI wieku
Metody reformowania administracji publicznej
Reformy służby cywilnej
Szczególna pozycja najwyższych urzędników służby cywilnej
Znaczenie reform służby cywilnej dla tzw. zarządzania opartego na wartościach
Ustawa o służbie cywilnej z 18 grudnia 1998 r. w świetle aktów prawnych o państwowej służbie cywilnej z lat 1918-1922 (Artur Górski)
Przepisy ogólne
Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
Obowiązki członka korpusu służby cywilnej
Zakaz uczestniczenia w strajku oraz w życiu politycznym
Kwestia pokrewieństwa
Dodatkowe zatrudnienie
Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej
Ochrona prawna
Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej a standardy "otwartego rządu" (Hubert Izdebski).
Powody wydania ustawy o dostępie do informacji publicznej
Sposoby realizacji standardów "otwartego rządu" w demokracjach współczesnych Polska konstrukcja realizacji standardów "otwartego rządu"
Funkcje gabinetów politycznych (Michał Kulesza, Adam Barbasiewicz)
Administracja obsługująca procesy rządzenia
Rozróżnienie funkcji politycznych i administracyjnych
Rola i działanie gabinetów politycznych i Funkcje Gabinetu Ministra
Rola Gabinetu Premiera
Struktura i skład gabinetów politycznych
Funkcjonowanie gabinetów politycznych: wady i zalety
Służba cywilna a władza polityczna w administracji rządowej. Przykłady praktyki innych państw (Dobrochna Bach-Golecka)
Służba cywilna w doradztwie politycznym
Mechanizmy kontroli biurokracji
Francja
Wielka Brytania
Niemcy
Praktyka Unii Europejskiej
Konstytucyjna wolność słowa i stowarzyszeń urzędników służby cywilnej (Anna M. Śledzińska-Simon)
Służba cywilna: prawo czy przywilej
Teoria niekonstytucyjnych warunków
Swoboda wypowiedzi i działalności partyjnej
Stany Zjednoczone
Niemcy
Wielka Brytania
Kanada
Francja
Litwa, Węgry, Polska
Warunek autoryzacji publikacji

CZĘŚĆ IV. Etyka w służbie publicznej


Standardy etyczne w administracji publicznej (Jacek Czaputowicz)
Konflikt interesów
Zagrożenia korupcyjne a zachowania etyczne
Zasady antykorupcyjne Unii Europejskiej
Polskie regulacje dotyczące etyki urzędniczej
Sfera urzędnicza a sfera polityczna
Etos pracowniczy w urzędach państwowych i samorządowych (Marek Kosewski i zespół)
Zasady godnościowej regulacji zachowania
Etos jako charakterystyczny styl zaspokajania potrzeby godności
Etos pracowniczy i metody jego tworzenia
Techniki asertywności godnościowej
Komunikaty "Ja" i "Ty"
Etapy budowania etosu pracowniczego
Wewnętrzne public relations
Rola mediów wewnętrznych
Trenerzy wewnętrzni
Wzór urzędnika w ustroju demokratycznym (Jolanta Arcimowicz)
Współczesny wzór urzędnika służby cywilnej
"Wzorowy urzędnik? Osoba normalna, po prostu ludzka, otwarta na innych..."
Brytyjska walka o standardy życia publicznego (Jacek Karczewski}
Sprawa Cash for Questions i raport komitetu lorda Nolana
Rządy New Labour - nowe problemy
Ewolucja poprzez skandale?
Korupcja. Zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji (Józef Płoskonka)
Definicje i rodzaje korupcji
Pomiar poziomu korupcji
Ekonomiczne i społeczne koszty zachowań korupcyjnych
Opracowania i ekspertyzy dotyczące mechanizmów powstawania korupcji w Polsce
Strategie przeciwdziałania korupcji
Rola najwyższych organów kontroli w zwalczaniu korupcji


Nota bibliograficzna
Indeks nazwisk
Nota o Autorach


462 strony, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019