wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

144 NAJCZ师CIEJ U痀WANE ANGIELSKIE CZASOWNIKI


DRUMMER A. WILLIAMSON B.

wydawnictwo: POLTEXT, 2014, wydanie I

cena netto: 49.50 Twoja cena  47,03 z + 5% vat - dodaj do koszyka

144 najcz甓ciej u縴wane angielskie czasowniki

Na skr髏y do znajomo禼i angielskiego


Po Codziennikach oraz Nowoczesnej korespondencji biznesowej to jest kolejna para ksi笨ek j陑ykowych A. Drummer i B. Williamson.

Koncepcj ksi笨ki autorki opisuj nast阷uj眂o:

Czasowniki s dusz j陑yka. Tak縠 angielskiego. KA疍E angielskie zdanie zawiera czasownik, co najmniej jeden, a czasami nawet wi阠ej ni jeden. (Oczywi禼ie, s nieliczne specyficzne wyj眛ki, kiedy zdanie mo縠 si obej舵 bez czasownika, ale to rzadko舵, wi阠 nie b阣ziemy si tym tu zajmowa).

Ka縟y mo縠 uczy si j陑yka obcego. Ale inteligentni ludzie ucz si go w inteligentny spos骲. Co jest nam najbardziej potrzebne w j陑yku obcym? Oczywi禼ie to, co jest w nim najcz甓ciej u縴wane! To taka droga „na skr髏y”.
J陑yk potoczny wbrew pozorom nie zawiera nieogarni阾ej, ogromnej liczby wyraz體. Im szybciej i lepiej chcemy si nauczy angielskiego, tym bardziej powinni秏y zwraca uwag na nauk w odpowiedniej KOLEJNOI. Im co jest u縴wane cz甓ciej, tym wa縩iejsze, 縠by秏y to jak najszybciej opanowali.

Czytelnik/ucze/student znajdzie w ksi笨ce 144 najcz甓ciej u縴wane czasowniki w j陑yku angielskim. Zanim nauczy si kolejnych, warto dobrze opanowa w砤秐ie TE.

Kto ustali akurat tak kolejno舵?
Podana w tej ksi笨ce kolejno舵 czasownik體 opiera si na analizie lingwistycznej setek tysi阠y angielskich tekst體 i rozm體: po prostu policzono, kt髍e s硂wa wyst阷uj w angielskim najcz甓ciej. Poszczeg髄ne listy cz阺totliwo禼i r罂ni si tylko nieznacznie, wi阠 bez problemu znale糽i秏y „z硂ty 秗odek” i z硂縴li秏y je w jedn wsp髄n nieco zmodyfikowan list, kt髍 prezentujemy w ksi笨ce.

Ksi笨ka jest adresowana do wszystkich ucz眂ych si angielskiego – od samego pocz眛ku nauki do poziomu B2-C1. O ile pocz眛kuj眂y dowiedz si dzi阫i niej, kt髍e czasowniki s najwa縩iejsze, najpotrzebniejsze, najcz甓ciej u縴wane, o tyle bardziej zaawansowani doszlifuj swoje wiadomo禼i i zobacz te czasowniki „w akcji” tak縠 w znacznie bardziej skomplikowanych konstrukcjach.

Wbrew tytu硂wi nie ograniczamy si tak naprawd tylko do 144 czasownik體 (cho te 144 opisujemy rzeczywi禼ie wyj眛kowo dok砤dnie). Nie do unikni阠ia by硑 liczne „skoki w bok” i spojrzenie przy okazji na r罂ne inne wa縩e czasowniki, bo a szkoda by by硂 przy okazji nie poda jeszcze innych wa縩ych informacji czy te pomocnych dla czytelnika skojarze.
Z drugiej jednak strony niemo縧iwo禼i by硂 opisanie WSZYSTKIEGO dotycz眂ego ka縟ego poszczeg髄nego czasownika. two sobie wyobrazi, 縠 te 144 najcz甓ciej u縴wane angielskie czasowniki wyst阷uj w setkach rozmaitych kontekst體 i znacze. Tak naprawd o wi阫szo禼i z nich mo縩a by napisa osobn ksi笨k. Dlatego skupili秏y si na najwa縩iejszych i najciekawszych informacjach z punktu widzenia Polaka ucz眂ego si angielskiego.

Do ksi笨ki zosta硑 – dodatkowo i oczywi禼ie opcjonalnie - opracowane r罂nego rodzaju 鎤iczenia. Zamieszczenie wszystkich opracowanych 鎤icze tu w ksi笨ce zwielokrotni硂by jej obj阾o舵.

Potraktujcie zaprezentowany w ksi笨ce zbi髍 czasownik體 jako skrzyni pe硁 skarb體. To s Wasze osobiste 144 skarby j陑yka angielskiego. Ka縟y z nich jest 秎iczny i warto禼iowy jak diament. Przyjrzyjcie si ka縟emu z osobna, zaprzyja糿ijcie si z nimi, polubcie je. B阣 Wam ju ZAWSZE towarzyszy硑 w j陑yku angielskim.


240 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020