wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 7 MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA FINANSOWE


GRZYWACZ J. RED.

wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

cena netto: 60.75 Twoja cena  57,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Finanse przedsiębiorstwa 7

Możliwości i ograniczenia finansowe


W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o sposób definiowania tej kategorii, nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona głównym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Istotną uwagę zwrócono na problemy związane z płynnością finansową, która decyduje o istnieniu jednostki. Warto zatem stale analizować przydatność różnorodnych rozwiązań służących ułatwianiu przedsiębiorcy dostępu do środków pieniężnych, zarówno z własnych źródeł, jak też w formie kapitału obcego, nie tylko zresztą w postaci tradycyjnego kredytu. Wymaga to oczywiście od przedsiębiorcy znajomości instrumentów finansowych służących stymulowaniu płynności, ale przede wszystkim własnej aktywności oraz inicjatywy w tym zakresie. Opieranie się bowiem na tradycyjnych, utartych rozwiązaniach jest mocno ryzykowne i grozi w konsekwencji utratą kontroli nad sferą finansową w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest określenie możliwości stosowania skutecznych rozwiązań służących dobrej kondycji jednostki gospodarczej oraz ocena znaczenia instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Autorami książki są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu dorobek teoretyczny z zakresu finansów przedsiębiorstwa z własnym, bogatym doświadczeniem zawodowym. Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób pragnących pogłębić wiedzę finansową, a także do studentów kierunków ekonomicznych.

Jacek Grzywacz

Wprowadzenie

Jacek Grzywacz, Danuta Czaplińska
Kontrowersje wokół faktoringu
Wstęp
1. Pozorna różnorodność definicyjna
2. Konieczność racjonalnego zarządzania należnościami
3. Transakcje faktoringowe
4. Różne oblicza faktoringu; możliwości i ograniczenia
Podsumowanie
Bibliografia

Katarzyna Zawadzka
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego jednym z instrumentów zarządzania należnościami
Wstęp
1. Zarządzanie należnościami
2. Istota polityki kredytowej
2.1. Zasady polityki kredytowej
2.2. Strategie polityki kredytowej
3. Analiza ryzyka kredytowego
3.1. Metody oceny ryzyka kredytowego
3.2. Kredyt kupiecki i jego elementy
3.3. Faktoring i ubezpieczenie należności jako forma zabezpieczenia należności
4. Kontrola należności
4.1. Monitorowanie należności
4.2. Windykacja należności
Podsumowanie
Bibliografia

Piotr Możdżonek
Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym na przykładzie Grupy Kapitałowej ENERGA
Wstęp
1. Ogólna charakterystyka Grupy ENERGA
1.1. Podstawowy plan zamierzeń inwestycyjnych w Grupie ENERGA
1.2. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
2. Charakterystyka i klasyfikacja finansowania grup kapitałowych
2.1. Finansowanie tradycyjne
2.2. Finansowanie korporacyjne
3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej w Grupie ENERGA
3.1. Finansowanie inwestycji kapitałem obcym
3.1.1. Finansowanie na bilansie spółek
3.1.2. Emisja obligacji korporacyjnych
3.1.3. Kredyty inwestycyjne
3.1.4. Dotacje i dofinansowania
3.1.5. Finansowanie projektowe
3.2. Finansowanie inwestycji kapitałem własnym
3.2.1. Zysk zatrzymany
3.2.2. Emisja akcji
3.2.3. Odpisy amortyzacyjne
3.2.4. Zbywanie aktywów trwałych
Podsumowanie
Bibliografia

Mikołaj Robert Borowski
Efektywność inwestycji dostosowawczych
Wstęp
1. Istota efektywności inwestycji
1.1. Rachunek efektywności inwestycji
1.2.Podstawowe wskaźniki efektywności inwestycji
1.2.1. Wartość bieżąca netto
1.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
1.2.3. Wskaźnik rentowności
2. Inwestycje dostosowawcze
2.1. Koszty uniknięte, jako przychody z tytułu realizacji inwestycji
3. Rachunek efektywności inwestycji dostosowawczej (case study na przykładzie: inwestycji w źródło energii elektrycznej spalające gaz odpadowy z kopalni węgla kamiennego)
3.1. Nakłady inwestycyjne
3.2. Założenia techniczne
3.3. Ścieżki cenowe
3.4. Dostępność i koszty paliwa
3.5. Koszty emisji CO2 z instalacji
3.6. Wariant bazowy
3.7. Stan aktualny (koszt emisji gazu do atmosfery na poziomie 0 PLN)
3.8. Stan docelowy (prognozowany) (koszt emisji gazu do atmosfery liczony jak dla CO2)
Podsumowanie
Bibliografia

Tomasz Rogala
Analiza rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2016 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
Wstęp
1. Charakterystyka przepływów pieniężnych i znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Pojęcie i znaczenie przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej
1.2. Elementy rachunku przepływów pieniężnych
1.3. Przepływy pieniężne jako źródło oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa
2. Rodzaje obszarów działalności gospodarczej w rachunku przepływów pieniężnych
2.1. Działalność operacyjna
2.2. Działalność inwestycyjna
2.3. Działalność finansowa
3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
3.1. Metoda bezpośrednia
3.2. Metoda pośrednia
3.3. Zalety i wady metody pośredniej i bezpośredniej
4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych dla przykładowego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego na podstawie sprawozdań finansowych i danych z lat 2013-2016
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (branża, pozycja na rynku, konkurencja)
4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki
4.2.1. Aktywa spółki
4.2.2. Pasywa spółki
4.3. Wskaźniki rentowności
4.4. Rachunek przepływów pieniężnych - podstawowe dane za lata 2013-2016
4.5. Analiza i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych
Podsumowanie
Bibliografia

Marcin Nawrocki
Cash pooling w grupie kapitałowej
Wstęp
1. Grupa kapitałowa
1.1. Wprowadzenie do stosowanej terminologii
1.2. Przegląd definicji pojęcia ?grupa kapitałowa"
1.3. Cechy grup kapitałowych
1.4. Wady i zalety funkcjonowania w grupie kapitałowej
1.5. Przykłady grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce
1.6. Podsumowanie
2. Cash pooling
2.1. Historia cash poolingu
2.2. Podstawowe definicje
2.3. Główne modele produktu
2.3.1. Cash pooling wirtualny
2.3.2. Cash pooling rzeczywisty
2.4. Podmioty struktury
2.5. Oprocentowanie w cash poolingu
2.6. Podsumowanie
3. Cash pooling jako metoda zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej Alfa
Podsumowanie
Bibliografia

Agnieszka Piskorz
Cash pooling jako współczesna strategia zarządzania płynnością finansową
Wstęp
1. Zarzadzanie płynnością finansową grupy kapitałowej
2. Mechanizm działania i rodzaje cash poolingu
2.1. Cash pooling rzeczywisty
2.2. Cash pooling wirtualny
3. Cash pooling a interpretacja podatkowa
3.1. Cash pooling a podatek od czynności cywilnoprawnych
3.2. Cash pooling a niedostateczna kapitalizacja
3.3. Cash pooling a podatek od towarów i usług (VAT)
Podsumowanie
Bibliografia

Agnieszka Mazur
E-faktura - najnowsza forma bankowości elektronicznej
Wstęp
1. Historia bankowości elektronicznej
1.1. Historia bankowości elektronicznej na świecie
1.2. Historia bankowości elektronicznej w Polsce
1.3. Definicja bankowości elektroniczne
2. Formy i funkcje bankowości elektronicznej
2.1. Home banking
2.2. Bankowość internetowa
2.3. Bankowość telefoniczna
2.4. Bankowość mobilna
2.5. Bankowość samoobsługowa
3. Korzyści z bankowości elektronicznej
3.1. Korzyści dla klienta
3.2. Korzyści dla banku
3.3. Zasady bezpieczeństwa
4. E-faktura
4.1. Opis produktu
4.2. Korzyści od strony płatnika
4.3. Korzyści od strony wystawcy
Podsumowanie
Bibliografia

Marzena Adriana Wydryszek
Polityka dywidend krajowych spółek giełdowych
Wstęp
1. Polityka dywidend, jako element strategii spółki
1.1. Pojęcie dywidendy
1.2. Rodzaje polityki wypłat dywidendy
1.3. Wypłata dywidend, a zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju
1.4. Determinanty polityki dywidend
2. Polityka dywidend - rynek krajowy
2.1. Indeks WIGdiv
2.2. Charakterystyka wybranych spółek giełdowych
2.2.1. Branża deweloperska
2.2.2. Branża gier
Podsumowanie
Bibliografia

Maciej Krawczyk
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach o profilu handlowym
Wstęp
1. Płynność finansowa w ujęciu teoretycznym
1.1. Istota płynności finansowej
1.2. Płynność a wypłacalność
2. Możliwości zarządzania płynnością finansową
3. Zarządzanie płynnością finansową w praktyce
Podsumowanie
Bibliografia

Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adrian Kamela
Wskaźniki płynności finansowej
Wstęp
1. Pojęcie płynności finansowej
2. Analiza płynności finansowej
3. Wskaźniki płynności strukturalnej
4. Wskaźniki płynności potencjalnej
Podsumowanie
Bibliografia

Kamil Gemra
Inwestorzy indywidualni na rynku Catalyst
Wstęp
1. Obligacje w strukturze finansowania
2. Stan rozwoju rynku obligacji
3. Publiczne oferty
Podsumowanie
Bibliografia

Mariusz Lipski
Nieskarbowe instrumenty dłużne jako przedmiot inwestycji finansowych przedsiębiorstw
Wstęp
1. Rola i znaczenie nadwyżek gotówkowych w przedsiębiorstwie
2. Istota nieskarbowych instrumentów dłużnych
3. Rozwój rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych i jego specyfika
4. Specyfika rynku
5. Catalyst
6. Dalsze perspektywy - szanse i zagrożenia
Podsumowanie
Bibliografia

264 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022