wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO GOSPODARCZE DLA EKONOMISTÓW I NIE TYLKO


GOSPODAREK J.

wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie II

cena netto: 89.99 Twoja cena  85,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko


Takiego podręcznika do prawa gospodarczego nie ma na rynku. Autor w sposób wyjątkowo przejrzysty omawia najważniejsze regulacje około 200  ustaw w powiązaniu z prawem UE i prawem międzynarodowym.

W tym wydaniu podręcznika oprócz w pełni zaktualizowanego przedstawienia pojęcia i zakresu prawa gospodarczego, jego zasad, źródeł prawa oraz szeroko ujętej problematyki wiążącej się z pojęciami przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i działalność gospodarcza, został dodany obszerny rozdział poświęcony zadaniom i kompetencjom organów władzy publicznej w dziedzinie gospodarki i stosunków z przedsiębiorcami, co było konieczne ze względu na liczne zmiany podstaw prawnych funkcjonowania gospodarki w ostatnich 4 latach. Autor z pasją przedstawił  mało znane kulisy uchwalenia ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu z 2018 r., dokonał krytycznej analizy tych ustaw, wykazując, że nie stanowią one żadnej konstytucji, a jedynie zręczny chwyt propagandowy. Ponadto w podręczniku zostały omówione aktualne zagadnienia kontroli i nadzoru w działalności gospodarczej, ze zwróceniem uwagi na zastanawiająco zmieniony charakter prawny KNF, a także ważne kwestie ochrony prawnej konkurencji i konsumentów oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Przedstawiony w podręczniku stan prawny na dzień 1 kwietnia 2019 r. wykracza w wielu kwestiach poza tę datę i np. zostały też omówione przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, które mają wejść w życie dopiero 1 grudnia 2020?r. Pomocą dla Czytelników jest dołączony wykaz chronologiczny ważniejszych ustaw przywołanych w publikacji i ich tekstów jednolitych. Wykaz ten obejmuje także kilkanaście dekretów, rozporządzeń Prezydenta i ustaw sprzed 100 lat, które były pierwowzorami późniejszych oraz współczesnych ustaw gospodarczych. Najnowsze ustawy ogłoszone już po wymienionej dacie, które w konsekwencji nie mogły być omówione w podręczniku, zostały zasygnalizowane we wskazanym wykazie, aby uświadomić Czytelnikowi, jak niesamowicie szybko i niestety często z wątpliwym sensem jest zmieniane prawo gospodarcze. Tę niewesołą konstatację potwierdzają liczne publikacje objęte dołączoną wybraną bibliografią prawa gospodarczego z ostatnich 20 lat, liczącą ponad 500 pozycji.

Jak zauważyła recenzentka wydawnicza tego wydania podręcznika Prof. dr hab. Józefa Famielec z UEK jest ono jeszcze lepsze niż pierwsze i "spełnia nie tylko wymogi podręcznika, ale dojrzałego studium nad prawem gospodarczym. Zawiera nie tylko "literę prawa" ale i "ducha prawa" tak ważnego w jego wykorzystaniu w ekonomii, w finansach, w zarządzaniu - dla przedsiębiorców." Z kolei drugi recenzent Prof. USz dr. hab. Krzysztof Wesołowski stwierdził, że "jest pod wrażeniem erudycji, pracowitości i skrupulatności Autora, który zadał sobie wiele trudu, aby przygotować dzieło tak kompletne i szczegółowe, łączące rozważania natury prawnej z uwagami ekonomicznymi, pokazującymi skutki działania prawa."

Rozszerzony i pogłębiony zakres tej publikacji powoduje, ze może być ona polecona nie tylko studentom różnych kierunków studiów, ale także seminarzystom, doktorantom, praktykom gospodarczym oraz naukowcom. Książka ta jest zaadresowana również do polityków, zwłaszcza mających wpływ na tworzenie prawa gospodarczego w Polsce. Jej lektura bowiem dostarcza wielu pożytecznych wniosków w kwestii tego, co robić, żeby polskie prawo gospodarcze było lepsze, a także czego nie robić, aby go nie psuć i w konsekwencji nie działać na szkodę polskiej gospodarki. Autor pokazuje na licznych przykładach, co znaczy "dobra zmiana na gorsze" w prawie gospodarczym.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie do wydania II
Wstęp do wydania I

Rozdział I. Prawo gospodarcze w systemie prawa i jego zasady
1. Pojęcie i zakres prawa gospodarczego
2. Prawo gospodarcze jako dyscyplina prawnicza
3. Pojęcie i rola zasad prawa gospodarczego
4. Zasada wolności gospodarczej
5. Zasada równości prawnej przedsiębiorców
6. Zasada wolnej konkurencji
7. Zasada ochrony własności i innych praw przedsiębiorców

Rozdział II. Źródła prawa gospodarczego
1. Pojęcie źródeł prawa gospodarczego
2. Prawo pierwotne i pochodne UE
3. Konstytucja RP
4. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
5. Ustawy o charakterze ogólnym będące źródłami prawa gospodarczego
5a. Znaczenie pakietu ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu
6. Ustawy o charakterze szczególnym będące źródłami prawa gospodarczego
7. Akty wykonawcze
8. Akty prawa miejscowego
9. Cechy ustawodawstwa gospodarczego
10. Ogłaszanie aktów normatywnych będących źródłami prawa gospodarczego i innych aktów prawnych związanych z działalnością gospodarczą

Rozdział III. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej w dziedzinie gospodarki i stosunków z przedsiębiorcami
1. Uwagi ogólne
2. Organy Sejmu mające zadania związane z gospodarką
3. Organy Senatu mające zadania związane z gospodarką
4. Zadania i kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie gospodarki i stosunków przedsiębiorcami
5. Formy prawne wykonywania administracji pośredniej w dziedzinie gospodarki
6. Zadania i kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki i stosunków z przedsiębiorcami

Rozdział IV. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorca
1. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie UE
2. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy w prawie polskim
3. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy
4. Zasady uczestnictwa przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym
5. Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców
6. Klasyfikacje przedsiębiorców
7. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca
8. Zakazy i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne mające szczególny status prawny
9. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne osoby zagraniczne uczestniczące w obrocie gospodarczym na terytorium RP
9a. Transgraniczna działalność usługowa
10. Organizacje przedsiębiorców
11. Zasady stosunków organów władzy publicznej z przedsiębiorcami

Rozdział V. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
1. Pojęcie działalności gospodarczej, jej cechy i rodzaje
2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
3. Zakres, funkcje i zasady funkcjonowania KRS
4. Rejestr przedsiębiorców - zakres podmiotowy i przedmiotowy
5. Zasady funkcjonowania CEIDG
6. Koncesje
7. Zezwolenia
8. Wpis do rejestru działalności regulowanej
9. Zawieszenie działalności gospodarczej
10. Postępowanie upadłościowe
11. Postępowanie restrukturyzacyjne
12. Zakres i zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych
13. Zakończenie działalności gospodarczej

Rozdział VI. Kontrola i nadzór w działalności gospodarczej
1. Pojęcie kontroli gospodarczej i jej rodzaje
2. Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
3. Pojęcie nadzoru gospodarczego i jego rodzaje
4. Nadzór nad rynkiem finansowym

Rozdział VII. Ochrona prawna konkurencji i konsumentów
1. Pojęcie konsumenta
2. Podstawy prawne ochrony konkurencji i konsumentów
3. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów
4. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
5. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
6. Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji
7. Zakaz nieuczciwych praktyk rynkowych
8. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami
9. Zasady odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu

Rozdział VIII. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
1. Podstawy prawne pomocy publicznej
2. Pojęcie pomocy publicznej i jej zakaz w prawie UE
3. Wyłączenia spod zakazu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
4. Kompetencje instytucji UE w sprawach pomocy przyznawanej przez państwa
5. Rodzaje i formy pomocy publicznej
6. Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy publicznej

Wybrana bibliografia prawa gospodarczego

Wykaz chronologiczny ważniejszych ustaw i ich tekstów jednolitych

369 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022