wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

AKADEMIA ARTETERAPII OD PRAKTYK覹 DLA PRAKTYK覹 PODR蔆ZNIK ARTETERAPII WRAZ ZE SCENARIUSZAMI ZAJ势


SIKORSKA A. G覴ALCZYK K. OSTROWSKA-CICHY M. WANGIN DMYTERKO A.

wydawnictwo: DIFIN, 2022, wydanie I

cena netto: 68.40 Twoja cena  64,98 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Akademia arteterapii

Od praktyków dla praktyków

Podr阠znik arteterapii wraz ze scenariuszami zaj赕


Ksi笨ka jest zbiorem do秝iadcze arteterapeutów, którzy na co dzie, poprzez dzia砤nia twórcze, pomagaj innym. B阣zie ona 秝ietn inspiracj dla studentów ró縩ych kierunków terapeutycznych i humanistycznych oraz specjalistów pracuj眂ych z dzie鎚i, m硂dzie勘 i doros硑mi, którzy chc poszerzy w砤sn praktyk o wachlarz 鎤icze arteterapii. Publikacja jest pe硁a wskazówek od Autorek, które s praktykami w ró縩ych obszarach – pedagogiki, pracy z osobami z niepe硁osprawno禼iami intelektualnymi i zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami do秝iadczaj眂ymi kryzysu psychicznego.

Podr阠znik zawiera nieoczywiste spojrzenie na arteterapi i scenariusze pracy w obszarach nie poruszanych wcze秐iej szerzej w literaturze, m.in. takich jak:

– arteterapia w ramach TUS osób z autyzmem dzieci阠ym,
– teatroterapia,
– zaanga縪wanie rodziców w proces terapeutyczny dzieci,
– korelacja sztuki i muzyki na gruncie pracy z osobami choruj眂ymi psychicznie.

Wszystko to wraz z opisem pracy arteterapeuty „od kuchni” powoduje, 縠 jest to dzie硂 niezwykle przydatne dla osób wchodz眂ych w zawód arteterapeuty, maj眂ych obawy o skuteczno舵 terapii i w砤sne kompetencje, chc眂ych zainspirowa si i podeprze gotowymi materia砤mi do pracy z podopiecznymi – zarówno dzie鎚i, i jak i doros硑mi. Podr阠znik ten ma by te realn pomoc dla praktyków – na co zwraca uwag pracuj眂 w zawodzie arteterapeuty, jakie trudno禼i mo縩a napotka i jak

Wst阷

1. Arteterapia w praktyce
Anna Sikorska  

1.1. Oblicze arteterapii w Polsce XXI wieku
1.2. Czym jest arteterapia i na jakie trudno禼i odpowiada?
1.3. Spojrzenie na zagadnienie arteterapii od strony terapeuty i pacjenta

2. Najcz甓ciej spotykane trudno禼i w obszarze pracy z technikami arteterapii
Anna Sikorska

2.1. Opór w arteterapii – w czym si przejawia i jak mo縩a zach阠i podopiecznych do aktywno禼i twórczej?
2.2. Jak odpowiednio dobiera techniki pracy pod problemy naszych podopiecznych?
2.3. Budowa scenariuszy dzia砤 arteterapeutycznych

3. Arteterapia w edukacji dzieci i m硂dzie縴
Katarzyna Góralczyk

3.1. (Nie)mo縧iwa arteterapia w szkole
3.2. NieprzetARTE szlaki czyli o potrzebie zmian w edukacji
3.3. Wychowawca czy terapeuta? – moja podró z Arte w szkole
3.4. 45 minutowy problem – jak zmie禼i si z zaj阠iami Arte mi阣zy dzwonkami?
3.5. Arteterapia, a szko硑 j陑ykowe
3.6. Relacje podstaw do zastosowania arteterapii w szkole
3.7. Nieczytelny obraz, czyli mylne oblicze arteterapii w szko砤ch
3.8. Ucze w Arte 秝iecie – o zaletach stosowania arteterapii w szkole
3.9. Scenariusze pracy

4. Arteterapia w pracy z dzie鎚i z rodzin dysfunkcyjnych
Monika Ostrowska-Cichy

4.1. Dziecko w rodzinie
4.2. Arteterapia i jej mo縧iwo禼i wsparcia dzieci w placówkach wsparcia dziennego
4.3. Osobiste do秝iadczenia w pracy z dzie鎚i
4.4. Scenariusze pracy z dzie鎚i

5. Teatroterapia w edukacji i terapii
Anna Wangin-Dmyterko

5.1. Budowa scenariuszy pracy – Artschoolowi Aktorzy
5.2. Scenariusze pracy – Integracyjny Teatr Ta馽a AUTentYcZni My

6. Arteterapia z rodzicami dzieci z niepe硁osprawno禼iami

7. Rodzaje arteterapii w dzia砤niach z osobami z niepe硁osprawno禼i – teoria i scenariusze pracy
Anna Wangin-Dmyterko

8. Do秝iadczenie pracy arteterapeutycznej opartej na muzyce w psychiatrii
Anna Sikorska

8.1. Sztuki wizualne i muzyka jako 秗odek dotarcia do emocji osób doros硑ch
8.2. Troch historii – jak zacz瓿a si moja przygoda z arteterapi w 秝iecie psychiatrii
8.3. Elementy muzyki metafor 縴cia – teoria, uzasadnienie, autorski program zaj赕
8.3.1. Teoria i za硂縠nia programu
8.3.2. Wa縩e aspekty realizacji programu na oddziale
8.4. Program „Elementy muzyki – Elementy 縴cia”
8.4.1. Melodia
8.4.2. Harmonia
8.4.3. Agogika
8.4.4. Rytm
8.4.5. Dynamika
8.4.6. Artykulacja
8.4.7. Kolorystyka

236 stron, Format: 16.0x23.5cm. oprawa mi阫ka


Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022