wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UBEZPIECZENIA PODRĘCZNIK AKADEMICKI


RED. HANDSCHKE J. MONKIEWICZ J.

wydawnictwo: POLTEXT, 2010, wydanie I

cena netto: 85.00 Twoja cena  80,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w dziedzinie ubezpieczeń. Pojawiły się nowe produkty, nowe ryzyka i nowe metody zarządzania nimi. Zacieśniły się związki ubezpieczeń z bankowością i rynkami kapitałowymi. Zmieniło się przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, coraz bardziej złożone są regulacje prawne, dynamicznym zmianom podlegają instytucje sieci bezpieczeństwa. Wszystkie te przemiany spowodowały konieczność dostarczenia szerokim kręgom specjalistów oraz studentom wszechstronnej wiedzy – teoretycznej i praktycznej.

Powstał podręcznik autorstwa wybitnych specjalistów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju. Omówiono w nim takie problemy, jak: ryzyko, jego pomiar i klasyfikacja; ubezpieczenia jako urządzenie finansowe; regulacje działalności ubezpieczeniowej; produkty ubezpieczeniowe; zarządzanie ryzykiem; gospodarka finansowa przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; controling, budżetowanie, analiza finansowa i reasekuracja; ubezpieczenia na rynku finansowym; globalizacja systemu ubezpieczeniowego; nadzór ubezpieczeniowy; gwarancje ochrony ubezpieczeniowej; ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez zespół znanych Autorów, adresowany do dojrzałego i wymagającego Czytelnika. Nie ma on swojego odpowiednika na rynku krajowym.

- Prof. dr hab. Tomasz Michalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

To nowatorskie dzieło stanowi pożyteczną pozycję w literaturze do studiowania przedmiotu „ubezpieczenia” oraz kierunków pokrewnych. Będzie także bardzo przydatne dla praktyków ubezpieczeniowych.

- Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podręcznik akademicki znanych autorytetów świata ubezpieczeniowego, o wysokim prestiżu naukowym i dużym doświadczeniu praktycznym, stanowi cenny wkład w rozwój krajowej myśli ubezpieczeniowej.

- Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, Politechnika Radomska

Współczesne ubezpieczenia coraz bardziej oddalają się od swojego klasycznego modelu biznesowego, zbliżając się do bankowości i rynku kapitałowego. Podręcznik pod redakcją Jerzego Handschke i Jana Monkiewicza jest udaną próbą ukazania ich nowego oblicza.

- Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, Uniwersytet Warszawski


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1
Przewidywalność, wartość i ryzyko (Bogusław Hadyniak)
1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność
1.2. Wartość i skutki zdarzeń
1.3. Niepewność i wartość a ryzyko
1.4. Klasyfikacja ryzyka i ryzyko ubezpieczalne
1.5. Pomiar ryzyka
1.6. Panowanie nad ryzykiem

Rozdział 2
Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe
2.1. Przesłanki ubezpieczenia
2.2. Usługa ubezpieczenia i uczestnicy ubezpieczenia
2.3. Konstrukcja finansowa ubezpieczenia (urządzenie finansowe)
2.4. Interes ubezpieczeniowy (legalność ubezpieczenia i granice odpowiedzialności ubezpieczyciela)
2.5. Składka ubezpieczeniowa
2.6. Ochrona ubezpieczeniowa
2.7. Ustalanie i wypłata świadczeń lub odszkodowań
2.8. Klasyfikacja ubezpieczeń
2.8.1. Klasyfikacja ubezpieczeń w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym
2.8.2. Ustawowa klasyfikacja ubezpieczeń
2.9. Produkty ubezpieczeniowe

Rozdział 3
Regulacje działalności ubezpieczeniowej (Jan Monkiewicz)
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Podstawy teoretyczne regulacji gospodarczej
3.3. Jakość regulacji gospodarczych
3.4. Pojęcie regulacji ubezpieczeniowych
3.5. Cele regulacji ubezpieczeniowych
3.6. Typy regulacji ubezpieczeniowych
3.6.1. Licencjonowanie
3.6.2. Regulacje bieżącej działalności ubezpieczeniowej
3.6.3. Zaprzestanie prowadzenia działalności (wyjście z rynku)
3.6.4. Regulacje gospodarki finansowej ubezpieczycieli
3.7. Podstawowe modele regulacyjne
3.8. Współczesne wyzwania regulacyjne
3.9. Koszty regulacji

Rozdział 4
Regulacja umowy ubezpieczenia (Marcin Orlicki)
4.1. Prawo ubezpieczeniowe
4.2. Charakter prawny umowy ubezpieczenia
4.3. Strony umowy ubezpieczenia i podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia
4.4. Zawieranie i dokumentowanie umowy ubezpieczenia
4.5. Prawne reguły wykonywania umowy ubezpieczenia - świadczenia stron umowy
4.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4.7. Zasada zaufania stron umowy ubezpieczenia (i innych podmiotów zaangażowanych w stosunek prawny ubezpieczenia)
4.8. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej
4.9. Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe

Rozdział 5
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (Bogusław Hadyniak)
5.1. Formy organizacyjne ubezpieczycieli
5.2. Biznesowe cele i warunki ich realizacji w przedsiębiorstwie ubezpieczyciela
5.3. Główny proces biznesowy w firmach ubezpieczeniowych
5.4. Procesy biznesowe a organizacja firmy ubezpieczeniowej
5.5. Wyspecjalizowane funkcje w firmie ubezpieczeniowej
5.6. Zakres działalności firmy ubezpieczeniowej (outsourcing)
5.7. Modele organizacyjne firmy ubezpieczeniowej
5.8. Firmy ubezpieczeniowe w Polsce

Rozdział 6
Zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (Wanda Ronka-Chmielowiec)
6.1. Rodzaje i czynniki ryzyka w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym
6.1.1. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej
6.1.2. Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego
6.2. Miary ryzyka przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego
6.3. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym
6.3.1. Identyfikacja, klasyfikacja i pomiar ryzyka ubezpieczeniowego
6.3.2. Ryzyko katastrofalne
6.3.3. Ryzyka ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach typu life
6.3.4. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach
6.3.5. Ryzyko składki ubezpieczeniowej
6.4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym
6.4.1. Charakterystyka ryzyka kredytowego i metody zarządzania nim
6.4.2. Charakterystyka ryzyka rynkowego i metody zarządzania nim
6.4.3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w działalności ubezpieczeniowej
6.5. Ryzyko niewypłacalności i ryzyko utraty płynności

Rozdział 7
Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (Lech Gąsiorkiewicz)
7.1. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej ubezpieczycieli
7.2. Majątek oraz kapitały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
7.2.1. Majątek (aktywa)
7.2.2. Kapitały (pasywa)
7.3. Działalność lokacyjna (inwestycyjna)
7.3.1. Rodzaje portfeli inwestycyjnych
7.3.2. Lokaty
7.3.3. Wpływ działalności inwestycyjnej na wynik finansowy
7.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
7.4.1. Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych
7.4.2. Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego
7.5. Przychody i koszty
7.6. Wypłacalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
7.6.1. Instrumenty kontroli wypłacalności
7.6.2. Instrumenty kontroli wypłacalności w krajowym systemie ubezpieczeniowym
7.7. Nowa koncepcja w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych {Sohency II)
7.7.1. Wycena aktywów i pasywów
7.7.2. Zasady dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
7.7.3. Fundusze własne
7.7.4. Kapitałowy wymóg wypłacalności
7.7.5. Minimalny wymóg kapitałowy
7.7.6. Zasady dotyczące inwestowania
7.8. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
7.8.1. Podstawy prawne gospodarki finansowej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Polsce
7.8.2. Zawartość sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Rozdział 8
Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (Jacek Lisowski)
8.1. Zagadnienia ogólne
8.2. Cel i rodzaje analizy finansowej
8.3. Analiza wskaźnikowa jako podstawowa forma analizy finansowej ubezpieczyciela
8.4. Charakterystyka wybranych wskaźników finansowych

Rozdział 9
Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym (Magdalena Chmielowiec-Lewczuk)
9.1. Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym
9.2. Controlling strategiczny
9.3. Controlling operacyjny
9.4. Rola i miejsce budżetowania w controllingu
9.5. Budżetowanie tradycyjne
9.6. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu
9.7. Powiązania w grupie ubezpieczeniowej a controlling

Rozdział 10
Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (Wanda Ronka-Chmielowiec)
10.1. Istota i funkcje reasekuracji
10.1.1. Charakterystyka reasekuracji jako wtórnego transferu ryzyka
ubezpieczeniowego
10.1.2. Bierny i czynny udział przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w reasekuracji
10.1.3. Funkcje i zadania reasekuracji
10.2. Rodzaje kontraktów reasekuracyjnych
10.2.1. Kontrakty reasekuracyjne - prawne formy zobowiązań
10.2.2.Rodzaje umów reasekuracyjnych ze względu na metody podziału ryzyka
10.3. Metody alternatywnego transferu ryzyka
10.3.1. Reasekuracja finansowa
10.3.2. Umowy reasekuracji finansowej
10.4. Polityka reasekuracyjna w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych

Rozdział 11
Ubezpieczenia na rynku finansowym (Jan Monkiewicz)
11.1. Uwagi wprowadzające
11.2. Ubezpieczenia i bankowość - bazowe modele finansowe
11.3. Bankowość i ubezpieczenia - bancassurance
11.4. Bancassurance a ubezpieczyciele na życie - obszary współpracy produktowej
11.5. Bancassurance w ubezpieczeniach na życie - skala zjawiska
11.6. Ubezpieczenia a rynki kapitałowe
11.6.1. Zakłady ubezpieczeń jako inwestorzy instytucjonalni
11.6.2. Rynki kapitałowe a transfer i finansowanie ryzyka ubezpieczeniowego
11.7. Ubezpieczeniowe instrumenty rynku kapitałowego
11.7.1. Sekurytyzacja ubezpieczeniowa
11.7.2. Kapitał warunkowy
11.7.3. Pochodne ubezpieczeniowe

Rozdział 12
Globalizacja działalności ubezpieczeniowej (Marek Monkiewicz)
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Światowy rynek ubezpieczeń
12.3. Transnacjonalizacja działalności ubezpieczeniowej
12.3.1. Przesłanki transnacjonalizacji działalności ubezpieczeniowej
12.3.2. Infrastruktura regulacyjna transnacjonalizacji
12.3.3. Infrastruktura techniczna transnacjonalizacji
12.3.4. Transgraniczne obroty usługami ubezpieczeniowymi
12.4. Międzynarodowe centra ubezpieczeniowe
12.4.1. Rynek londyński
12.4.2.Luksemburg
12.4.3. Bermudy
12.4.4. Liechtenstein
12.4.5. Dublin/Irlandia
12.5. Międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe i konglomeraty finansowe
12.7. Jednolity rynek ubezpieczeń UE
12.7.1. Pojęcie i zasady
12.7.2. Podstawowe regulacje
12.7.3. Granice jednolitego rynku ubezpieczeń

Rozdział 13
Nadzór ubezpieczeniowy (Jan Monkiewicz)
13.1. Pojęcie i zadania nadzoru
13.2. Modele systemów nadzorczych
13.3. Struktura procesu nadzoru
13.4. Międzynarodowe standardy nadzoru ubezpieczeniowego
13.5. Organizacja nadzoru nad polskim rynkiem ubezpieczeniowym
13.6. Polski nadzór ubezpieczeniowy po akcesji do Unii Europejskiej

Rozdział 14
Systemy gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej (Marek Monkiewicz)
14.1. Systemy ochrony uczestników rynku w ubezpieczeniach
14.2. Pojęcie i specyfika ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych
14.3. Przesłanki tworzenia funduszy gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej
14.4. Podstawowe właściwości funduszy gwarancyjnych w sektorze ubezpieczeń
14.5. Systematyka funduszy gwarancyjnych
14.6. Regulacje UE w zakresie ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych
14.7. Regulacje polskie w zakresie ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych

Rozdział 15
Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego (Tadeusz Szumlicz)
15.1. System zabezpieczenia społecznego
15.1.1. Definicja systemu i zakres zabezpieczenia społecznego
15.1.2. Aspekty systemu zabezpieczenia społecznego
15.2. Zastosowanie metody ubezpieczenia w zabezpieczeniu społecznym
15.2.1. "System ubezpieczeń społecznych" jako bazowe zabezpieczenie społeczne
15.2.2."Doubezpieczenie" w systemie zabezpieczenia społecznego
15.2.3. Zastosowanie ubezpieczenia w zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
15.2.4. Zastosowanie ubezpieczenia w zabezpieczeniu emerytalnym
15.2.5.Zastosowanie ubezpieczenia w zabezpieczeniu zdrowotnym
15.3. Partnerstwo publiczno-prywatne w ubezpieczeniowych systemach zabezpieczenia społecznego

Bibliografia
Indeks
Informacja o Autorach

 


544 strony, oprawa twarda

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- UBEZPIECZENIA NON-LIFE
WIERZBICKA E. RED.

- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
RED. ROGOWSKI S.

- MEDYCYNA UBEZPIECZENIOWA UNDERWRITING ORZECZNICTWO UBEZPIECZENIA
GUZEL Z. FAL D.M. LIPKA A. RED.

- BANKOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA NA POTRZEBY OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO
RYŻEWSKA ST.

- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC W EUROPIE I W POLSCE AKTUALNE PROBLEMY
MONKIEWICZ M. (RED.)

- REASEKURACJA KLASYCZNE I ALTERNATYWNE METODY TRANSFERU RYZYKA UBEZPIEC
MAŁEK A.

- STUDIA Z BANKOWOŚCI CENTRALNEJ I POLITYKI PIENIĘŻNEJ
PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W. RED.

- KANAŁY DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
WITKOWSKA J.

- FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, SYSTEMU BANKOWEGO, BUDŻETOWEGO, UBEZPIECZEŃ.
JAROCKA E.

- FUNDUSZE UNIJNE I EUROPEJSKIE 2007-2013 DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SZYMAŃSKA A.

- FUNDUSZE UE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. W LATACH 2007-2013 CZ. II

- MATEMATYKA W UBEZPIECZENIACH. JAK TO WSZYSTKO POLICZYĆ?
MICHALSKI T. TWARDOWSKA K. TYLUTKI B.

- UBEZPIECZENIA RYNEK I RYZYKO
RED. RONKA - CHMIELOWIEC W.

- LOJALNOŚĆ KLIENTA A LOGISTYKA FIRM USŁUGOWYCH
CICHOSZ M.

- BANK CENTRALNY NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PIENIĘŻNYM
PYKA I.

- SAMORZĄD TERYTORIALNY W EUROPIE ZACHODNIEJ
RAJCA L.

- PODSTAWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTU
KARBOWIAK H.

- PROBLEMY POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO
JANC A.

- INTERES UBEZPIECZENIOWY ASPEKTY PRAWNE
BYCZKO S.

- MARKETING 3.0
KOTLER P. KARTAJAYA H. SETIAWAN I.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022