wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ASPEKTY PRAWNE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


BRZEZICKI T. BRZEZIŃSKA-RAWA A. NOWICKI H. SZWAJDLER W. KUCHARSKI K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2013, wydanie I

cena netto: 69.00 Twoja cena  65,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego


W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób przedstawiono analizę instytucji oraz procedur z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, od genezy i istoty planowania przestrzennego począwszy, poprzez omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, po kwestie związane z realizacją planu miejscowego (lokalizacja inwestycji).


Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach. Autorzy zaprezentowali również aktualny przebieg prac legislacyjnych związanych z reformą regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, wskazali też pewne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Czytelnik znajdzie tu również przegląd procedur planistycznych w ujęciu porównawczym oraz wybór najważniejszych i najciekawszych orzeczeń sądów administracyjnych.


Opracowanie adresowane jest do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, do studentów prawa i administracji, a także do pracowników administracji, którzy uczestniczą w procesie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i biorą udział w procesie stosowania prawa.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako polityka działania państwa
1. Cele zagospodarowania przestrzennego
2. Problematyka zagospodarowania przestrzennego w polskich regulacjach prawnych
3. Problematyka zagospodarowania przestrzennego w aktualnych regulacjach prawnych
3.1. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w innych ustawach
4. Zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4.1. Zasada ładu przestrzennego
4.2. Zasada zrównoważonego rozwoju
4.3. Zasada uwzględniania w planowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
4.4. Zasada władztwa planistycznego gminy
4.5. Zasada udziału obywateli w kształtowaniu ładu przestrzennego
5. Podstawowe (ustawowe) pojęcia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
6. Planowanie przestrzenne a prawo własności (wpływ instrumentów planowania na prawo własności)

Rozdział 2
Charakter prawny, treść i rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1. Charakter prawny studium
1.1. Cel i funkcje studium
1.2. Zasięg terytorialny studium
1.3. Obowiązek sporządzenia studium
1.4. Studium jako akt kierownictwa wewnętrznego
1.5. Finansowanie sporządzenia studium
2. Treść studium
2.1. Uwagi wstępne o strukturze studium
2.2. Tekstowa część studium
2.3. Graficzna część studium
2.4. Transparentność studium
3. Wpływ studium na plany miejscowe

Rozdział 3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - charakter prawny, treść oraz skutki ekonomiczne
1. Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.1. Cel i funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.2. Zasięg terytorialny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.3. Fakultatywność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.4. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego
1.5. Finansowanie sporządzenia planu miejscowego
2. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1. Struktura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.2. Część tekstowa
2.3. Część graficzna
2.4. Dostępność treści planu miejscowego
3. Skutki ekonomiczne związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.1. Cechy wspólne
3.2. Roszczenia związane z uniemożliwieniem lub utrudnieniem korzystania z nieruchomości
3.3. Roszczenia związane ze zmianą wartości nieruchomości - odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
3.4. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Rozdział 4
Procedura tworzenia i uchwalania studium i planów miejscowych na poszczególnych etapach - podobieństwa i różnice
1. Czynności wykonywane do momentu sporządzenia projektu studium lub planu
1.1. Uchwała rady gminy w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia studium lub planu
1.2. Sporządzenie projektu. Wnioski do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Procedura opiniowania i uzgadniania
2.1. Organy właściwe do opiniowania i uzgadniania
2.2. Charakter prawny opinii i uzgodnień
3. Partycypacja społeczna - wyłożenie projektu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, uwagi do projektu studium bądź planu
4. Uchwalanie i wejście w życie studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Zarządzenie zastępcze wojewody

Rozdział 5
Charakter prawny decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
1. Zagadnienia ogólne
2. Decyzja lokalizacyjna jako decyzja administracyjna
3. Czas obowiązywania decyzji
4. Skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 6
Materialnoprawne przesłanki i cele decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1. Zakres decyzji
2. Inwestycje niewymagające ustalenia lokalizacji celu publicznego
3. Cel wprowadzenia decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznego

Rozdział 7
Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
1. Zakres decyzji
2. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy
2.1. Rodzaje przesłanek
2.2. Dobre sąsiedztwo
2.3. Analiza
2.4. Dostęp do drogi publicznej
2.5. Uzbrojenie terenu
2.6. Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele
2.7. Zgodność z przepisami odrębnymi
3. Ustalenie warunków zabudowy a studium
4. Skutki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 8
Procedura wydawania decyzji lokalizacyjnych - podobieństwa i różnice
1. Przyczyny podobnych uregulowań proceduralnych odnoszących się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
2. Właściwość organu
3. Wniosek inwestora
4. Strona
5. Projekt decyzji lokalizacyjnej
6. Uzgodnienia
7. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uzgodnienia
8. Zawieszenie postępowania
9. Elementy decyzji
10. Możliwość przeniesienia uprawnień wynikających z decyzji
11. Zaskarżalność decyzji
12. Wygaśnięcie decyzji lokalizacyjnych
13. Tryby nadzwyczajne zezwalające na zmianę bądź wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji lokalizacyjnych
14. Rejestry decyzji

Rozdział 9
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym, regionalnym i ponadgminnym
1. Charakter prawny koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
2. Treść KPZK
3. Procedura sporządzania i przyjmowania KPZK
4. Planowanie przestrzenne w województwie
4.1. Opracowania planistyczne obejmujące obszar województwa
4.2. Charakter prawny wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3. Treść wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
4.4. Procedura sporządzania i uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa
5. Rola powiatu w planowaniu przestrzennym

Rozdział 10
Problemy planowania przestrzennego w obecnym kształcie. Perspektywy na przyszłość
1. Problemy planowania przestrzennego
2. Kierunki zmian legislacyjnych
3. Ocena funkcjonowania systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w obecnym kształcie. Perspektywy na przyszłość

Orzeczenia

Akty prawne

Bibliografia


168 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019