wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW


MĄCZYŃSKA E. RED.

wydawnictwo: SGH, 2011, wydanie II

cena netto: 79.00 Twoja cena  75,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest obecnie niedostępna


CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW wydanie II poprawione i rozszerzone

JAKIE SĄ PRZYCZYNY KRYZYSU ORAZ JAK ANTYCYPOWAĆ I OSŁABIAĆ NEGATYWNE SKUTKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW?

Książka ukierunkowana jest na następujące obszary:

 • Teoretyczne aspekty dotyczące podstawowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw kategorii: niepewności, ryzyka i bankructwa - ich teoretyczna identyfikacja pod kątem bieżących i perspektywicznych następstw dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.
 • Rekomendacje praktyczne dla przedsiębiorstw i polityki gospodarczej służące łagodzeniu negatywnych następstw ryzyka i niepewności.
 • Edukacyjne aspekty dotyczące niepewności i ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i cyklach ich życia.

W ramach realizacji tak sformułowanych głównych celów badawczych analizowane były następujące kwestie:

 • Teoretyczna identyfikacja kategorii z zakresu demografii przedsiębiorstw i cykli ich życia - w powiązaniu z nowym nurtem badawczym: ekonomii wiedzy niedoskonałej - Imperfect Knowledge Economics.
 • Identyfikacja w ujęciu globalnym rodzajów i następstw niepewności oraz ryzyka w działalności przedsiębiorstw.
 • Wpływ regulacji instytucjonalnych, w tym prawnych na działalność i cykle życia przedsiębiorstw.
 • Identyfikacja ryzyka rynku kapitałowego i jego następstw dla funkcjonowania i cykli życia przedsiębiorstw oraz możliwości optymalizacji ryzyka w tym zakresie.
 • Rzeczywisty i potencjalny zakres oraz użyteczność zastosowań modeli i systemów wczesnego ostrzegania (SWO) w praktyce - jako narzędzi optymalizacji ryzyka.

Badania będące podstawą książki wykazują, że :

 • Paradoksalnie w epoce gospodarki opartej na wiedzy w gruncie rzeczy mamy do czynienia z ekonomią wiedzy niedoskonałej, wiedzy niepewnej (Imperfect Knowledge Economics). Dlatego niezbędna jest zmiana podejścia w naukach i badaniach ekonomicznych w kierunku ujęcia holistycznego, interdyscyplinarnego, w tym rozwoju badań z zakresu demografii przedsiębiorstw.
 • Narastająca dynamika przemian we współczesnej gospodarce sprawia, że gospodarka w coraz większym stopniu nabiera cech nietrwałości, co wpływa na kształtowanie cykli życia przedsiębiorstw.
 • Postępujące procesy globalizacji, rozwój rynków kapitałowych i ponadnarodowych przedsiębiorstw oraz związana z tym złożoność gospodarki, a tym samym rosnące ryzyko biznesu sprawiają, że nie tylko gospodarka, przedsiębiorstwa, ale również ryzyko oraz niepewność, podlegają globalizacji, co wywołuje efekt globalnego kształtowania cykli życia i generalnie demografii przedsiębiorstw.
 • Podstawowe znaczenie odgrywają w tym wypadku czynniki związane z koniunkturą gospodarczą, z tempem wzrostu i rozwoju kulturowo-cywilizacyjne oraz związane z zarządzaniem wiedzą i informacją.
 • Globalizacja generalnie, mimo szeregu efektów pozytywnych, jakie przynosi, wyraźnie wywołuje efekt wypychania, przemieszczania negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych z obszarów (krajów, regionów, aglomeracji, przedsiębiorstw) silniejszych ekonomicznie do słabszych. Dotyczy to przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, które nader często przegrywają w konkurencji z gigantami.
 • W związku ze zmianami paradygmatu rozwojowego dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw niezbędny jest rozwój instytucjonalnej infrastruktury biznesu (w tym przede wszystkim regulacyjnej), o czym przekonują ujawniające się w ostatnim okresie z całą ostrością, słabości nowoczesnej gospodarki i zagrożenia dla światowego systemu gospodarczego.
 • W Polsce mamy do czynienia z niebezpiecznym zaniedbywaniem kwestii strategicznych i marginalizowaniem planowania strategicznego.
 • Brak podejścia strategicznego niekorzystnie rzutuje na warunki funkcjonowania i cykle życia przedsiębiorstw. Wpływa to na poszerzanie się obszarów niepewności strategicznej.
 • W warunkach narastającej niepewności w gospodarce rośnie ranga podejścia strategicznego i systemów wczesnego ostrzegania.

   

   

  Spis treści

  Wprowadzenie

   Część I. Cykle życia przedsiębiorstw w warunkach globalnej niepewności i ekonomii wiedzy niedoskonałej. Aspekty makroekonomiczne

  1. Cykle życia przedsiębiorstw - koncepcje teoretyczne oraz instytucjonalna infrastruktura funkcjonowania przedsiębiorstw (Krystyna Poznańska)

  1.1. Wstęp

  1.2. Czynniki determinujące cykl życia przedsiębiorstw

  1.3. Nurt instytucjonalny w ekonomii a cykl życia przedsiębiorstw

  1.4. Podsumowanie

   2. Dylematy kształtowania przyszłości w kontekście cykli życia przedsiębiorstw (Elżbieta Mączyńska)

  2.1. Dysfunkcje teraźniejszości

  2.2. Zawodne miary

  2.3. Kryzys a przełom cywilizacyjny

  2.4. Pytania o optymalny model ustroju gospodarczego

  2.5. Pytania otwarte

   3. Cykle życia przedsiębiorstwa w aspekcie ?demografii przedsiębiorstw" - synteza dotychczasowego dorobku badawczego krajowego i zagranicznego (Aneta Ptak-Chmielewska)

  3.1. Wstęp

  3.2. Historia i zarys tematu ?cykl życia przedsiębiorstwa" w kontekście demografii przedsiębiorstw

  3.3. Podstawowe definicje i pojęcia w ?demografii przedsiębiorstw"

  3.4. Przegląd teorii mających zastosowanie w ?demografii przedsiębiorstw"

  3.5. Przegląd wyników empirycznych dla Polski i Europy na podstawie publikacji i danych GUS i Eurostatu

  3.6. Podsumowanie

   4. Cykl życia i likwidacja przedsiębiorstw - wymiar ilościowy. Analiza porównawcza Polska - Unia Europejska (Aneta Ptak-Chmielewska)

  4.1. Wstęp

  4.2. Źródła danych dostępne w Polsce

  4.3. Statystyki urodzeń i zgonów przedsiębiorstw w Polsce

  4.4. Wpływ zmian w dynamice populacji przedsiębiorstw na zatrudnienie

  4.5. Związek dynamiki populacji przedsiębiorstw z cyklem koniunkturalnym

  4.6. Polska na tle Unii Europejskiej

  4.7. Podsumowanie

   Część II. RYZYKO A CYKLE ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTW

  5. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa (Robert Sasin)

  5.1. Wstęp

  5.2. Główne trendy i prognozy rozwoju koncepcji zarządzania ryzykiem

  5.2.1. ERM - najpopularniejszą koncepcją w zarządzaniu ryzykiem

  5.2.2. Wzrost znaczenia kapitału ekonomicznego - uwzględnienie elementów ryzyka w pomiarze kapitału

  5.2.3. Zmiany w podejściu do transferu ryzyka

  5.2.4. Potrzeba standardu do pomiaru ryzyka operacyjnego

  5.2.5. Korzystny wpływ postępu technologii IT i komunikacji na ERM

  5.2.6. Wartość godziwa - podstawą sporządzania sprawozdań finansowych

  5.2.7. Wzrost znaczenia specjalisty od zarządzania ryzykiem

  5.2.8. Komitety audytu jako grupy do spraw ryzyka

  5.3. Dochodzenie do dojrzałości ERM a cykl życia przedsiębiorstwa

  5.3.1. Faza 1: Zarządzanie ryzykiem w fazie narodzin przedsiębiorstwa

  5.3.2. Faza 2: Zarządzanie ryzykiem w fazie wzrostu przedsiębiorstwa

  5.3.3. Faza 3: Zarządzanie ryzykiem w fazie dojrzałości przedsiębiorstwa

  5.3.4. Faza 4: Zarządzanie ryzykiem w fazie spadku przedsiębiorstwa

  5.3.5. Faza 5: Zarządzanie ryzykiem w fazie schyłku przedsiębiorstwa

  5.4. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a podejście do zarządzania ryzykiem - synteza

  5.5. Popularność koncepcji ERM wśród przedsiębiorstw w Polsce

  5.6. Podsumowanie

   6. Zarządzanie ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa (Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński)

  6.1. Wstęp

  6.2. Rola zarządzania ryzykiem w koncepcjach cyklu życia przedsiębiorstwa

  6.3. Stan zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach

  6.4. Kultura przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem

  6.5. Metody identyfikacji i analizy ryzyka

  6.6. Kontrowersje wokół metody VaR

  6.7. Zakończenie

   7. Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej w warunkach globalnej niepewności (Elżbieta Mączyńska)

  7.1. Wstęp

  7.2. Stan naruszonej równowagi i gospodarka nietrwałości

  7.3. Zagrożenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wyniki badań i studiów

  7.4. Użyteczność modeli wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej

  7.5. Podsumowanie

   8. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw przy użyciu modeli dyskryminacyjnych - studium przypadku linii lotniczych (Joanna Krawiec)

  8.1. Wstęp

  8.2. Wybrane modele dyskryminacyjne

  8.3. Podstawowa charakterystyka wybranych przedsiębiorstw i wyniki analizy dyskryminacyjnej

  8.3.1. Finnair

  8.3.2. Sky Europe

  8.4. Austrian Airlines

  8.4.1. Ryan Air

  8.5. Synteza otrzymanych wyników w kontekście sytuacji na rynku transportu lotniczego

  8.6. Podsumowanie

   9. Cykle życia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Agata Adamska)

  9.1. Koncepcje cyklu życia przedsiębiorstw

  9.1.1. Modele cyklu życia - perspektywa przedsiębiorstwa

  9.1.2. Cykl życia przedsiębiorstwa jako element cyklu życia populacji przedsiębiorstw

  9.2. Wyniki badań populacji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  9.2.1. Analiza debiutów na GPW w Warszawie

  9.2.2. Analiza przyczyn wykluczania akcji z notowań na GPW w Warszawie

  9.2.2.1. Wykluczanie akcji z notowań a rodowód spółki publicznej

  9.2.2.2. Wykluczanie akcji z notowań a branża spółki

  9.2.2.3. Wykluczanie akcji z notowań a koniunktura gospodarcza

  9.2.3. Analiza czasu trwania życia spółek publicznych

  9.3. Podsumowanie

   10. Przeżywalność przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na długość życia podmiotów sektora MŚP (Hanna Sokół)

  10.1. Fazy życia przedsiębiorstwa

  10.2. Podmioty gospodarki narodowej - zarejestrowane i aktywne

  10.3. Wskaźniki przeżycia przedsiębiorstw

  10.4. Długość życia przedsiębiorstwa a wyniki finansowe

  10.5. Eksport nowopowstałych przedsiębiorstw

  10.6. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw i źródła finansowania

  10.7. Zadłużenie przedsiębiorstw

  10.8. Bariery rozwoju przedsiębiorstw

  10.9. Podsumowanie

   11. Cykle życia biznesu w polskim Internecie (Paweł Dec)

  11.1. Wstęp

  11.2. Syntetyczny zarys historyczny rozwoju Internetu w Polsce

  11.3. Aspekty prawne rozwoju biznesu w Internecie w Polsce

  11.4. Upadłości internetowe w Polsce

  11.4.1. Likwidacje i upadłości sklepów internetowych

  11.4.1.1. Upadłość Vivid.pl

  11.4.1.2. Upadłość Znak.pl

  11.4.1.3. Upadłość Hoopla.pl

  11.4.1.4. Upadłość Sirius.pl

  11.4.1.5. Upadłość Bileterii.pl

  11.4.2. Upadłości portali internetowych w Polsce

  11.4.2.1. Upadłość Areny.pl

  11.4.2.2. Upadłość Poland.com

  11.4.2.3. Upadłość Ahoj.pl

  11.4.3. Problemy finansowe portalu społecznościowego Grono.net

  11.5. Przyczyny niepowodzeń i upadłości e-biznesu w Internecie

  11.6. Perspektywy rozwoju e-biznesu w Polsce

  11.6.1. Priorytety rozwoju

  11.6.2. Szanse rozwoju e-biznesu w Polsce dzięki funduszom europejskim

  11.6.3. Ekspansja krajowego e-biznesu na rynki zagraniczne

  11.7. Podsumowanie

   12. Ryzyko prawne w działalności firm agrobiznesu (Daria Oleszczuk, Stanisław Kowalczyk)

  12.1. Wprowadzenie do problemu ryzyka prawnego

  12.2. Ryzyko w teorii

  12.3. Ryzyko prawne

  12.4. Nadmierne uregulowanie prawa (przeregulowanie)

  12.5. Niedostateczne uregulowanie prawa (luki w prawie)

  12.6. Trudności w egzekwowaniu prawa

  12.7. Zakres i złożoność regulacji prawnych w sferze agrobiznesu

  12.8. Cykle życia przedsiębiorstw a firma agrobiznesu

  12.9. Ryzyko prawne w funkcjonowaniu firmy agrobiznesu

  12.10. Ryzyko prawne a cykle życia firmy agrobiznesu

   13. Zagrożenie upadłością a cykl życia przedsiębiorstw rolniczych (Emilia Grzegorzewska)

  13.1. Wstęp

  13.2. Upadłość ekonomiczna i teoria cyklu życia przedsiębiorstw w świetle literatury

  13.2.1. Teoretyczne aspekty upadłości ekonomicznej przedsiębiorstw

  13.2.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie predykcji upadłości przedsiębiorstw

  13.2.3. Teoria cyklu życia przedsiębiorstwa

  13.3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

  13.3.1. Spółki hodowli roślin i zwierząt ANR

  13.4. Kondycja finansowa i zagrożenie upadłością w różnych fazach cyklu życia badanych przedsiębiorstw

  13.4.1. Analiza bilansu

  13.4.2. Analiza rachunku zysków i strat

  13.4.3. Analiza wskaźnikowa

  13.4.4. Analiza zagrożenia upadłością - system wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw rolniczych

  13.5. Podsumowanie

   14. Współpraca przedsiębiorstwa z ubezpieczycielem w fazach cyklu życia (Ewa Wierzbicka)

  14.1. Znaczenie ubezpieczeń w cyklu życia firmy

  14.2. Klęski żywiołowe ujawniły niski stopień ubezpieczenia firm

  14.3. Znaczenie ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw

  14.4. Rola ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC

  14.5. Podsumowanie

   Część III. BANKRUCTWA I UPADŁOŚCI JAKO ETAP W CYKLU ŻY CIA PRZEDSIĘBIORSTW. ANALIZY EMPIRYCZNE

  15. Bankructwa przedsiębiorstw a nadzór właścicielski (Elżbieta Mączyńska)

  15.1. Wstęp

  15.2. Cykle życia przedsiębiorstw i ich bankructwa a naruszona równowaga

  15.3. Dysfunkcje nadzoru właścicielskiego

  15.4. Prawo upadłościowe i naprawcze w praktyce sądowej. Wyniki badań

  15.5. Studia przypadków upadłości przedsiębiorstw w Polsce

  15.6. Podsumowanie

   16. Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw (Zbigniew Krysiak)

  16.1. Wstęp

  16.2. Ewolucja bankowości a upadłość przedsiębiorstw na tle cyklu koniunkturalnego

  16.3. Asymetryczna rola banku a upadłość przedsiębiorstw w latach 2008-2010

  16.4. Wpływ symetrii zarządzania ryzykiem kredytobiorcy i banku na stabilność przedsiębiorstwa

  16.5. Podsumowanie

   17. Wpływ zaostrzenia polityki kredytowej banków w Polsce na wzrost poziomu zagrożenia spółek publicznych upadłością (Waldemar Rogowski, Paweł Kowalski)

  17.1. Charakterystyka badania - cel, metodologia, zakres, etapy

  17.2. Wyniki badania

  17.3. Podsumowanie. Dalsze obszary badawcze

   18. Upadłości przedsiębiorstw deweloperskich w Polsce (Agnieszka Kobeszko)

  18.1. Wstęp

  18.2. Przedsiębiorstwa deweloperskie w Polsce - problemy definicyjne a statystyka upadłości

  18.2.1 Pojęcia: ?deweloper" i ?działalność deweloperska"

  18.2.2. Działalność deweloperska w Polsce

  18.2.3. Statystyka upadłości przedsiębiorstw deweloperskich w Polsce

  18.3. Sektor ?deweloperzy" w Polsce - cykl życia a ryzyko upadłości

  18.3.1. Cykle życia spółek publicznych z sektora ?deweloperzy" w Polsce

  18.4. Upadłości spółek publicznych z sektora ?deweloperzy" w Polsce w świetle koncepcji liability of smallness

  18.5. Podsumowanie

   19. Sprawozdawczość finansowa jednostek w upadłości (Anna Godlewska)

  19.1. Wstęp

  19.2. Funkcje sprawozdań finansowych

  19.3. Polityka rachunkowości, prawo bilansowe a nadrzędne zasady sprawozdawczości finansowej

  19.4. Zagrożenia kontynuacji działania a sprawozdawczość finansowa

  19.5. Prawo upadłościowe i naprawcze a sprawozdawczość finansowa

  19.6. Podsumowanie

   20. Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania upadłościom w Unii Europejskiej - polityka drugiej szansy Patrycja Jasińska

  20.1. Wstęp

  20.2. Geneza powstania inicjatywy na szczeblu Unii Europejskiej

  20.3. Bankructwo jako szansa dalszego rozwoju - przełamanie stereotypu

  20.4. Rozwiązania prawne UE dotyczące upadłości firm oraz polityka drugiej szansy

  20.5. Działania podjęte przez Polskę i ich ocena

  20.6. Rola prawa upadłościowego

  20.7. Wspieranie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością

  20.8. Podsumowanie

   CYKLE ŻYCIA PRZEDSIĘBIORST W I ICH BANKRUCTWA - WNIOSKI I REKOMENDACJE

  (Elżbieta Mączyńska)

  1. Przemiany systemowe a warunki funkcjonowania i cykle życia przedsiębiorstw

  2. Demografia przedsiębiorstw - cykle życia i upadłości

  3. Ryzyko i wczesne ostrzeganie a cykle życia przedsiębiorstw

  4. Kwestie regulacyjne

  5. Wyniki analiz sektorowych

  5.1. Wpływ sektora bankowego na cykle życia przedsiębiorstw

  5.2. Biznes internetowy

  5.3. Przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu

  5.4. Cykle życia przedsiębiorstw a ubezpieczenia

  ANEKS (Paweł Dec)

  A.1. Statystyki upadłości w Polsce i na świecie - lata 1997-2010

  A.2. Statystyka upadłości w Polsce - lata 1997-2010

  A.3. Statystyka upadłości na świecie

  A.3.1. Europejska statystyka upadłości

  A.3.2. Statystyka upadłości w USA

  Wykaz tabel

  Wykaz rysunków

  Bibliografia

Oprawa: miękka  Format: B5  Liczba stron: 513

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE ASPEKTY INSTYTUCJONALNE
MĄCZYŃSKA E.

- WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
BIJAK W.

- KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
SZUMLICZ T. RED.

- RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY
WASZKIEWICZ A.

- POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE
GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I MODELE OSTRZEGAJĄCE
HOŁDA A. MICHERDA B.

- ETNOGRAFIA ORGANIZACJI BADANIA POLSKICH FIRM I INSTYTUCJI
KOSTERA M. RED.

- PRZEFORMUŁOWANIE W BIZNESIE JAK MAPA ZMIENIA KRAJOBRAZ
NORMANN R.

- FINANSOWE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE W CYKLU ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA EFEKTYWN
SIEDLECKI R.

- CREDITMETRICS A PORTFEL KREDYTÓW ZAGROŻONYCH
LANGER A.

- ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
GĄSIORKIEWICZ L.

- ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A PRAWO BILANSOWE
MĄCZYŃSKA E. MESSNER. Z. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020