wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

100 ODPOWIEDZI NA PYTANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


ŚMIGULSKA-WOJCIECHOWSKA A. RED.

wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2015, wydanie I

cena netto: 56.15 Twoja cena  53,34 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

100 odpowiedzi na pytania o zamówienia publiczne


Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej spotykane przez uczestników postępowania o zamówienia publiczne problemy.

Przystępna forma: pytanie- odpowiedź dostarcza konkretnych rozwiązań w danych przypadkach.

Natomiast obrazowe przykłady oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej kompleksowo wyjaśniają dane zagadnienie i rozwiewają wszelkie wątpliwości odnośnie poprawnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.


Wstęp

Ogłoszenia, protokoły, siwz
1. Do terminu na wyjaśnienia treści siwz nie wlicza się dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
2. Niedzieli nie wlicza się do terminu na złożenie wniosku o wyjaśnienie specyfikacji
3. Informacja o tym, kto ponosi koszty zwrotu próbek, powinna być wskazana w siwz
4. Protokół z postępowania o zamówienie publiczne może być sporządzony w postaci elektronicznej
5. W ogłoszeniu o zamówieniu należy wypełnić wszystkie rubryki
6. W przypadku liczenia terminu na zadawanie pytań do siwz nie stosuje się k.p.a
7. Zamawiający może przewidzieć w siwz wzór oświadczenia w sprawie obowiązku podatkowego
8. Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania
9. Zamawiający nie może zastrzec, że w ofertach nie można określić ceny niższej niż wskazana w siwz
10. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się m.in. w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej

Opis przedmiotu zamówienia
11. Dopuszczalne jest opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm i rozwiązań równoważnych
12. Opis przedmiotu zamówienia musi być określony przez dokumentację projektową
13. Jednostka zamawiająca musi przestrzegać zasady uczciwej konkurencji
14. Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia
15. Wskazanie znaku towarowego jako danych wyjściowych dla przygotowania oferty jest dozwolone
16. Zamawiający ma obowiązek przyporządkować kod CPV do danego zamówienia
17. Zamawiający musi opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej

Szacowanie wartości zamówienia
18. Istotny jest moment powzięcia wiedzy na temat konieczności udzielenia przetargu
19. Ważne jest, czy zakres i wartość zamówień są możliwe do ustalenia na cały rok budżetowy
20. Zamówienia tego samego rodzaju dostępne od jednego wykonawcy to jeden przetarg
21. Jeżeli brak jest tożsamości przedmiotowej, to nie ma podstaw, aby zamówienia szacować łącznie
22. Powtórne udzielenie zamówienia, które wcześniej zostało unieważnione, wymaga oszacowania
23. Szacowanie zamówienia na usługi internetowe wymaga specjalnych zasad
24. Przy pracach remontowych jednego obiektu budowlanego należy zsumować wartość robót oraz materiałów
25. Udzielenie zamówienia na czas nieoznaczony wymaga oszacowania okresu 48 miesięcy jego realizacji
26. Uwaga na błędy w szacowaniu wartości zamówień powtarzających się okresowo
27. Wartość zamówienia finansowanego przez pracowników oraz przez zamawiającego należy oszacować łącznie
28. Uwaga na zarzut dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania odpowiednich przepisów ustawy Pzp
29. Zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby zamawiającego to dostawy powtarzające się okresowo
30. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości
31. Zamówienia na pakiety usług medycznych dla pracowników i ich rodzin należy szacować łącznie

Ocena ofert
32. Brak wystarczających wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny powoduje odrzucenie oferty
33. Ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł
34. Dla zamówienia na usługi sprzątania można zastosować jedynie kryterium ceny
35. Dobór kryteriów oceny ofert powinien być dokonany przez specjalistów posiadających wiedzę merytoryczną
36. Zamówienie na standardowy sprzęt komputerowy jest dostawą powszechnie dostępną
37. Kryterium ceny wymaga uwzględnienia kosztów ponoszonych w okresie korzystania z zamówienia
38. Gdy zamawiający musi unieważnić postępowanie o zamówienie, bezcelowy jest wybór oferty najkorzystniejszej
39. Jeżeli wykonawca źle wpisał stawkę podatku VAT, ale prawidłowo skalkulował cenę brutto, to oferta jest poprawna
40. Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia, a nie odnosić się do właściwości wykonawcy
41. Mechanizm odwróconego obciążenia VAT zobowiązuje zamawiającego do doliczenia podatku
42. Merytoryczna treść oferty nie powinna być uzupełniana nawet w drodze wyjaśnień wykonawcy
43. Można łączyć potencjał wszystkich członków konsorcjum, aby potwierdzić warunek udziału w postępowaniu
44. Nie można ustalić kryterium promującego wykonawców, którzy wykonywali prace dla zamawiającego
45. Modyfikacja warunku udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert jest niedopuszczalna
46. Omyłki powinny mieć taki charakter, aby ich poprawienia zamawiający mógł dokonać samodzielnie
47. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału nie może ograniczać dostępu do zamówienia
48. To zamawiający decyduje o formie wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny
49. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie mogą dotyczyć potencjału technicznego wykonawcy
50. Wybór oferty najkorzystniejszej powinien nastąpić w terminie związania ofertą
51. Wykonawca musi złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z CEIDG
52. Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny
53. Zamawiający bada rażąco niską cenę dopiero po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych
54. Można postawić warunek posiadania uprawnień, tylko gdy przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania
55. Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia
56. Zamawiający może żądać od wykonawcy, aby ten dysponował osobami o określonych specjalizacjach
57. Zamawiający musi poprawić omyłki w ofercie, jeśli dysponuje informacjami pozwalającymi na ich poprawienie
58. Można wymagać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zaangażowanego podwykonawcy
59. Zamawiający musi uszczegółowić warunki udziału, aby wykonawca mógł najpełniej je potwierdzić

Tryby i sposoby udzielania zamówień
60. Dla zamówień "in-house" nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
61. Nagrodą w konkursie może być zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
62. Zamówienie usługi dotyczącej spektaklu o wartości nieprzekraczającej progów unijnych nie wymaga ustawy Pzp
63. Zamawiający musi udzielić odrębnego zamówienia na roboty budowlane, jeśli nie były przewidziane w dokumentacji
64. Jednostka zamawiająca powinna mieć zabezpieczone w budżecie odpowiednie środki na udzielenie zamówień
65. Istotny jest związek między zamówieniem udzielonym a nowym, którego potrzeba pojawiła się później
66. Sprzęt, który będzie wykorzystywany w różnych celach, powinien być zakupiony w ramach jednego zamówienia
67. Regulamin zakupów do 30.000 euro może przewidywać wykonanie zapytania ofertowego do trzech wykonawców
68. Udzielenie zamówienia uzupełniającego musi być przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
69. Umowa o zamówienie dotyczy nabycia przez zamawiającego określonych usług, dóbr, a nie ich sprzedaży
70. Tryb licytacji elektronicznej powinien być stosowany do nieskomplikowanych zamówień
71. Wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekraczać 50% wartości podstawowego zamówienia
72. Zamawiający może dopuścić składanie ofert częściowych w przetargu nieograniczonym w celu zawarcia umowy ramowej
73. Zmiana wymagań dialogu konkurencyjnego, przed zaproszeniem do składania ofert, jest możliwa
74. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich
75. Organizator przetargu może w ramach jednego postępowania o zamówienie publiczne nabyć kilka dostaw
76. Zamówienia poniżej 30.000 euro muszą być zgodne z zasadą uczciwej konkurencji
77. Zapytanie o cenę można stosować, gdy standardy jakościowe zamówienia nie są ustalane indywidualnie
78. Zamówienia w częściach udziela się w progach kwotowych poszczególnych zamówień
79. Zamawiający powinien rozważyć, czy możliwe jest rozdzielenie dostaw i robót budowlanych
80. Zamówienie uzupełniające jest realizowane na podstawie odrębnej umowy
81. Zlecenie wykonania robót naprawczych o wartości powyżej 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp
82. Zawieranie umów na czas nieokreślony jest możliwe tylko dla niektórych dostaw i usług

Umowa o zamówienie publiczne
83. Analizując treść umowy o zamówienie publiczne, trzeba wziąć pod uwagę cel i zamierzeniastron
84. Wynagrodzenie ryczałtowe powoduje, że nie można rozliczać na podstawie kosztorysu różnicowego
85. Roboty zamienne to wykonanie prac przy wykorzystaniu innych materiałów czy technologi
86. Sposób rozliczenia na etapie realizacji umowy musi być zgodny z jej postanowieniami i z siwz
87. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
88. Zamawiający ma mniejszą kontrolę nad umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
89. Zamawiający nie może swobodnie dokonywać modyfikacji umowy na etapie realizacji zamówienia
90. Zmiana umowy o zamówienie publiczne w zakresie ceny musi być przewidziana przez zamawiającego
91. Termin płatności podwykonawcom może być krótszy niż 30 dni
92. Modyfikacje świadczenia podwykonawstwa stanowią zmianę umowy o zamówienie publiczne
93. Zmiana kontraktu o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadniczo zakazana

Odwołania
94. Instytucja przystąpienia do odwołania jest podobna do interwencji ubocznej
95. Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych
96. Krajowa Izba Odwoławcza może nakazać zamawiającemu wykonanie, powtórzenie lub unieważnienie danej czynności
97. W przypadku podziału zamówienia na części wnosi się jedno odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty
98. Wykonawca może wnieść odwołanie do KIO bądź skierować sprawę do sądu
99. Wykonawca, który nie ma interesu we wniesieniu odwołania, nie może go złożyć
100. Odpowiedź na odwołanie przesyła się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

O Autorach


176 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021