wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EKSPLORACJA I EKSPLOATACJA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE I EKONOMICZNE


MOLSKI R. RED.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2016, wydanie I

cena netto: 41.45 Twoja cena  39,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych

Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne


Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmieniło oblicze energetyczne świata, zyskując wręcz miano największej rewolucji energetycznej XXI wieku.

Prezentowana książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie publikacją o charakterze monograficznym poświęconą specjalnie problematyce prawnej pozyskiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

Oprócz prawnych aspektów rozwoju podsektora gazu niekonwencjonalnego przedmiotem analiz uczyniono także pozaprawne (głównie ekonomiczne i społeczne) determinanty i uwarunkowania rozwoju tego obszaru energetyki. Uwzględniono przy tym zarówno międzynarodowy, jak i krajowy (polski) kontekst tytułowego zagadnienia. Intencją autorów tej książki było włączenie się w dyskurs naukowy na temat, który co prawda nie budzi obecnie już tak wielu emocji, jak jeszcze niedawno, ale pozostaje jednak wciąż niezwykle aktualny, a jego doniosłość teoretyczna i praktyczna bynajmniej nie słabnie.

Ze wstępu


Słowo wstępne (Rajmund Molski)

Małgorzata Weronika Gressler
Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego - zagadnienia węzłowe
Wprowadzenie
1. Charakter prawny zaleceń
2. Podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego
Zakończenie

Marzena Radziun
Wybrane zagadnienia regulacji prawnej wydobywania gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Wprowadzenie
1. Zagrożenia dla środowiska naturalnego związane ze szczelinowaniem hydraulicznym - rozwiązania w prawie amerykańskim
1.1. Amerykańskie prawo ochrony środowiska na poziomie federalnym i stanowym
1.2. Jakość wody pitnej a szczelinowanie hydrauliczne
2. Rozłączność własności gruntu i złóż mineralnych
3. Subsurface trespass, czyli bezprawne przekroczenie granic własności złóż kopalin
Zakończenie

Marzena Radziun
Wybrane zagadnienia regulacji prawnej wydobywania gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie
1. Zarys brytyjskiej regulacji prawnej dotyczącej wydobycia gazu łupkowego
2. Rozłączność prawa własności ziemskiej i prawa własności do złóż w Wielkiej Brytanii
3. Wydobycie gazu łupkowego na tle wymogów regulacyjnych prawa ochrony środowiska
4. Rola połączonej umowy operacyjnej w przedsięwzięciu wydobywczym gazu łupkowego
5. Perspektywy regulacyjne wydobywania gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii
Zakończenie

Małgorzata Weronika Greáler
Wybrane rozwiązania prawne dotyczące wydobywania gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w systemie legislacyjnym Niemiec
Wprowadzenie
1. Zezwolenie na poszukiwanie kopalin oraz pozwolenie na ich eksploatację
2. Pozwolenia wodnoprawne
3. Plany przedsięwzięcia oraz ocena oddziaływania na środowisko
Zakończenie

Krystyna Nizioł
Wydobywanie gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce - konsekwencje gospodarcze (wybrane zagadnienia)
Wprowadzenie
1. Czynniki wpływające na szacowanie efektów ekonomicznych
2. Potencjalny wpływ wydobycia gazu łupkowego na polską gospodarkę
3. Konsekwencje fiskalne wydobywania gazu łupkowego w Polsce i ich uwarunkowania
Zakończenie

Marlena Ballak
Gaz łupkowy jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski - zagrożenia i wyzwania
Wprowadzenie
1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego
2. Struktura zużycia surowców gazowych w UE i w Polsce
3. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście pozyskania gazu łupkowego
4. Ocena szans i zagrożeń wydobycia gazu łupkowego jako element bezpieczeństwa energetycznego
Zakończenie

Rajmund Molski
Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w świetle polskiego prawa
Wprowadzenie
1. Ramy prawne koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych
2. Działalność podlegająca reglamentacji za pomocą koncesji węglowodorowych
3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o koncesje węglowodorowe
4. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach koncesji węglowodorowych oraz współdziałanie tych organów
5. Postępowanie w sprawie koncesji węglowodorowych
5.1. Postępowanie kwalifikacyjne
5.2. Postępowanie przetargowe
5.2.1. Czynności informacyjno-publikacyjne
5.2.2. Oferta i warunki przetargu
5.2.3. Przetarg
5.2.4. Umowa o współpracy
5.2.5. Udzielenie i odmowa udzielenia koncesji
5.2.6. Niedopuszczalność udzielenia promesy koncesji węglowodorowej
5.3. Przestrzenny i czasowy zakres obowiązywania koncesji węglowodorowych
5.4. Treść koncesji węglowodorowych
5.5. Zabezpieczenie należytego korzystania z koncesji węglowodorowych
5.6. Decyzja inwestycyjna
5.7. Przenoszenie, zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie koncesji węglowodorowych
5.7.1. Przenoszenie koncesji węglowodorowych
5.7.2. Zmiana koncesji węglowodorowych
5.7.3. Cofnięcie i ograniczenie koncesji węglowodorowych
5.7.4. Wygaśnięcie koncesji węglowodorowych
5.8. Kontrola decyzji w przedmiocie koncesji węglowodorowych
6. Polityka koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego
Zakończenie

Krystyna Nizioł
Daniny publiczne związane z opodatkowaniem gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnego podatku węglowodorowego
Wprowadzenie
1. Daniny publiczne związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów
1.1. Daniny publiczne ustalone w Prawie geologicznym i górniczym
1.1.1. Opłaty - wprowadzenie
1.1.2. Wynagrodzenie za informacje geologiczne
1.1.3. Opłata za udzielenie koncesji
1.1.4. Opłata eksploatacyjna
1.1.5. Opłata dodatkowa i opłata podwyższona
1.1.6. Wynagrodzenie za użytkowanie
1.2. Inne podatki
1.2.1. Podatek od nieruchomości
1.2.2. Podatki dochodowe od osób fizycznych i od osób prawnych
1.3. Podatki związane z wydobywaniem węglowodorów
1.3.1. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
1.3.2. Specjalny podatek węglowodorowy
1.3.2.1. Przesłanki wprowadzenia specjalnego podatku węglowodorowego
1.3.2.2. Istota specjalnego podatku węglowodorowego
1.3.2.3. Podatnicy specjalnego podatku węglowodorowego
1.3.2.4. Podstawa opodatkowania w specjalnym podatku węglowodorowym
1.3.2.5. Stawka w specjalnym podatku węglowodorowym
1.3.2.6. Skutki wprowadzenia specjalnego podatku węglowodorowego
Zakończenie

Radek Rafał Wasilewski
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - zagadnienia ogólne, prawo oraz gaz łupkowy w Polsce
Wprowadzenie
1. Geneza oraz rozwój CSR
2. Współczesne ujęcie CSR
3. CSR a system norm prawnych
4. Zagrożenia i korzyści z wydobycia gazu łupkowego w Polsce wobec prawa oraz CSR
Zakończenie

Abstract (Marzena Radziun)

Noty o autorach


206 stron, Format: 14.7x20.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021