wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRACOWNIA SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ KWALIFIKACJA B.30 TECHNIK BUDOWNICTWA


SOLONEK R.

wydawnictwo: WSIP, 2016, wydanie I

cena netto: 36.30 Twoja cena  34,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja B.30 Technik budownictwa


Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodzie technik budownictwa, realizująca treści z zakresu kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej), do wykorzystania podczas zajęć w pracowniach.

Zgromadzony materiał pozwala sprawdzić takie umiejętności, jak: rozróżnianie rodzajów kosztorysów i ich sporządzanie; posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; korzystanie z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych, sporządzania przedmiarów robót budowlanych, wykonywania obmiarów robót budowlanych, sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych.

Dzięki publikacji uczeń utrwali wiadomości na temat: zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, dokumentów przetargowych, sposobów korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia oraz przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także powtórzy zasady przygotowywania ofert na roboty budowlane.

Po każdym dziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.


I. Sporządzanie kosztorysów

1 Rozróżnianie rodzajów kosztorysów oraz przestrzeganie zasad ich sporządzania
1.1. Rodzaje kosztorysów
KARTA PRACY 1. Rozróżnianie rodzajów kosztorysów
1.2. Zasady sporządzania kosztorysów
KARTA PRACY 2. Określanie i przestrzeganie zasad sporządzania kosztorysów

2. Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
2.1. Dokumentacja projektowa - forma i zakres
KARTA PRACY 3. Rozróżnianie pojęć związanych z dokumentacją projektową
KARTA PRACY 4. Rozróżnianie elementów składowych dokumentacji projektowej
KARTA PRACY 5. Odczytywanie i interpretacja informacji z projektu budowlanego
KARTA PRACY 6. Zastosowanie informacji z projektu budowlanego
2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
KARTA PRACY 7. Odczytywanie i interpretacja informacji ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Korzystanie z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych
3.1. Katalogi nakładów rzeczowych dotyczące wykonywania robót budowlanych
KARTA PRACY 8. Analiza i interpretacja informacji zawartych w katalogach nakładów rzeczowych
KARTA PRACY 9. Zastosowanie informacji zawartych w katalogach nakładów rzeczowych
3.2. Publikacje cenowe do sporządzania kosztorysów robót budowlanych
KARTA PRACY 10. Analiza i interpretacja informacji zawartych w publikacjach cenowych do sporządzania kosztorysów budowlanych
KARTA PRACY 11. Zastosowanie informacji zawartych w publikacjach cenowych do sporządzania kosztorysów robót budowlanych

4. Sporządzanie przedmiaru robót budowlanych
4.1. Podstawowe założenia do sporządzania przedmiaru robót
KARTA PRACY 12. Zastosowanie informacji dotyczących sporządzania przedmiaru robót budowlanych
4.2. Kolejność i zakres czynności dotyczących sporządzania przedmiaru robót
KARTA PRACY 13. Określanie zasad sporządzania przedmiaru robót budowlanych
KARTA PRACY 14. Ustalanie kolejności i zakresu robót do sporządzania przedmiaru robót budowlanych na podstawie dokumentacji
4.3. Zasady przedmiarowania i sporządzania przedmiaru robót budowlanych
4.3.1. Zasady przedmiarowania robót ziemnych
KARTA PRACY 15. Sporządzanie przedmiaru robót ziemnych
4.3.2. Zasady przedmiarowania konstrukcji murowych
KARTA PRACY 16. Sporządzanie przedmiaru robót konstrukcji murowych
4.3.3. Zasady przedmiarowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
KARTA PRACY 17. Sporządzanie przedmiaru robót konstrukcji betonowych
KARTA PRACY 18. Sporządzanie przedmiaru robót zbrojarskich
4.3.4. Zasady przedmiarowania konstrukcji drewnianych dachowych
KARTA PRACY 19. Sporządzanie przedmiaru konstrukcji więźby dachowej
4.3.5. Zasady przedmiarowania pokryć dachowych
KARTA PRACY 20. Sporządzanie przedmiaru robót na wykonanie orynnowania dachu
4.3.6. Zasady przedmiarowania izolacji
KARTA PRACY 21. Sporządzanie przedmiaru robót na ocieplenie cokołu budynku
KARTA PRACY 22. Sporządzanie przedmiaru robót izolacyjnych
4.3.7. Zasady przedmiarowania tynków, sztablatur i okładzin wewnętrznych
KARTA PRACY 23. Sporządzanie przedmiaru tynków wewnętrznych
KARTA PRACY 24. Sporządzanie przedmiaru robót okładzinowych
4.3.8. Zasady przedmiarowania tynków i okładzin zewnętrznych
KARTA PRACY 25. Sporządzanie przedmiaru robót tynkowania zewnętrznych ościeży okiennych
4.3.9. Zasady przedmiarowania stolarki
KARTA PRACY 26. Sporządzanie przedmiaru wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej
4.3.10. Zasady przedmiarowania podłóg i posadzek
KARTA PRACY 27. Sporządzanie przedmiaru robót podłogowych
4.3.11. Zasady przedmiarowania robót kowalsko-ślusarskich
KARTA PRACY 28. Sporządzanie przedmiaru robót kowalsko-ślusarskich
4.3.12. Zasady przedmiarowania robót szklarskich
KARTA PRACY 29. Sporządzanie przedmiaru robót szklarskich
4.3.13. Zasady przedmiarowania robót malarskich
KARTA PRACY 30. Sporządzanie przedmiaru robót malarskich i tapeciarskich
4.3.14. Zasady przedmiarowania rusztowań
KARTA PRACY 31. Sporządzanie przedmiaru na wykonanie rusztowań
4.3.15. Zasady przedmiarowania robót instalacyjnych
KARTA PRACY 32. Sporządzanie przedmiaru na wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
4.3.16. Zasady przedmiarowania robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych
KARTA PRACY 33. Sporządzanie przedmiaru na wykonanie okładziny poddasza
4.3.17. Zasady przedmiarowania robót drogowych
KARTA PRACY 34. Sporządzanie przedmiaru robót drogowych

5. Wykonywanie obmiaru robót budowlanych
5.1. Zasady wykonywania i sporządzanie obmiaru robót budowlanych
KARTA PRACY 35. Sporządzanie obmiaru robót budowlanych
5.2. Typowanie robót remontowych
KARTA PRACY 36. Sporządzanie protokołu typowania robót remontowych
5.3. Sporządzanie obmiaru robót remontowych
KARTA PRACY 37. Sporządzanie inwentaryzacji budowlanej
KARTA PRACY 38. Sporządzanie obmiaru robót budowlanych remontowych
KARTA PRACY 39. Sporządzanie obmiaru robót drogowych remontowych

6. Ustalanie założeń do kosztorysowania
6.1. Dokumentacja do kosztorysowania robót budowlanych
KARTA PRACY 40. Ustalanie dokumentów stanowiących podstawę do sporządzania kosztorysów
6.2. Dane wyjściowe do kosztorysowania
KARTA PRACY 41. Sporządzanie założeń wyjściowych do kosztorysowania
6.3. Normy w budownictwie
KARTA PRACY 42. Analizowanie informacji dotyczących norm technicznych
KARTA PRACY 43. Dobieranie i określanie norm nakładów rzeczowych na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
6.4. Wskaźniki cenotwórcze do kosztorysowania
KARTA PRACY 44. Ustalanie i obliczanie kosztów pośrednich, kosztów zakupu materiałów i zysku

7. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych i powykonawczych
7.1. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich
KARTA PRACY 45. Sporządzanie kosztorysu inwestorskiego
7.2. Sporządzanie kosztorysów ofertowych
KARTA PRACY 46. Sporządzanie kosztorysu ofertowego
7.3. Sporządzanie kosztorysów zamiennych
KARTA PRACY 47. Sporządzanie kosztorysu zamiennego
7.4. Sporządzanie kosztorysów powykonawczych
KARTA PRACY 48. Sporządzanie kosztorysu powykonawczego

8. Stosowanie programów komputerowych do sporządzania kosztorysów
8.1. Zastosowanie programu komputerowego do wykonywania kosztorysów
KARTA PRACY 49. Doskonalenie umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania

II. PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

9. Przestrzeganie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych
9.1. Ustawa dotycząca zamówień publicznych - podstawowe pojęcia
KARTA PRACY 50. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu zamówień publicznych 9.2. Zasady udzielania zamówień publicznych
KARTA PRACY 51. Interpretacja przepisów dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych
9.3. Tryby udzielania zamówień publicznych
9.3.1. Przetarg nieograniczony
KARTA PRACY 52. Analiza i interpretacja przepisów dotyczących udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
9.3.2. Przetarg ograniczony
KARTA PRACY 53. Analiza i interpretacja przepisów dotyczących udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego
9.3.3. Zamówienia bezprzetargowe
KARTA PRACY 54. Analiza i interpretacja przepisów dotyczących udzielania zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem
9.3.4. Dialog konkurencyjny
KARTA PRACY 55. Analiza i interpretacja przepisów dotyczących udzielania zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego
9.3.5. Tryby udzielania zamówień publicznych
KARTA PRACY 56. Analiza i interpretacja przepisów dotyczących trybu udzielania zamówień publicznych

10. Rozróżnianie dokumentów przetargowych
10.1. Dokumenty związane z przygotowywaniem postępowania przetargowego
KARTA PRACY 57. Rozróżnianie pojęć związanych z dokumentacją przetargową
KARTA PRACY 58. Opracowywanie dokumentów związanych z przygotowywaniem postępowania przetargowego
10.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
KARTA PRACY 59. Określanie wytycznych dla wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

11. Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia
11.1. Dokumentacja projektowa do sporządzania oferty przetargowej
KARTA PRACY 60. Odczytywanie z dokumentacji projektowej informacji do wykonania dokumentacji przetargowej
11.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia do sporządzania oferty przetargowej
KARTA PRACY 61. Odczytywanie i interpretacja informacji ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do wykonania dokumentacji przetargowej

12. Korzystanie z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia
12.1. Szacowanie wartości zamówienia
KARTA PRACY 62. Interpretacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących szacowania kosztów w zamówieniach publicznych
12.2. Publikacje cenowe do sporządzania kosztorysów robót budowlanych w zamówieniach publicznych
KARTA PRACY 63. Interpretacja informacji zawartych w cennikach robót budowlanych do szacowania wartości zamówienia

13. Przestrzeganie zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.1. Zasady sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
KARTA PRACY 64. Rozróżnianie zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.2. Kryteria oceny ofert
KARTA PRACY 65. Określanie znaczenia kryteriów oceny ofert

14. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji przetargowej
14.1. Przygotowywanie oraz kompletowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
KARTA PRACY 66. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane

15. Sporządzanie oferty na roboty budowlane
15.1. Dokumentacja ofertowa na roboty budowlane
KARTA PRACY 67. Analiza informacji dotyczących przygotowywania oferty na roboty budowlane
KARTA PRACY 68. Przygotowywanie oferty na roboty budowlane
15.2. Sporządzanie umowy na wykonanie robót budowlanych
KARTA PRACY 69. Sporządzanie protokołu postępowania dokumentującego wybór oferty
KARTA PRACY 70. Sporządzanie umowy na wykonanie robót budowlanych

Literatura


232 strony, Format: 20.5x28.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018