wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EUROPEJSKIE MODELE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


LEMONNIER M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie II

cena netto: 247.49 Twoja cena  235,12 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Europejskie modele instrumentów finansowych


Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą.

Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące:

  • papierów wartościowych,

  • pochodnych instrumentów finansowych,

  • rodzajów rynków finansowych,

  • standardowych wzorców kontraktów.

W opracowaniu zostały uwzględnione wszystkie obowiązujace akty prawne dotyczące instrumentów finansowych, a także te, które wejdą w życie 3.01.2018 r. Zaakcentowano również kierunek wprowadzanych zmian w prawie instrumentów finansowych i rynku finansowego. 

Publikacja przeznaczona jest dla ekonomistów, ksigowych, przedsibiorców, sdziów oraz doradców podatkowych. Zainteresuje również regulatorów i nadzorców krajowego rynku finansowego oraz instytucji regulowanych oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą tych podmiotów.


WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

CZĘŚĆ I
WŁASNOŚCI MODELU NORMATYWNEGO

TYTUŁ I
OPIS MODELU NORMATYWNEGO

ROZDZIAŁ I
TEORIA ZMIENNYCH ZALEŻNYCH MODELU
A. Teoretyczne czynniki modelu - pojęcia
1. Problemy kwalifikacji papierów wartościowych na gruncie prawa niemieckiego
1.1. Ewolucja pojęcia
1.2. Teoria papierów wartościowych jako dóbr niematerialnych
1.3. Papiery wartościowe jako swoisty rodzaj majątku
2. Zróżnicowane pojęcie papierów wartościowych w prawie francuskim
2.1. Pojęcie tytułu w prawie francuskim
2.2. Tytuł zbywalny i zbywalny papier wartościowy
2.3. Papiery handlowe
3. Papiery wartościowe w prawie polskim - zarys
3.1. Rozwój prawa papierów wartościowych i praktyki handlu papierami wartościowymi w Polsce
3.2. Teoretyczne podstawy prawa papierów wartościowych
B. Praktyczne czynniki modelu - ewolucja pojęcia. Instrument finansowy i papier wartościowy w ustawach szczególnych  1. Szczególne przepisy dotyczące papieru wartościowego w prawie polskim.
Przywiązanie do koncepcji papieru
2. Ciągi podporządkowane teorii. Zmiany w kierunku instrumentu finansowego

ROZDZIAŁ II
WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZMIENNYCH ZALEŻNYCH MODELU - PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
A. Wewnętrznie zależne czynniki determinujące funkcjonowanie zmiennych - papierów wartościowych
1. Wpływ oczywistych i nieoczywistych własności zmiennych - papierów wartościowych
1.1. Papier wartościowy a instrument finansowy. Współistnienie dwóch pojęć
1.2. Modyfikacje teorii powstania papierów wartościowych - uwagi w prawie niemieckim
1.3. Teoria kontraktowa instrumentów finansowych i jej wpływ na kształt regulacji francuskich
2. Cechy zmiennych - papieru wartościowego i instrumentu finansowego
2.1. Papier wartościowy jako dokument
2.1.1. Wymóg władania dokumentem
2.1.2. Okazanie dowodu depozytu
2.1.3. Potwierdzanie praw w dokumentach
2.1.4. Funkcje potwierdzania praw w dokumentach
2.2. Abstrakcyjność zobowiązania jako cecha szczególna
2.3. Przeniesienie praw z papierów wartościowych
2.4. Ograniczenia emisji papierów wartościowych
B. Zewnętrzne czynniki funkcjonowania papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Funkcje papierów wartościowych i instrumentów finansowych
1. Funkcja płatnicza i kredytowa papieru wartościowego
2. Funkcja gwarancyjna
3. Funkcja inwestycyjna (lokacyjna)
4. Funkcja legitymacyjna
4.1. Funkcja prezentacyjna
4.2. Funkcja legitymacyjna na rzecz okaziciela dokumentu
5. Zbywalność instrumentów jako funkcja (w modelu operacyjnym) i cecha (w modelu normatywnym)
6. Połączenie funkcji w różnych rodzajach papierów wartościowych

TYTUŁ II
STRUKTURA MODELU NORMATYWNEGO

ROZDZIAŁ I
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRUKTURĘ MODELU
A. Podział papierów wartościowych i instrumentów finansowych
1. Rodzaj prawa potwierdzanego dokumentem w prawie prywatnym i publicznym
1.1. Wierzytelności pieniężne
1.1.1. Pojęcie obligacji w prawie polskim
1.1.2. Rodzaje obligacji
1.2. Prawa udziałowe
1.3. Akcje, obligacje i prawo poboru - uwagi ogólne
2. Podział ze względu na osobę uprawnioną
3. Podział ze względu na stosunek powstania prawa i wystawienia papieru
4. Podział ze względu na funkcję gospodarczą
5. Podział ze względu na zakres i kompletność dokumentu papieru wartościowego
6. Papiery różnych generacji
B. Instrument finansowy jako zmienna niezależna
1. Instrument finansowy w prawie bilansowym, czyli inna próba normowania instrumentu
2. Klasyfikacja instrumentów finansowych - kody i klasyfikacje techniczne

ROZDZIAŁ II
STANDARYZACJA WARUNKÓW MODELU
A. Standaryzacja instrumentów zbywalnych na rynkach finansowych
1. Redagowanie standardowych wzorów kontraktów
2. Moc prawna standardowych wzorów kontraktów
3. Rozszerzenie zakresu standaryzacji o instrumenty zbywalne na rynkach pozagiełdowych
3.1. Konwencja międzynarodowa ISDA
3.2. Modele konwencji pozostawiające istotnie swobodę kontraktową stronom
3.3. Kwalifikacja umowy ramowej
3.4. Kwalifikacja master agreement
B. Instrument finansowy jako przedmiot europejskiej i międzynarodowej przestrzeni finansowej
1. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty finansowe
2. Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku (MAD)
3. Cele i zakres dyrektyw FSAP (Financial Services Action Plan)
4. Harmonizacja pojęć instrumentu finansowego i zbywalnego papieru wartościowego
5. Koncepcja papierów trzymanych u profesjonalnego pośrednika w konwencji haskiej i w konwencji UNIDROIT harmonizujących przepisy dotyczące papierów wartościowych trzymanych u pośrednika

ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI I

CZĘŚĆ II
WŁASNOŚCI MODELU OPERACYJNEGO

TYTUŁ I
OPIS MODELU OPERACYJNEGO

ROZDZIAŁ I
WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ FINANSOWA (FUNKCJE I CECHY RYNKU)
A. Pojęcie rynku finansowego
1. Rynek finansowy w ujęciu ekonomicznym i prawnym
2. Rynek instrumentów finansowych
3. System finansowy i sektor finansowy
4. Funkcje rynku finansowego
4.1. Funkcja mikro- i makroekonomiczna
4.2. Funkcja alokacyjna
4.3. Funkcja operacyjna i instytucjonalna
4.4. Funkcja transformacyjna
4.5. Funkcja przetwarzania informacji, jawności i kształtowania ceny
5. Relatywność funkcji rynku finansowego
5.1. Tendencje rozwoju rynku finansowego
5.1.1. Czynniki wpływające na rozwój rynku finansowego
B. Granice zbiorów i przestrzeni finansowej - rynek finansowy a prawo rynku finansowego
1. Cele prawa rynku finansowego
2. Przestrzeń finansowa w prawie europejskim
3. Deregulacja i regulacja rynków finansowych

ROZDZIAŁ II
ELEMENTY MODELU - RYNKU
A. Przedmiot obrotu na rynku instrumentów finansowych
1. Odchodzenie od pojęcia papierów wartościowych
2. Instrumenty pochodne i ich stopniowe regulowanie
3. Różnorodność instrumentów finansowych
B. Wybrane cechy obrotu na rynku finansowym
1. Płynność rynku, czyli prymat jego konkurencyjności
2. Informacja na rynku finansowym
3. Ryzyko na rynku finansowym
4. Bezpieczeństwo transakcji rynku finansowego

TYTUŁ II
STRUKTURA MODELU OPERACYJNEGO

ROZDZIAŁ I
ORGANIZACJA MODELU - PODZIAŁY RYNKÓW FINANSOWYCH
A. Rynek finansowania i zarządzania ryzykiem
1. Rynek pieniężny i rynek walutowy
2. Rynek kapitału
2.1. Rynek kapitału dłużnego i kapitału udziałowego
2.2. Rynek usług inwestycyjnych
3. Rynek finansowania i rynek zarządzania poprzez instrumenty finansowe
B. Kryteria techniczne i organizacyjne wyodrębnienia rynków
1. Rynek pierwotny i wtórny
2. Rynek regulowany i zindywidualizowany
2.1. Kontrola nad rynkiem regulowanym
2.2. Rynek giełdowy i rynek zorganizowany
3. Rynek elektroniczny
4. Rynek krajowy i międzynarodowy

ROZDZIAŁ II
MACIERZE PRZESTRZENI WIELOFUNKCYJNEJ. WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA MODELU  OPERACYJNEGO - EFEKT INNOWACYJNOŚCI W MODELU OPERACYJNYM
A. Statyczne postaci występowania instrumentów finansowych na rynkach
1. Commercial paper - ogólna charakterystyka
1.1. Problemy kwalifikacji instrumentu
1.2. Ujęcie negotium w różnym instrumentum
1.3. Rynek commercial paper
B. Rynkowa przestrzeń dynamiczna - ewolucja od instrumentów pochodnych po pochodne kredytowe
1. Rynek instrumentów zarządzania ryzykiem
2. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych
2.1. Kontrakty terminowe, futures iforward
2.2. Opcje i warranty
2.3. Swapy
3. Pochodne kredytowe
4. Ekonomiczne funkcje pełnione przez pochodne instrumenty finansowe

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA


412 stron, Format: 17.4x24.5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019